Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i zasilaczy UPS.

2019-10-31 08:46:23
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i zasilaczy UPS.

Branża: Branża informatycznaMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO, KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 79/EP/EX/2019/NU/PP

 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i zasilaczy UPS.

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i zasilaczy UPS, w podziale na zadania:
Zadanie nr 1
Dostawa sprzętu komputerowego:
a)    komputer stacjonarny PC All-In-One ………………………………………………………………..  12 szt.
b)   laptop 14” ……………………………………………………………………………………………………….  5 szt.
c)    komputer stacjonarny HP EliteOne 1000 G2 All-in-One lub równoważny…………………. 1 szt.
d)   urządzenie HP Color LaserJet Enterprise M577dn lub równoważne ……………………….  1 szt.
e)    tablet Apple iPad 7…………………………………………………………………………………………… 1 szt.
f)    zasilacz UPS 550 VA ……………………………………………………………………………………..  13 szt.
g)   serwer kasetowy do klatki HPE C7000 ……………………………………………………………….  3 szt.
W pozycjach a i b Zamawiający dopuszcza jedynie marki Lenovo, Asus i Dell. Szczegółowa specyfikacja wymagań znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zadanie nr 2
Dostawa urządzeń Cisco do sieci komputerowej:
a)    punkt dostępowy Wi-Fi…………………………………………………………………………………….. 1 szt.
b)   moduły rozszerzające………………………………………………………………………………………. 12 szt.
Szczegółowa specyfikacja znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia Cisco były dostarczone z wykupionym wsparciem producenta na 3 lata na poziomie: 8 godzin x 5 dni x następny dzień roboczy.
Zadanie nr 3
Dostawa i wdrożenie systemu Flowmon Networks lub równoważnego, dla którego wymagania zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Zadanie nr 4
Dostawa i montaż trzech sztuk zasilaczy: 1 szt. Riello UPS Multi Sentry o mocy 20 kVA 3/3 lub równoważnego i 2 szt. Riello UPS Multi Sentry o mocy 30 kVA 3/3 lub równoważnych.
Parametry zasilaczy i wymagania równoważności podane są w załączniku nr 1 do SIWZ.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
 5. Termin wykonania zamówienia dla wszystkich zadań: do dnia 27.12.2019 r.
 6. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 Regulaminu.
7.1.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

 1. dla zadania nr 1 trzy dostawy sprzętu komputerowego, z których każda musi obejmować sprzęt komputerowy, tj. komputery stacjonarne i/lub laptopy i/lub serwery, a łączna wartość brutto komputerów stacjonarnych i/lub serwerów i/lub laptopów w każdej z dostaw, nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł;
 2. dla zadania nr 2 trzy dostawy sprzętu komputerowego, z których każda musi obejmować sprzęt komputerowy do sieci, tj. przełączniki i/lub routery i/lub zapory firewall, a łączna wartość brutto urządzeń do sieci w każdej z dostaw, nie może być mniejsza niż 40 000,00 zł;
 3. dla zadania nr 3 dwa wdrożenia rozwiązań do nadzorowania ruchu sieciowego, z których każde musi obejmować co najmniej jeden kolektor i jedną sondę Flowmon, a łączna wartość brutto systemu Flowmon w każdej z dostaw, nie może być mniejsza niż 40 000,00 zł;
 4. dla zadania nr 4 trzy dostawy zasilaczy UPS, z których każda musi obejmować zasilacze UPS o mocy 20 kVA lub większej, a łączna wartość brutto zasilaczy o mocy 20 kVA lub większej w każdej z dostaw, nie może być mniejsza niż 35 000,00 zł.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.  

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
  do wykluczenia:

8.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Wykaz wykonanych dostaw/wdrożeń zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, który powinien zawierać zakres zrealizowanej dostawy/wdrożenia, jej wartość, nazwę i adres Zamawiającego wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane dostawy/wdrożenia zostały wykonane należycie.
8.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 8.3 i 8.4 ma obowiązek złożyć każdy z wykonawców oddzielnie. 

 1. Dla potwierdzenia że oferowana dostawa spełnia wymagania zamawiającego do oferty należy dołączyć:

9.1. Specyfikację techniczną oferowanej dostawy dla zadania nr 1.
9.2. Specyfikacje techniczne w przypadku złożenia ofert równoważnych na zadania nr 3 i 4.
9.3. Oświadczenie o funkcjonowaniu w Polsce autoryzowanego serwisu dla urządzenia UPS zaoferowanego w ramach oferty równoważnej dla zadania nr 4.

 1. Zawartość oferty:

10.1. W skład oferty musi wchodzić:
10.1.1. Formularz ofertowy.
10.1.2. Formularz cenowy.
10.2. Do oferty należy dołączyć:
10.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
10.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 8 i 9.

 1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 2. Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.

12.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną dla poszczególnych zadań.

 1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 12.11.2019 r. do godz. 13:00.
 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.11.2019 r. o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro. 
 3. Termin związania ofertą:

15.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
15.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
 2. w sprawach formalnych:

        Sylwia Woźniak tel. 94 347 44 12;
        e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 14:30,

 1.  w sprawach technicznych:

         Krzysztof Glinka, tel. 94 347 44 49;
         e-mail: krzysztof.glinka@meckoszalin.pl
         od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 14:30.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce pn. ,,Przetargi”.
ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 30.10.2019 r.                                                  


Załączniki:

 • UWAGA_2_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców1.pdf(1414.93 KB)
 • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców13.pdf(727.41 KB)
 • SIWZ._51.pdf(643.07 KB)
 • Załącznik_nr_1._Specyfikacja_techniczna_.docx(49.48 KB)
 • Załącznik_nr_2._Formularz_ofertowy_13.doc(119.5 KB)
 • Załącznik_nr_3a._Formularz_cenowy_zadanie_1_.doc(42.5 KB)
 • Załącznik_nr_3b._Formularz_cenowy_zadanie_2_.doc(39 KB)
 • Załącznik_nr_3c._Formularz_cenowy_zadanie_4_.doc(36 KB)
 • Załącznik_nr_4a._Projekt_umowy_zadanie_1_._.pdf(377.25 KB)
 • Załącznik_nr_4b._Projekt_umowy_zadanie_2_._.pdf(377.25 KB)
 • Załącznik_nr_4c._Projekt_umowy_zadanie_3_._.pdf(379.8 KB)
 • Załącznik_nr_4d._Projekt_umowy_zadanie_4_._.pdf(378.91 KB)
 • Załącznik_nr_5a._Specyfikacja_techniczna_-_parametry_oferowane_przez_Wykonawcę_-_zad_.1_.doc(190.5 KB)
 • Załącznik_nr_5b._Specyfikacja_techniczna-parametry_oferowane_przez_Wykonawcę_-_zad_.3_.doc(84 KB)
 • Załącznik_nr_5c._Specyfikacja_techniczna-parametry_oferowane_przez_Wykonawcę_-_zad_._4_.doc(133 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu_.doc(100 KB)
 • Załącznik_nr_7._Wykaz_dostaw_.doc(112 KB)
 • Załącznik_nr_8._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_.doc(104.5 KB)
 • Załącznik_nr_9._Oświadczenie_dotyczące_autoryzowanego_serwisu_.doc(101.5 KB)
 • Załącznik_nr_10._Klauzula_informacyjna_.doc(108.5 KB)
Skip to content