Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów awaryjnych dźwigów towarowo-osobowych, dźwigów osobowych, suwnic ręcznych, wciągarek ręcznych w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie

2019-05-29 10:32:45
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów awaryjnych dźwigów towarowo-osobowych, dźwigów osobowych, suwnic ręcznych, wciągarek ręcznych w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie

Branża: InneZamówienie nr 37/ER-4/PT/2019/NU/PU
ZAPYTANIE OFERTOWE

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone
w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy
i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o.
w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1.ZAMAWIAJĄCY

Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-211 Koszalin
KRS nr 0000027924  NIP: 669-050-14-66
adres strony internetowej: www.meckoszalin.pl
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1.Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów awaryjnych dźwigów towarowo-osobowych, dźwigów osobowych, suwnic ręcznych,  wciągarek ręcznych  w obiektach kotłowni  DPM i FUB w Koszalinie w/g poniższego harmonogramu wykonania usługi:

Lp.Wykaz urządzeńIlość konserwacji            w okresie 12 miesięcy
 Kotłownia DPM ul. Mieszka I-go 20 A 
1Dźwig towarowo-osobowy cztero-przystankowy.
Udźwig-1000kg.
Nr fabr: 48286 Nr rejestrowy UDT: 3111001014
Rok budowy: 1981
Producent: ZUD Warszawa
Forma dozoru UDT: pełny
 12
/ co 30 dni /
2Dźwig osobowy trzy-przystankowy.
Udźwig-500kg.
Nr fabr: 31599 Nr rejestrowy UDT: 3111000605
Rok budowy: 1976
Producent: ZUD Warszawa
Forma dozoru UDT: pełny
12
/ co 30 dni /
3Suwnica ręczna.
Udźwig-3 tony.
Nr fabr: 35285 Nr rejestrowy UDT: 8311010254
Rok budowy: 1980
Producent: ZGUZ Gliwice
Forma dozoru UDT: ograniczony
4
/ co 90 dni /
4Wciągnik łańcuchowy ręczny typ WSP-3.
Udźwig-3,2 tony.
Nr fabr: 69  Nr rejestrowy UDT: N8411000013
Rok budowy: 1980
Producent: Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Zduńska -Wola
Forma dozoru UDT: ograniczony
4
/ co 90 dni/
5Wciągnik łańcuchowy ręczny typ WSP-3.
Udźwig-3,2 tony.
Nr fabr: 118  Nr rejestrowy UDT; N8411000012
Rok budowy: 1980
Producent: Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Zduńska -Wola
Forma dozoru UDT: ograniczony
4
/ co 90 dni/
6Wciągnik łańcuchowy ręczny typ WSP-3.
Udźwig-3,2 tony.
Nr fabr: 73  Nr rejestrowy UDT: N8411000010
Rok budowy: 1973
Producent: Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Zduńska -Wola
Forma dozoru UDT: ograniczony
4
/ co 90 dni /
 Kotłownia FUB ul. Słowiańska 8 
7Dźwig towarowo-osobowy cztero-przystankowy.
Udźwig-1000kg.
Nr fabr:  51292 Nr rejestrowy UDT: N3111000179
Rok budowy: 1984
Producent: Kombinat Dźwigów osobowych Warszawa
Forma dozoru UDT : pełny
12
/ co 30 dni /
8Suwnica ręczna WSP-5.
Udźwig-5 ton.
Nr fabr: 36707  Nr rejestrowy UDT: N8311000120
Rok budowy: 1982
Producent: GZUT Gliwice
Forma dozoru UDT: ograniczony
4
/ co 90 dni /

2.2.Zakres prac konserwacyjnych obejmuje  konserwację w zakresie:
a) konserwacji zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzeń oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,
b) konserwacji instalacji elektroenergetycznej (dot. dźwigów),
c) przeglądów konserwacyjnych polegających na sprawdzeniu mechanizmów i układów,
a w szczególności:
– stanu technicznego występujących mechanizmów napędowych,
– działania urządzeń zabezpieczających,
– stanu cięgien, łańcuchów i ich zamocowań,
– działania urządzeń napędowych, sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,   
d) smarowaniu, regulacji urządzeń  oraz  wymiany drobnych materiałów eksploatacyjnych takich jak:
– żarówki sygnalizacyjne oraz oświetlenie kabiny,
– dzwonki alarmowe,
– gniazda i główki bezpiecznikowe oraz bezpieczniki,
– soczewki kaset, przyciski,
– podkładki gumowe suwaków,
– oleje, smarownice, smary w ilości potrzebnej do przesmarowania elementów.
2.3.Prace konserwacyjne obejmują ponadto:
a.okresowe przygotowanie urządzeń do przeglądu i odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uczestnictwo Wykonawcy w tych odbiorach,
b.wykonanie pomiarów elektrycznych raz w roku  potwierdzone protokołem:
– pomiary izolacji przewodów,
– pomiary ochronne przeciwporażeniowe,
– pomiary uziemień,
– badanie szybkiego wyłączenia,
– pomiary zabezpieczenia termicznego silnika  dźwigu,
2.4. Konserwacja ma zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do diagnozowania zaistniałych awarii w ciągu 24 godzin od  ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
2.5.  Wszystkie materiały niezbędne do wykonania konserwacji dostarcza Wykonawca.
2.6. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie książki konserwacji każdego urządzenia oraz dokonywanie wpisów potwierdzających wykonanie co miesięcznej  konserwacji  danego  urządzenia. Książki konserwacji znajdują w obiektach  MEC.
2.7.Zakres prac remontowych obejmuje naprawę i bieżące usuwanie awarii powstałych   podczas  eksploatacji urządzeń.
2.8.Przed przystąpieniem do robót remontowych Wykonawca przedstawi kalkulację kosztów naprawy, wyszczególniając składniki: ilość roboczogodzin, koszt materiału, ilość maszynogodzin oraz jego ceny jednostkowe.
2.9. W przypadku wyłączenia urządzenia z eksploatacji i wyrejestrowania z Urzędu Dozoru Technicznego, Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego wynagrodzeniem
za konserwację danego urządzenia za okres wyłączenia.
2.10. W zakresie wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP
i P.poż, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać regulacji zawartej w „Instrukcji dla wykonawców oraz ich podwykonawców, wykonujących prace i świadczące usługi na terenie i w obiektach MEC Sp. z o.o. w Koszalinie” stanowiącej załącznik do umowy.3WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
3.1. Termin wykonania  zamówienia : w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Częstotliwość wykonywania konserwacji na poszczególnych urządzeniach zgodnie  haromonogramem określonym w punkcie 2.1.
3.2.Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie konserwacji urządzeń Wykonawcy przysługuje  wynagrodzenie zgodnie z ryczałtowymi cenami jednostkowymi i zakładaną częstotliwością (harmonogramem) konserwacji poszczególnych urządzeń  w ciągu 12 miesięcy.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie konserwacji urządzeń następować będzie  fakturami w okresie 3 miesięcznym. Faktura obejmować będzie koszt konserwacji wszystkich urządzeń  za okres trzech miesięcy. Termin płatności faktur: 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego wystawionej po dokonaniu konserwacji urządzeń zgodnie z harmonogramem i dokonaniu wpisu do Książki konserwacji.
3.3.Ryczałtowe ceny jednostkowe, o których mowa w pkt.3.2 uwzględniają wszystkie czynności i koszty związane z wykonaniem zakresu prac konserwacyjnych, w tym między innymi:
  a)  koszty robocizny, zakwaterowania, transportu oraz organizacji miejsca pracy,
  b)  koszty materiałów i sprzętu.
3.4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie prac remontowych urządzeń następować będzie odrębnymi fakturami na podstawie protokołu odbioru i kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR) lub kalkulację własną uzgodnioną z Zamawiającym, w przypadku braku pozycji nakładów w KNR
i następujące elementy cenotwórcze, zgodnie ze złożoną ofertą:
* stawka r-g z narzutami [z kosztami pośrednimi  (Kp) i zyskiem (Z) do robocizny (R)] bez podatku VAT :  ……… zł,
w tym:
     – stawka r-g bez narzutów – robocizna (R) :  ……. zł,
     – narzut kosztów pośrednich  Kp do [robocizny (R) + sprzęt (S)] :  ………%,
     – narzut zysku  Z do [robocizny (R) + sprzęt (S) + kosztów pośrednich (Kp)] : ..…..%,
*narzut kosztów zakupu (Kz) do materiałów (M): 5 %
Praca sprzętu: ceny jednostkowe nie wyższe niż średnie zawarte w wydawnictwie SEKOCENBUD wydanym w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonana jest dana część przedmiotu zamówienia albo z kwartału, w którym ta część przedmiotu zamówienia została wykonana, jeżeli zeszyty wydawnictwa z tego kwartału są dostępne.
Materiały: ceny materiałów uzgodnione z Zamawiającym.
Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, podpisanego przez obie strony oraz na podstawie kosztorysu powykonawczego.
3.6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.8.Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy
podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.
4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
4.1.Posiadają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do konserwacji dźwigów osobowych i towarowo-osobowych.
4.2.Posiadają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do konserwacji suwnic, wciągarek
i wciągników.
4.3.Dysponują, co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1kV.
4.4.Wykonali  lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na konserwacji dźwigów osobowych lub osobowotowarowych.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 6.
5.OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

5.1.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

 
Lp.
Nazwa kryterium 
Waga %
 
 
1

   Koszt rocznej  konserwacji wszystkich urządzeń
 
 
80%
 
2
Stawka roboczogodziny dla prac remontowych                        z narzutami ( z Kp i Z  do R )
– bez podatku VAT
 
20%
Razem:100%

5.2. Sposób obliczenia oferty zostanie dokonany wg poniższego algorytmu:
                                              C 0
                                   C =     ——       x   Zc   x   100
                                                 C 1
gdzie:
C –wskaźnik oceny punktowej wg kryterium „C” [pkt],
C 0-najniższa wartość parametru spośród zaproponowanych we wszystkich ofertach podlegających ocenie,
C 1-wartość parametru w ocenianej ofercie,
Zc-znaczenie przypisane kryterium „C” [%].
5.3.Ocena ostateczna zostanie ustalona poprzez zsumowanie wszystkich wskaźników oceny   punktowej, odpowiadających kryteriom oceny ofert.
5.4. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg sposobu punktowania ustalonego przez Zamawiającego w niniejszej zapytaniu ofertowym.
5.5.Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100.
5.6.Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
6. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1.Kserokopie uprawnień określonych w pkt 4.1 i 4.2.
6.2. Wykaz osób, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia, w szczególności posiadające uprawnienia, o których mowa w pkt 4.3 (wzór druku) – załącznik nr 3.
6.3.Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem daty wykonania i odbiorców (wzór druku) – załącznik nr 4.
7.MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
7.1.Ofertę w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 11.06.2019 r.,
do godz.13:00
, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10. w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Konserwacja urządzeń dźwigowych, suwnic i wciągarek w MEC Koszalin.”
7.2.Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 8.3.
8. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
8.1.Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
8.2.Dokumenty wskazane w pkt 6.
8.3.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła),przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
9. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa
w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulamin
10. OSOBA DO KONTAKTU:
10.1.Adam Mielniczek
telefon: 94 34 74 461 / 607 351 691
e-mail: adam.mielniczek@meckoszalin.pl
10.2.Marek Drzał
telefon: 94 34 74 553 / 693 541 164
e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl
11.ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
11.1.Formularz ofertowy -załącznik nr 1.
11.2.Projekt umowy – załącznik nr 2.
11.3. Instrukcja dla wykonawców oraz ich podwykonawców, wykonujących prace
i świadczące usługi na terenie i w obiektach MEC Sp. z o.o. w Koszalinie – załącznik
nr 1 do umowy
11.4.Wykaz osób – załącznik nr 3.
11.5.Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4.
11.6. Klauzula informacyjna – załącznik nr 512. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:    
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w   Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2. Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres email:iodo@meckoszalin.pl.
3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b.zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c.realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d.rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań-  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e.marketingu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f.ustalenia i dochodzenia roszczeń– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g.realizacji kontaktów- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4.Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a.podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b.firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c.podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d.podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5.Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6.Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a.złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b.oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c.do ustania celu biznesowego.
7. Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a.prawo dostępu do treści swoich danych
b.prawo do sprostowania danych osobowych,
c.prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d.prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e.prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.prawo wniesienia sprzeciwu,
g.prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w  dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h.prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres emailowy: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A,
  75-111 Koszalin.
8. Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia
i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką..
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą
o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

Koszalin, dnia 29.05.2019
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Cybulski                                      
/podpis na oryginale/


Załączniki:

  • Załacznik_nr_1_.Formularz_oferty_.doc(136.5 KB)
  • Załacznik_nr_2._Projekt_umowy_4.pdf(289.46 KB)
  • Załącznik_nr_1_do_umów._Instrukcja_dla_wykonawców_(dostawców_usług_i_materiałów)_1.pdf(6192.02 KB)
  • Załacznik_nr_3._Wykaz_osób_.doc(100 KB)
  • Załacznik_nr_4._Wykaz_wykonanych_usług_.doc(100 KB)
  • Załącznik_nr_5._Klauzula_informacyjna_.doc.pdf(298.14 KB)
Skip to content