Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla stacji uzdatniania wody – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-03-28 08:12:21
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla stacji uzdatniania wodyMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 09/ER-4/EZ/2019/NU/PU                                 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę materiałów do stacji uzdatniania wody, została wybrana oferta która zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci firmie Schweitzer-Chemie Polska Sp. z o. o., ul. Józefowska 91, 40-145 Katowice, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz złożoną ofertą, z ceną:

łączna wartość netto: 41.171,82 zł
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 81/100)
łączna wartość podatku VAT (23%): 9.469,52 zł
(słownie: dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 52/100)
łączna wartość brutto: 50.641,34 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych 34/100)

 PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR
         mgr inż. Robert Mania
         /podpis na oryginale/Koszalin, dnia 27.03.2019 r. 

Skip to content