Świadczenie usługi wsparcia dla systemów nadrzędnych źródeł ciepła – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-04-03 14:45:47
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Świadczenie usługi wsparcia dla systemów nadrzędnych źródeł ciepła
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks 94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 16/ER-4/PE/2019/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi wsparcia technicznego dla platformy systemowej Wonderware dla obecnie posiadanych przez Zamawiającego licencji tego systemu zainstalowanych na źródłach ciepła w trzech kotłowniach Zamawiającego (dwóch w Koszalinie i jednej w Sianowie) została wybrana oferta firmy ASTOR Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, która została złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu.

Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą za cenę:łączna wartość netto: 86.224,85 zł
(słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 85/100),
podatek VAT: 19.831,71 zł
(słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 71/100),
łączna wartość brutto: 106.056,56 zł
(słownie: sto sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 56/100).PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Robert Mania
/podpis na orygiale/

Koszalin, dnia 03.04.2019 r.

Skip to content