Dostawa, wdrożenie oraz nadzór autorski i eksploatacyjny Systemu Informacji Geograficznej GIS w Miejskiej Energetyce Cieplnej w Koszalinie.

2019-10-16 07:42:05
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa, wdrożenie oraz nadzór autorski i eksploatacyjny Systemu Informacji Geograficznej GIS w Miejskiej Energetyce Cieplnej w Koszalinie.

Branża: Inne
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10    faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 44/ER-4/PE/2019/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa, wdrożenie oraz nadzór autorski i eksploatacyjny Systemu Informacji Geograficznej GIS w Miejskiej Energetyce Cieplnej w Koszalinie.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: do 39 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

7. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 Regulaminu.
7.1.2. Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków (pkt 7.1.2 SIWZ):
7.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe, lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 400 000 zł.
7.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
7.2.2.1.W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał z należytą starannością, potwierdzone dokumentami, co najmniej trzy dostawy wraz z wdrożeniem systemu informacji przestrzennej (GIS) o wartości zadania minimum 300.000,00 zł netto w przedsiębiorstwach posiadających i obsługujących w systemie GIS sieci energetyczne i/lub wodne i/lub wodno-kanalizacyjne i/lub gazowe, przy czym, co najmniej jedno wdrożenie systemu GIS musiało być wykonane w przedsiębiorstwie z branży energetyki cieplnej, obsługującym co najmniej 70 km sieci ciepłowniczej;

7.2.2.2. Dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, który będzie brał udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w tym Personelem Kluczowym, w skład którego wchodzą:

a) Kierownik wdrożenia systemu GIS (1 osoba), posiadający wykształcenie wyższe
i kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami, tj. posiadający ważny certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation lub równoważny, oraz posiadający doświadczenie zawodowe polegające na tym, że brał udział w ciągu ostatnich siedmiu lat na stanowisku kierowniczym
w odebranych przez inwestora/zlecającego projektach związanych z opracowaniem, dostawą
i wdrożeniem minimum dwóch systemów informacji przestrzennej GIS o wartości minimum 300.000,00 zł netto w przedsiębiorstwach posiadających i obsługujących w systemie GIS sieci energetyczne i/lub wodne i/lub wodno-kanalizacyjne i/lub gazowe, w tym co najmniej jedno wdrożenie w branży energetyki cieplnej i w każdym z tych projektów system GIS został zintegrowany z systemem ERP i/lub systemem bilingowym.

Za równoważny Zamawiający uzna certyfikat (lub dokument równoważny dla certyfikatu) wystawiony przez podmiot, który prowadzi działalność polegającą na weryfikacji
i potwierdzaniu umiejętności, który potwierdza, co najmniej takie umiejętności, jakie potwierdza certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

b) Konsultant GIS (1 osoba), posiadający wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe polegające na tym, że brał udział w ciągu ostatnich siedmiu lat w charakterze konsultanta
w minimum dwóch odebranych przez inwestora/zlecającego projektach związanych
z opracowaniem, dostawą i wdrożeniem systemu informacji przestrzennej GIS o wartości minimum 300.000,00 zł netto w przedsiębiorstwach posiadających i obsługujących w systemie GIS sieci energetyczne i/lub wodne i/lub wodno-kanalizacyjne i/lub gazowe w tym minimum jedno wdrożenie w branży energetyki cieplnej i w każdym z tych projektów system GIS został zintegrowany z systemem ERP i/lub systemem bilingowym.

c) Konsultant i/lub Programista GIS (1 osoba), posiadający wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe polegające na tym, że brał udział w ciągu ostatnich siedmiu lat
w charakterze Konsultanta i/lub Programisty w minimum dwóch odebranych przez inwestora/zlecającego, projektach związanych z opracowaniem, dostawą i wdrożeniem systemu informacji przestrzennej GIS o wartości minimum 300.000,00 zł netto w przedsiębiorstwach posiadających i obsługujących w systemie GIS sieci energetyczne i/lub wodne i/lub wodno-kanalizacyjne i/lub gazowe w tym minimum jedno wdrożenie w branży energetyki cieplnej i w każdym z tych projektów system GIS został zintegrowany z systemem ERP i/lub systemem bilingowym.

d) Specjalista ds. analizy i wizualizacji danych geodezyjno-kartograficznych (2 osoby), posiadający wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe polegające na tym, że brał udział w wykonywaniu czynności analizy i wizualizacji danych geodezyjno-kartograficznych
w ciągu ostatnich siedmiu lat w minimum dwóch odebranych przez inwestora/zlecającego projektach związanych z analizą danych i rysowaniem map w przedsiębiorstwach posiadających i obsługujących w systemie GIS sieci energetyczne i/lub wodne i/lub wodno-kanalizacyjne i/lub gazowe i/lub ciepłownicze

Wykonawca musi w ramach warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 7.2.2.2 wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował Personelem Kluczowym w ilości 5 osób, które posiadają wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie wymagane dla poszczególnych osób, którym zostaną przypisane odpowiednie funkcje (jedna osoba nie może pełnić jednocześnie więcej niż jednej z funkcji, określonych pod literą a, b, c i d).

Zamawiający wymaga, aby każda z osób wymienionych pod literą, a, b, c i d posiadała płynną znajomość języka polskiego. W przypadku, jeśli ktokolwiek spośród Kluczowego Personelu nie będzie posiadał płynnej znajomości języka polskiego Wykonawca zapewni na swój koszt udział tłumacza, który na bieżąco będzie tłumaczył wypowiedzi oraz dokumenty na język polski.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 7.1.2. musi spełniać, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

Zamawiający będzie dodatkowo punktował doświadczenie Personelu Kluczowego w ramach kryterium oceny ofert, opisanym w pkt 12.3.

8.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
8.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2.Wykaz wykonanych dostaw wraz z wdrożeniem systemu informacji przestrzennej (GIS) (zamówień)  odpowiadających wymaganiom pkt 7.2.2.1, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy wraz z wdrożeniem zostały wykonane i załączeniem dowodów określających czy te dostawy wraz z wdrożeniem zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy wraz z wdrożeniem były wykonywane.
8.3.Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania pkt 7.2.2.2, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
8.4.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.5.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt 8.4 i 8.5 ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.

9.    ZAWARTOŚĆ OFERTY
9.1. W skład oferty wchodzi Formularz ofertowy.
9.2. Do oferty należy dołączyć:
9.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu   Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
9.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 8.
9.2.3. Dla potwierdzenia, że oferowana dostawa wraz z wdrożeniem spełnia wymagania Zamawiającego: wykaz funkcji systemu GIS, oferowanych przez Wykonawcę w ramach oprogramowania osób trzecich, oprogramowania standardowego i oprogramowania dedykowanego, zgodnie z deklaracją określoną w formularzu ofertowym.

10.    Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
11.    Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
12.    Kryterium oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

12.1. Cena (C) – Oferowana cena łączna brutto za całość przedmiotu zamówienia (Etapy 1-7) – waga 65%

Oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (etap 1-7) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 65 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:

C = Cmin/Cb*65%*100  gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (etapy 1-7), spośród nieodrzuconych ofert
Cb – cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (etapy 1-7) badanej oferty
65% – współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium – 65 punktów

12.2. Nadzór autorski i eksploatacyjny (Cn) – Oferowana cena brutto za nadzór autorski i eksploatacyjny w okresie 24 miesięcy (etap 7) – waga 20%

Oferta z najniższą ceną brutto za nadzór autorski i eksploatacyjny w okresie 24 miesięcy
(etap 7) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 20 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:

Cn = Cn.min/Cn.b*20%*100  gdzie:
Cn.min – najniższa cena brutto za nadzór autorski i eksploatacyjny w okresie 24 miesięcy
(etap 7), spośród nieodrzuconych ofert
Cn.b – cena brutto za nadzór autorski i eksploatacyjny w okresie 24 miesięcy (etap 7) badanej oferty
20% – współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium – 20 punktów

12.3. Doświadczenie zespołu (D) – waga 15%

W ramach kryterium „Doświadczenie zespołu” ocena ofert będzie dokonana w oparciu o „wykaz projektów zrealizowanych wspólnie przez członków Personelu Kluczowego” stanowiącego załącznik do oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące zasady. Zamawiający uwzględni
w ocenie projekty odebrane przez inwestora/zlecającego, polegające na wdrożeniu systemów informacji przestrzennej GIS zawierających, co najmniej moduł „mapy” w przedsiębiorstwach posiadających i obsługujących w systemie GIS sieci energetyczne i/lub wodne i/lub wodno-kanalizacyjne i/lub gazowe, w których równocześnie brały udział i były zgłoszone do inwestora/zlecającego, co najmniej trzy spośród osób proponowanych jako Personel Kluczowy (Kierownik wdrożenia systemu GIS–1 osoba, Konsultant GIS-1 osoba, Konsultant i/lub Programista–1 osoba, Specjalista ds. analizy i wizualizacji danych geodezyjno-kartograficznych-2 osoby).

Udział każdej z osób Personelu Kluczowego w każdym z wykazanych projektów, w którym brało udział, co najmniej trzech członków Personelu Kluczowego zostanie policzony, jako
1 „mały” punkt.
Wykonawca w ww. wykazie powinien uwzględnić projekty wykazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 7.2.2.2. pod warunkiem, że będą one spełniały wymagania kryterium „Doświadczenie zespołu”.
W przypadku, gdy Wykonawca w ww. wykazie nie uwzględni projektów wykazanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 7.2.2.2., spełniających wymagania kryterium „Doświadczenie zespołu”, Zamawiający przeliczy je na małe punkty.
W przypadku, gdy Wykonawca wskaże większą niż wymagana w pkt 7.2.2.2., liczbę osób Personelu Kluczowego, Zamawiający w kryterium „Doświadczenie zespołu” uwzględni tylko
5 osób, które posiadają doświadczenie wymagane w pkt 7.2.2.2. i którym można przypisać największą liczbę „małych” punktów.

„Małe” punkty zostaną następnie przeliczone na punkty, które zostaną przyznane ofercie w ramach kryterium „Doświadczenie zespołu” wg wzoru:

D = Dzb/Dzn*15%*100  gdzie:
Dzb – liczba „małych” punktów w badanej ofercie
Dzn – najwyższa  liczba „małych punktów”
15% – współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium – 15 punktów

Ocenę końcową Oferty stanowi suma punktów przyznanych za kryteria C+Cn+D wymienione powyżej. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów

12.4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, opisanych powyżej.
12.5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej łącznej liczbie punktów (suma punktów C+Cn+D), zamawiający wybierze spośród tych ofert, ofertę z najniższą łączną ceną.

13.    Oferty należy przesłać/składać do dnia 15.11.2019 r.  do godz. 13:00.
14.    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.11.2019 r., o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.

15.    Termin związania ofertą:
16.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
16.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
17. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, są:
1)    w sprawach formalnych:
        Karolina Święch  tel. 94 347 44 42;
        e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,
 2)    w sprawach technicznych:
        Jacek Marciniak tel. 94 34-74-429; e-mail: jacek.marciniak@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.    

ZATWIERDZAMPrezes Zarządumgr inż. Robert Mania/podpis na oryginale/   
Koszalin, dnia 15.10.2019 r.


Załączniki:

 • SIWZ._46.pdf(10807.12 KB)
 • Opis_Przedmiotu_Zamówienia_-_Załącznik_nr_1._.pdf(20124.92 KB)
 • załącznik_nr_2_ośw._o_sp_._war_._udz_._w_post_.doc(201.5 KB)
 • załącznik_nr_3_wykaz_wykonanych_zamówień.docx(35.46 KB)
 • załącznik_nr_4_wykaz_osób.docx(36.77 KB)
 • załącznik_nr_4a_doświadczenie_Personelu_kluczowego.docx(40.29 KB)
 • załącznik_nr_5_oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc(208 KB)
 • zalącznik_nr_6_formularz_ofertowy.doc(128.5 KB)
 • załącznik_nr_7_wykaz_funkcji_systemu_GIS_-_dedykowane.doc(215 KB)
 • załącznik_nr_8_wykaz_projektów_wspólnych.docx(35.5 KB)
 • Projekt_umowy_tekst_jednolity_-_załącznik_nr_9_(2).docx(52.85 KB)
 • Umowa_powierzenia_-_załącznik_nr_10.docx(23.53 KB)
Skip to content