Łączenie taśmy przenośnikowej tkaninowo- gumowej o szerokości B 500 mm oraz B 600 mm

2019-07-22 09:37:14
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks 94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl
Zamówienie Nr 48/ER-4/PT/2019/NU/PU                                    

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, w procedurze uproszczonej na łączenie taśmy przenośnikowej tkaninowo- gumowej o szerokości  B 500 mm oraz B 600 mm w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie została wybrana oferta, która zawiera najniższą łączną cenę, spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. firmie GEKA Kawcewicz Spółka Jawna ul. Pilska 9; 78-400 Szczecinek, zgodnie z zapytaniem ofertowym i  złożoną ofertą, za łączną cenę usługi:

łączna wartość netto:   1 775,00 zł
(słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT(23%): 408,25  zł
(słownie: czterysta osiem złotych 25/100),
łączna wartość brutto: 2 183,25 zł
(słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote 25/100).

Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/         

Koszalin, dnia 19.07.2019 r.

Skip to content