Budowa spinki sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przez Aleję Monte Cassino od punktu A do punktu B o parametrach 2×168,3/250 L=158,80mb plus kabel ciepłowniczy Flexwell 2×200/310 L=40,00mb oraz przyłącze do budynku przychodni 2×60,3/125 L=19,50mb

2019-03-22 11:57:34
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Budowa spinki sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przez Aleję Monte Cassino od punktu A do punktu B

Branża: Wykonawstwo sieciMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 13/ER-4/PT/2019/NU/PP

 1. Przedmiot zamówienia:

Budowa spinki sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przez Aleję Monte Cassino od punktu A do punktu B o parametrach 2×168,3/250 L=158,80mb plus kabel ciepłowniczy Flexwell 2×200/310 L=40,00mb oraz przyłącze do budynku przychodni 2×60,3/125 L=19,50mb.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.  
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIAod dnia zawarcia umowy do dnia 23.07.2019 r.
 1. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
 2. 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
 3. 1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
 4. 1.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
 5. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
7.2.1. Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją przyłącza lub sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy rur, co najmniej – 2xDn 168,3/250 mm i długości minimum 
100,00 mb, każda.
7.2.2. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym:

 1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych  funkcji  technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające 
  im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, które zostały
  wydane na podstawie wcześniej  obowiązujących przepisów.
 2. co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub/i nadzorowaniu robotami budowlanymi związanymi z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją przyłączy lub sieci cieplnych, przy czym przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert oraz
 3. doświadczenie w kierowaniu lub/i nadzorowaniu realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej, której  przedmiotem była budowa lub/i przebudowa lub/i modernizacja przyłączy lub sieci cieplnej preizolowanej, o wartości nie mniejszej, niż: 500 000,00 zł (netto).

Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia
– w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego
z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.


Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
 2. 1.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. 2. Wykaz robót budowlanych, spełniających wymagania pkt 7.2 1 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (np. protokół odbioru końcowy lub ostateczny).
 4. 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniających wymagania pkt 7.2.2 lit a, b, c, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.
 5. 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 6. 5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie  niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4 oraz 8.5, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.

8a. Dla potwierdzenia, że oferowana robota budowlana spełnia wymagania Zamawiającego, 
w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, o których mowa w pkt 3.3 SIWZ  do oferty należy dołączyć wykaz zamienników z podaniem nazwy ich producenta, typu (pełne oznaczenie zastosowanego urządzenia, materiału) oraz parametrów, co najmniej wskazanych
w dokumentacji projektowej.
9. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
10. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.

10.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą cenę.
11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 08.04.2019 r., do godz. 13:00.
12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.04.2019 r., o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.
13. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych: Wanda Michalak tel. 94 347 44 02;
e-mail: wanda.michalak@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00-15:00                                                                                                                                                                                        
2) w sprawach technicznych: Urszula Januszewska tel. 94 347 45 28;
e-mail:urszula.januszewska@meckoszalin.pl                                                                                                                                                                                                               
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 9:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.

Członek Zarządu
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 22.03.2019 r.


Załączniki:

 • Instrukcja_dla_Wykonawców_i_Podwykonawców_do_umowy.pdf(6191.84 KB)
 • UWAGA_2_Informacja_do_Wykonawców.pdf(550.48 KB)
 • Uwaga_-_informacja_do_Wykonawców.pdf(509.02 KB)
 • SIWZ._12.pdf(356.96 KB)
 • Załącznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy6.doc(71.5 KB)
 • Załącznik_nr_2_-_Umowa_projekt1.doc(135.5 KB)
 • Załącznik_nr_3_-_Ośw._o_sp_._war_._udz_._w_post_.doc(201 KB)
 • Załącznik_nr_4_-_Wykaz_robót_budowlanych2.doc(201.5 KB)
 • Załącznik_nr_5_-_Wykaz_osób.doc(97.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_35.doc(206.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Wykaz_zamienników_20.doc(198 KB)
 • Załącznik_nr_8._KLAUZULA_INFORMACYJNA_1.doc(63.5 KB)
 • Załącznik_nr_9_cz._I_-_projekt_budowlano-wykonawczy_.zip(28249.27 KB)
 • Załącznik_nr_9_cz._II_-_projekt_budowlano-wykonawczy_.zip(11132.07 KB)
 • Załącznik_nr_9_cz._III_-_projekt_budowlano-wykonawczy_.zip(65300.49 KB)
 • Załącznik_nr_10._STWiOR_.doc(327.5 KB)
 • Załącznik_nr_11._Przedmiar_robót_._pdf_.pdf(340.08 KB)
 • Załącznik_nr_11._Przedmiar_robót_.rds(75.64 KB)
 • Załacznik_nr_11_Przedmiar_robót.ath(60.38 KB)
 • Załącznik_nr_12._Projekt_zabezpieczenia_robót_.pdf(4127.18 KB)
 • Załącznik_nr_13_-_projekt_odtworzenia_nawierzchni.zip(1858.92 KB)
Skip to content