Dostawa wody do picia w butelkach plastikowych

2019-05-30 10:32:30
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakZamówienie nr 34/ER-4/EZ/2019/NU/PU

                  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej nadostawę wody do picia
w butelkach plastikowych, 
została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę nr 2, tj. firmę PHU STRYJEWSKA TERESA STRYJEWSKA ul. LUBASZAN 6, 75-848 KOSZALIN,  która zawiera najniższą cenę, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.

Realizację zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie z zapytaniem ofertowym,
i złożoną ofertą z ceną:

wartość netto: 42 200,00 zł
(słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście złotych 00/100)
wartość podatku VAT (23%): 9 706,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy siedemset sześć złotych 00/100)
wartość brutto: 51 906,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć złotych  00/100)

Koszalin, dnia 29.05.2019
CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski                                  
/podpis na oryginale/

Skip to content