Zaprojektowanie i wybudowanie węzła cieplnego jednofunkcyjnego, na potrzeby c.o. budynku usługowego, zlokalizowanego przy ul. Szymanowskiego 30c w Koszalinie.

2019-07-17 14:13:27
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Zaprojektowanie i wybudowanie węzła cieplnego jednofunkcyjnego, na potrzeby c.o. budynku usługowego, zlokalizowanego przy ul. Szymanowskiego 30c w Koszalinie.

Branża: Wykonawstwo węzłówMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10 faks (94) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 53/ER-4/PT/2019/NU/PP

 1. Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie i wybudowanie węzła cieplnego jednofunkcyjnego, na potrzeby c.o. budynku usługowego, zlokalizowanego przy ul. Szymanowskiego 30c w Koszalinie.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

– opracowanie dokumentacji projektowej i budowa węzła: do 60 dni od daty podpisania umowy. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania dokumentacji projektowej do Działu Strategii i Rozwoju MEC Spółka z o.o.
– uruchomienie i rozruch węzła: w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 2 lat od dnia zakończenia budowy węzła.

 1. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
  1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
7.1.2.Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

7.2.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
7.2.1. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane* do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia oraz przynależał do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7.2.2. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane* do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia oraz przynależał do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7.2.3. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia oraz przynależał do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
*Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 51) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, (instalacje sanitarne i instalacje elektryczne) które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

Jedna osoba może łączyć funkcje określone w pkt 7.2.1, 7.2.2  i 7.2.3, pod warunkiem posiadania kwalifikacji określonych  w tych punktach.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

8.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania pkt 7.2. SIWZ w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności ze wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
8.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.4.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

 1. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
 1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 1.  Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą łączną ceną.

 1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 01.08.2019 r.  do godz. 10:00.
 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.08.2019 r., o godzinie 10:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.
 1. Termin związania ofertą:

14.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
14.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, są:

          1) w sprawach formalnych:
Monika Myzik tel. 94 347 44 57; e-mail: monika.myzik@meckoszalin.pl
          od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.
          2) w sprawach technicznych:
Anna Żądło tel. 94 347 45 68; e-mail: anna.zadlo@meckoszalin.pl
          od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.
          3) w sprawach uzgodnień dokumentacji:
Ewa Kierzek tel. 94 347 45 12; e-mail: ewa.kierzek@meckoszalin.pl
          od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.

ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 17.07.2019 r.


Załączniki:

 • SIWZ._21.pdf(639.63 KB)
 • Załącznik_nr_1._Program_funkcjonalno-użytkowy_.docx(24.18 KB)
 • WT_43-2018_z_dnia_15.06_.2018_r_._1.pdf(6599.39 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_43.doc(100.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_osób_które_będą_uczestniczyć_w_wykonywaniu_zamówienia_2.doc(97.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_7.doc(106.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Formularz_ofertowy_.doc(66.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Projekt_umowy_._.pdf(537.95 KB)
 • Załącznik_nr_7a._Projekt_umowy_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych_._.pdf(371.12 KB)
 • Załącznik_nr_8._Klauzula_informacyjna_11.doc(108.5 KB)
 • Załącznik_nr_9._Opis_sposobu_zapisania_dokumentacji_projektowej_-_węzły_.doc(28.5 KB)
Skip to content