Budowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania

2019-04-01 12:09:10
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Budowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania

Branża: Wykonawstwo sieciMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.
Zamówienie nr 19/ER-4/PT/2019/NU/PP

 1. Przedmiot zamówienia:

Budowa  sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania :
Zadanie nr 1 – „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów od Tr8 (działka nr 157 obr.21)   do Działki nr 386/1 obr.21 przy ul. Szerokiej, o parametrach: 2×114,3/200, L=106,80mb.”
Zadanie nr 2 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku Żłobka Miejskiego „Jacek i Agatka” przy ul. Konstytucji 3 maja 29-31, o parametrach: 2×88,9/160, L=267,89mb ; 2×48,3/110, L=7,42m.”
Zadanie nr 3 – „Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 35, o parametrach: 2×88,9/160, L=58,50mb, 2×48,3/110, L=24,00 m.”

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.08.2019 r.
 1. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
 2. 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
7.1.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

 1. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
7.2.1Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją przyłącza lub sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy rur, co najmniej – 2xDn 2x 88,9/160mm i długości minimum 
100,00 mb, każda.
7.2.2. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych  funkcji  technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej  obowiązujących przepisów.
b) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi związanymi z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją przyłączy lub sieci cieplnych, przy czym przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert oraz
c) doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej, której  przedmiotem była budowa lub/i przebudowa lub/i modernizacja przyłączy lub sieci cieplnej preizolowanej, o wartości nie mniejszej, niż: 500 000,00 zł (netto).

Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia
– w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego
z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.


Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
 1. 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 2. 2. Wykaz robót budowlanych, spełniających wymagania pkt 7.2 ppkt 1 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (np. protokół odbioru końcowy lub ostateczny).
 3. 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniających wymagania pkt 7.2.2 lit a, b, c, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.
 4. 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 5. 5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie  niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4 oraz 8.5, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.

8a. Dla potwierdzenia, że oferowana robota budowlana spełnia wymagania Zamawiającego, 
w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, o których mowa w pkt 3.3 SIWZ  do oferty należy dołączyć wykaz zamienników z podaniem nazwy ich producenta, typu (pełne oznaczenie zastosowanego urządzenia, materiału) oraz parametrów, co najmniej wskazanych
w dokumentacji projektowej.

 1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 2.  Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.

10.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą cenę.

 1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 17.04.2019 r., do godz. 13:00.
 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.04.2019 r., o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.
 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
  1. w sprawach formalnych:

               Karolina Święch tel. 94 347 44 42; e-mail: karolina.swiech@meckoszalin.pl
               od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,

 1. w sprawach technicznych:

               Urszula Januszewska tel. 94 347 45 28; e-mail:urszula.januszewska@meckoszalin.pl
               od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 9:00.


Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.

PREZES ZARZĄDU 
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/                                                                                         

Koszalin, dnia 01.04.2019 r.


Załączniki:

 • Uwaga_-_odpowiedź_do_Wykonawcy.pdf(2867.46 KB)
 • SIWZ_-Szeroka-Kontytucji3.pdf(345.35 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy-Szeroka-konst_._1.doc(81.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy-Szeroka-Konstytucji_._.doc(139 KB)
 • Załącznik_nr_3_-_Ośw._o_sp_._war_._udz_._w_post_1.doc(203.5 KB)
 • Załącznik_nr_4_-_Wykaz_robót_budowlanych3.doc(201.5 KB)
 • Załącznik_nr_5_-_Wykaz_osób1.doc(97.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_37.doc(208.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Wykaz_zamienników_21.doc(199 KB)
 • Załącznik_nr_8_cz._I_-_Projekt_wykonawczy_dla_zadania_nr_1_.zip(49690.8 KB)
 • Załącznik_nr_8_cz._II_-_Projekt_wykonawczy_dla_zadania_nr_1_.zip(37625.13 KB)
 • Załącznik_nr_9_-_specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót_dla_zadania_nr_1.pdf(295.86 KB)
 • Załącznik_nr_10_-_przedmiar_robót_dla_zadania_nr_1.pdf(183.57 KB)
 • Załącznik_nr_10_-_przedmiar_robót_dla_zadania_nr_11.ath(29.61 KB)
 • Załącznik_nr_10_-_przedmiar_robót_dla_zadania_nr_1.rds(31.71 KB)
 • Załącznik_nr_11_-Projekt_Tymczasowej_Organizacji_Ruchu_dla_zadania_nr_1.pdf(12998.36 KB)
 • Załącznik_nr_12_-_Projekt_odtworzenia_nawierzchni_dla_zadania_nr_1.pdf(2485.31 KB)
 • Załącznik_nr_13_-Projekt_Budowlano_Wykonawczy_dla_zadania_nr_2.zip(25359.53 KB)
 • Załącznik_nr_14-Specyfikacja_techniczna_dla_zadania_nr_2.doc(211 KB)
 • Załącznik_nr_15_-_przedmiar_robót_dla_zadania_nr_2.pdf(358.1 KB)
 • Załącznik_nr_15_-_przedmiar_robót_dla_zadania_nr_22.ath(60.66 KB)
 • Załącznik_nr_15_-_przedmiar_robót_dla_zadania_nr_2.rds(72.39 KB)
 • Załącznik_nr_16_-Projekt_organizacji_ruchu_dla_zadania_nr_2.zip(2954.55 KB)
 • Załącznik_nr_17_-Projekt_odtworzenia_nawierzchi.zip(668.85 KB)
 • Załącznik_nr_18_-Projekt_Budowlano_wykonawczy_dla_zadania_nr_3.zip(31084.75 KB)
 • Załącznik_nr_19_-Specyfikacja_techniczna_dla_zadania_nr_3.doc(204.5 KB)
 • Załącznik_nr_20_-przedmiar_robót_dla_zadania_nr_3.rds(53.42 KB)
 • Załącznik_nr_20_-przedmiar_robót_dla_zadania_nr_3.ath(45.55 KB)
 • Załącznik_nr_20_-przedmiar_robót_dla_zadania_nr_3.pdf(343.91 KB)
 • Załącznik_nr_21_-Projekt_zabezpieczenia_wykopów_dla_zadania_nr_3.zip(1079.71 KB)
 • Załącznik_nr_22._KLAUZULA_INFORMACYJNA_.doc(65.5 KB)
Skip to content