Dostawa preparatu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej.

2019-02-18 14:35:00
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa preparatu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej.

Branża: Inne

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 04/ER-4/EZ/2019/NU/PU
 <div justify;”=””>Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1.    ZAMAWIAJĄCY:

 1.1. Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o. o. w Koszalinie
        ul. Łużycka 25A
        75-111 Koszalin
        KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
        godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
        1.2. Kontakt telefoniczny:
        Numer telefonu: 94 347 44 10
        Numer faksu: 94 347 44 11
  1.3. Kontakt elektroniczny:
        Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
        Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są dostawa preparatu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych.

3.    WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej.

3.2.    Przedmiot zamówienia obejmuje :  
a)      dostawy preparatu w ilości niezbędnej do ciągłego
         i automatycznego dawkowania preparatu do 60 000 ton miału węglowego w ciągu roku,

3.2.1. Wymagania techniczne dotyczące preparatu:

  a) preparat przeznaczony będzie do utrzymywania w czystości powierzchni wewnętrznych
        kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej, którego efektem działania   
        jest:
•     konieczność czyszczenia powierzchni wewnętrznych kotła nie częściej niż po 3 000 godzin pracy,
•     likwidacja twardych osadów na wewnętrznych powierzchniach kotła,
•     niedopuszczanie do tworzenia się twardych warstw zanieczyszczeń przylegających do rur,
b)  preparat dawkowany bezpośrednio do opału poprzez istniejącą instalację dawkowania preparatu, bez pierwszej dawki uderzeniowej,
c)  dawkowanie preparatu musi odbywać się w sposób ciągły i automatyczny i nie może  powodować konieczności zatrzymania kotła lub innych urządzeń przykotłowych,
d)   preparat nie może  zakłócać automatycznej pracy kotła oraz negatywnie wpływać na proces spalania w kotle,  
e)   preparat nie może oddziaływać korodująco  na stalowe elementy kotła,
f)    preparat nie może powodować uszkodzenia lub zniszczenia istniejącej instalacji do dawkowania preparatu znajdującej się w obiektach kotłowni FUB i DPM.

3.2.2.  Opis stanu istniejącego:

Dozowanie preparatu następuje na poziomie nawęglania kotłowni poprzez polewanie opału odpowiednio małym strumieniem cieczy na przenośniku transportowym w czasie nawęglania zasobników opału. Preparat podawany jest z odpowiedniego dozownika, składającego się ze zbiornika o poj. 40 l, który ustawiony jest na stojaku i wyposażony w instalację do dozowania preparatu z mieszadłem mechanicznym (zdjęcie instalacji dawkowania preparatu w kotłowni FUB i DPM w Koszalinie – załącznik nr 3).

Parametry opału – miału węglowego:
•    wartość opałowa w stanie roboczym                                        22500 – 24 500 kJ/kg
•    zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym                       max.  16 %
•    zawartość popiołu w stanie roboczym                                      max.  16 %
•    zawartość siarki w stanie roboczym                                         max.  ( 0,6  – 0,7 ) %
•    zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowym     min.  28 %
•    temperatura mięknięcia popiołu                                                › 1100  o C

    Węgiel do celów energetycznych luzem – zgodnie z PN-82/G-97003.
    Typ węgla wg PN-82/G-97002 – 31 lub 32.

3.3. Wykonawca w wykonaniu umowy dostarczy przedmiot zamówienia na poszczególne (odrębne) zlecenia Zamawiającego w miejsce wskazane przez Zamawiającego [miejsce dostawy – Koszalin], w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia faxem lub drogą elektroniczną zamówienia u Wykonawcy. Przez dni robocze rozumie się dni od  poniedziałku do piątku.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w opakowaniach zabezpieczających przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie transportu.
3.5. Przedstawione w ofercie ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3.6. Preparaty muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty, wymagane prawem i być dopuszczone do obroty handlowego w Polsce.
3.7.  Dostarczane preparaty muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, w pierwszym gatunku i wolne od wad prawnych i fizycznych.
3.8. Wskazane w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)  ilości asortymentowe są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości asortymentowej niż podane, bez możliwości roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
3.9. Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nie będą podlegały zmianom przez cały czas trwania umowy, z wyjątkiem ustawowej zmiany podatku VAT.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia 29.02.2020 r.

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH:

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej. Oferta nieposiadająca całego przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.3. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy
podwykonawców. Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia
z wyłączeniem poddostawców.

6. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

6.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
6.2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą
wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

7. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy przesłać/składać do dnia 27.02.2019 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10.

8. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

8.1. W skład oferty muszą wchodzić:
8.1.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu  
Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone   
pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie  tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
8.2.2. Opis techniczny zawierający:
         a) przeznaczenie środka,
         b) działanie środka,
         c) zalecenia BHP,
         d) efekty stosowania.
8.2.3. Karta charakterystyki środka.

9. WYMAGANIA FORMALNE DLA OFERTY:

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła).

10. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.

Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa
w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1)    w sprawach formalnych:
       Karolina Święch telefon: (94) 34 74 402, e-mail: karolina.swiech@meckoszalin.pl
       od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00,
2)    w sprawach technicznych:
       Marek Drzał, telefon : (94) 34 74 553, e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl               
       od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00,

12. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:

Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1)    Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2)    Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych,
ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl.
3)    Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a.    przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b.    zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c.    realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d.    rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e.    marketingu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f.    ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g.    realizacji kontaktów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4)    Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a.    podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b.    firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c.    podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d.    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5)    Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6)    Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  
a.    złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b.    oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c.    do ustania celu biznesowego.
7)    Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a.    prawo dostępu do treści swoich danych
b.    prawo do sprostowania danych osobowych,
c.    prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e.    prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.            prawo wniesienia sprzeciwu,
g.    prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h.    prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A,
75-111 Koszalin.

8)    Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia
i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9)    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą
o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

13. INNE POSTANOWIENIA:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
Projekt umowy – załącznik nr 2.
Opis stanu istniejącego  – załącznik nr 3.
Klauzula informacyjna – załącznik nr 4.

Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/


Załączniki:

  • Uwaga_-_odpowiedź_na_zapytanie.pdf(602.88 KB)
  • Załącznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.pdf(1968.47 KB)
  • Załącznik_nr_2_-_projekt_umowy.pdf(2892.15 KB)
  • Załącznik_nr_3_-_opis_stanu_istniejącego.doc(1698 KB)
  • Załącznik_nr_4_-_klauzula_informacyjna.pdf(1357.64 KB)
Skip to content