Zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów.

2019-07-12 09:47:03
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów.

Branża: InneZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 40/ER-4/PT/2019/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

 1. ZAMAWIAJĄCY

1.1. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie
   ul. Łużycka 25A
   75-111 Koszalin
   KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
   godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2.   Kontakt telefoniczny:
   Numer telefonu: 94 347 44 10
   Numer faksu: 94 347 44 11
1.3.   Kontakt elektroniczny:
   Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
   Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów  wytwarzanych w ramach działalności Spółki MEC zlokalizowanego na terenie kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie, po wcześniejszym umówieniu się z osobą wyznaczoną w pkt 11 ppkt 1 zapytania ofertowego.

Magazyn odpadów zlokalizowany jest w wydzielonej części hali magazynowej usytuowanej przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie. Działka nr 23/11, obręb 0023 Koszalin. Konstrukcja magazynu jest stalowa, ściany i dach blacha falista. Cały obiekt podzielony jest na dwie części oddzielone siatką metalową. Wysokość budynku wynosi  6,51 m.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej – wykonawczej obejmujący kompletny  przedmiot zamówienia,
 2.  Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji    przedmiotu zamówienia wraz z opłatami,
 3.  Dostawa i montaż wszystkich urządzeń i instalacji niezbędnych do prawidłowej pracy  wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów,
 4.  Rozruch i uruchomienie wykonanej instalacji,
 5.  Przeszkolenie załogi Zamawiającego,
 6.  Świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego i awaryjnego.

2.1.1.Wizyjny system kontroli winien spełniać wymagania dotyczące monitoringu wizyjnego wynikające z przepisów art. 25 ust. 6a-6c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) dla istniejących warunków instalacji.
2.1.2.Parametry techniczne zastosowanych urządzeń, sprzętu i okablowania winny być zgodne z normą PN-EN 62616-4:2015-06:, Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – część 4″.
2.1.3.Dopuszcza się przerwy w rejestracji obrazu wyłącznie w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu, nie dłużej niż 2 dni w roku.
2.1.4.Proponowana lokalizacja kamer oraz pozostałych urządzeń wizyjnego systemu  przedstawiona  została w załączniku nr 5.
2.2. Szczegółowy zakres robót w zakresie wykonania systemu monitoringu obejmuje:
a)  montaż  czterech  kamer (4 szt.)  w wydzielonej części hali magazynowej. Kamery mają rejestrować obraz magazynowanych lub składowanych odpadów do granicy ścian wewnętrznych pomieszczenia. Kamery  należy przymocować do ścian,
b) montaż  jednej  kamery (1 szt.) na zewnątrz magazynu odpadów. Kamera ma rejestrować  obraz bramy wjazdowej – wyjazdowej do pomieszczenia magazynu odpadów. Kamerę zamontować na słupie stalowym,
c) montaż switcha- PoE w budynku kotłowni  hala WLM 5 – korytarz. Switch – PoE zamontować w szafce wiszącej Rack. Wszystkie kamery mają być zasilane ze switcha-PoE,
d) wykonanie połączenia kamer ze switchem-PoE. Od kamer wewnętrznych (4 szt.) oraz zewnętrznych (1 szt.) do switcha-PoE wykonać okablowanie kablem UTP cat.6. Okablowanie na zewnątrz prowadzić w przepustach kablowych w ziemi. W budynku trasy kablowe prowadzić w listwach instalacyjnych na tynku.
e) wykonanie zasilania elektrycznego switcha-PoE. Wykonanie skrzynki rozdzielczej elektrycznej w pomieszczeniu nr 1 pod schodami w budynku kotłowni hala WLM 5. Zasilanie do pomieszczenia nr 1 wykonać z rozdzielnicy elektrycznej R.5.1. znajdującej się na poziomie odżużlania hali kotłów WLM 5. Położyć kabel YKY3x2,5 od rozdzielnicy elektrycznej w pomieszczeniu nr 1 pod schodami w budynku kotłowni hala WLM5 do switcha- PoE. W pomieszczeniu tym zamontować urządzenie zapewniające podtrzymanie zasilania switcha-PoE i podłączonych do niego kamer (w razie awarii zasilania) na minimum 4  godziny,
f) montaż rejestratora obrazu w pomieszczeniu nr 2 (serwerownia) znajdującym się na poziomie hali kotłów WR 25.Rejestrator  obrazu zamontować w szafce Rack,
g) wykonanie zasilania elektrycznego rejestratora obrazu. Wykonanie skrzynki elektrycznej w pomieszczeniu nr 2 (serwerownia). Zasilanie do pomieszczenia nr 2 wykonać od rozdzielnicy elektrycznej R.4.1. znajdującej się na poziomie hali kotłow WR 25. Położyć kabel YKY3x2,5 od szafki elektrycznej w pomieszczeniu nr 2 (serwerownia).
W pomieszczeniu tym  zamontować urządzenie zapewniające podtrzymanie zasilania  rejestratora obrazu (w razie awarii zasilania) na minimum 4  godzin,
h) wykonanie połączenia  switcha-PoE  z  rejestratorem obrazu. Transmisje wizji od switcha -PoE do rejestratora obrazu  wykonać za pomocą światłowodu wielomodowego położonego w kanalizie  kablowej,
k) konfiguracja, uruchomienie systemu, przeszkolenie załogi Zamawiającego,
l)  przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

2.3. Wymagane parametry urządzeń systemu monitoringu wizyjnego:

 1. Kamery cyfrowe IP stacjonarne typu dzień-noc, dostrajające się do panującego oświetlenia:

– rozdzielczość  min  4 Mpx,
– ilość klatek na sekundę zapisywanego materiału: min 20 kl/s przy rozdzielczości 4 Mpx,
– kompresja min H265,
– wbudowany interfejs sieciowy Ethernet 10/100Mbps,
– strumieniowanie sygnału przez UDP, TCP, HTTP lub HTTPS,
– minimalny poziom oświetlenia 0,8 lux.
– zasilanie: switch –PoE,
– temperatura pracy: od – 30 do + 60
– szczelność obudowy:  IP 66,

 1. Rejestrator obrazu:

– obraz wysyłany z kamer winien być utrwalany w urządzeniu rejestrującym w niezmienionej postaci,
– obraz z kamer winien być utrwalany na urządzeniu rejestrującym w sposób, o którym mowa w art. 25 ust. 6d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. zapewniający przez całą dobę zapis obrazu oraz identyfikację osób przebywających w miejscu magazynowania odpadów,
–  rejestrator musi zapewniać ciągłe, jednoczesne nagrywanie obrazu z minimum 5 kamer z prędkością nie mniejszą niż 20 kl/s na kamerę, odtwarzanie nagrań archiwalnych z ostatniego miesiąca oraz zapewniać ciągły jednoczesny podgląd obrazu z kamer,
–   kompresja min. H265,
–  urządzenie winno zapewniać możliwość wykorzystania zarejestrowanego obrazu do jego odtworzenia z zastosowaniem funkcji zatrzymania obrazu na ekranie podczas jego wyświetlania, a także wykonywanie kopii obrazu i pobieranie zapisu w formie elektronicznej oraz określenia miejsca, daty i czasu zarejestrowanych zdarzeń i czynności,
– zarejestrowany obraz winien być przechowywany na elektronicznym nośniku informacji, zwanym dalej „nośnikiem”, który zapewnia możliwość odczytywania zarejestrowanego obrazu w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, przeznaczonych do tego rodzaju nośników,
– nośnik musi być zabezpieczony przed utratą danych, szkodliwym działaniem środków chemicznych, temperatury, światła, promieniowania, pożaru, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób nieuprawnionych,
– pojemność nośnika winna umożliwiać przechowywanie i odtwarzanie zarejestrowanego obrazu przez co najmniej 30 dni od daty dokonania zapisu. Zarejestrowany obraz  będzie podlegał skasowaniu po upływie 30 dni od daty dokonania jego zapisu,
– rejestracja i bieżący podgląd oraz odtwarzanie nagrań archiwalnych ma być realizowany w sposób ciągły 24 h/dobę,
–   minimum dwa porty hdmi,
–   minimum dwie karty sieciowe.

 1. Switch  PoE:

– zarządzalny,
– produkcji CISCO.

2.4. Wymagane parametry w zakresie okablowania systemu monitoringu wizyjnego:
a) światłowód
 –  włókno optyczne:  wielomodowe G/62,2  
 – tuba: luźna tuba ze światłowodami wypełniona żelem tiksotropowym,                                                   
– centralny element wytrzymałościowy: dielektryczny pręt FRP w powłoce z polietylenu  lub be z powłoki                                                                                                                                                
– liczba włókien światłowodowych: 6        
– średnica zewnętrzna kabla: 8 mm
b) kabel zasilania elektrycznego
– liczba żył: 3                                                                                                                                            
– napięcie znamionowe: 0,6/1 kV                                                                                                                              
– temperatura pracy: od – 30 do + 70                                                                                                             
 – żyła przewodząca: miedziana                                                                                                                
– izolacja: PVC
c) kabel do transmisji wizji
– kategoria: 6 UTP                                                                                                                                          
– konstrukcja kabla: 4×2                                                                                                                            
– grubość żyły: 0,565 mm                                                                                                                          
– wykonanie  żyły: drut miedziany                                                                                                           
 – izolacja żył; HDPE 1,09 mm                                                                                                                
– grubość powłoki: 0,600 mm                                                                                                                  
 – średnica zewnętrzna: 7,10 mm LDPE                                                                                                       
– impedancja w zakresie 1- 250 MHz: 100 Ohm                                                                                             
– maks. Rezystancja w zakresie 1 – 100 MHz: 9,38 Ohm/100m

 1.   Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.5.1. Wykonać Projekt wykonawczy wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów zawierający:
 a. wymagane branże i opracowania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
 b. wytyczne branży budowlanej,
 c. informację  BIOZ,
 d. projekt składający się z części opisowej, doboru urządzeń oraz części  rysunkowej,
 e. dokumentację techniczną obejmującą karty katalogowe zastosowanego sprzętu, urządzeń i materiałów, schematy elektryczne, schematy sieci, instrukcje obsługi i eksploatacji dostarczonego systemu oraz jego poszczególnych głównych komponentów.

2.5.2. Wymagana ilość dokumentacji:

 1. dokumentacja wykonawcza

– wersja papierowa – 3 egz.
– wersja elektroniczna na CD – 1 egz.

 1. inwentaryzacja powykonawcza na mapie zasadniczej – arkusz w skali 1:500  w kolorach, przedstawiającą wizyjny system kontroli magazynowania odpadów – 2 egz.,
 2. instrukcja obsługi i konserwacji wykonanego wizyjnego systemu kontroli:

– wersja papierowa – 2 egz.
– wersja elektroniczna na CD – 1 egz.

2.5.3. Przed rozpoczęciem robót na obiekcie MEC, Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz Dokumentacji Wykonawczej w wersji papierowej wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów uzgodnionej wcześniej z Zamawiającym.

 1. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

3.1. Termin wykonania wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów: do 40 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.
3.2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się z dniem odbioru końcowego,
a w przypadku wystąpienia wad przy odbiorze końcowym i wyznaczeniu przez Zamawiającego terminu na ich usunięcie, bieg terminu gwarancji rozpocznie się od dnia sporządzenia protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Jeżeli utrzymanie 24 miesięcznego okresu gwarancji wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów serwisowych wykonanej instalacji, to Wykonawca zobowiązany jest do ich bezpłatnego wykonania.
3.3. Serwis gwarancyjny – awaryjny.
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zapewni serwis – awaryjny w ciągu 8 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego awarii. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania zgłoszonej awarii systemu monitoringu w ciągu do 8 godzin od zgłoszenia awarii systemu przez Zamawiającego.   
3.4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, postanowieniami umowy, przepisami prawa mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy, w tym przepisami ochrony środowiska, przepisami Kodeksu Cywilnego oraz zasadami BHP, etyki zawodowej, ponosząc pełną odpowiedzialność w przypadku naruszenia tych przepisów.
3.5. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego.
3.6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jedną fakturą wystawioną po wykonaniu systemu monitoringu i odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, potwierdzonej protokołem odbioru końcowego robót. Faktura płatna w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3.7. Wszystkie materiały i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,  zabezpiecza Wykonawca.
3.8. Urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą być urządzeniami fabrycznie nowymi, zakupionymi w oficjalnym kanale sprzedaży producenta.
3.9.Urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez producenta urządzeń.

4.WYMAGANIA FORMALNE:
4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.3.Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1. Dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1kV.
5.2. Wykonali  lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej  dwie usługi porównywalne z przedmiotem zamówienia polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu systemu  monitoringu wizyjnego o łącznej wartości min. 30 000 zł. netto.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.

 1. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

6.1. Wykaz osób, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w pkt 5.1 (wzór druku) – załącznik nr 3.
6.2. Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, z podaniem daty wykonania i odbiorców (wzór druku) – załącznik nr 4.
Uwaga: do wykazu usług należy dołączyć dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzające, że wyszczególnione w wykazie usługi zostały wykonane z należytą starannością.

 1. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 22.07.2019 r. do godz.13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10 w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów.”

 1. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

8.1. W skład oferty musi wchodzić:
8.1.1. Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
8.1.2. Dokumenty wskazane w pkt. 6
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.1.2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła),przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

9. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
9.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
9.2. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym  oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą
wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

10. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.

Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

 1.  KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:​
 2. Wizja lokalna – Adam Mielniczek

      telefon: 94 34 74 461 / 607 351 691
      e-mail: adam.mielniczek@meckoszalin.pl

 1. Pytania do postępowania prosimy przesyłać na adres:

przetargi@meckoszalin.pl

 1. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:

Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.

 1. Inspektor Ochrony Danych

W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail:  iodo@meckoszalin.pl.

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

 1. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 2. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 3. realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 4. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań –  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
 5. marketingu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 6. ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 7. realizacji kontaktów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 8. Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:

 1. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
 3. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

 1. złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
 2. oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
 3. do ustania celu biznesowego.
 4. Przysługujące prawa

W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.

 1. Wymóg podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
12.1. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
12.2. W przypadku gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

 1. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

          Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
          Projekt umowy – załącznik nr 2.
          Wykaz osób – załącznik nr 3.
          Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4.
          Proponowana lokalizacja kamer oraz pozostałych urządzeń – załącznik nr 5.
          Rysunek (wymiary magazynu)  – załącznik nr 6.
          Klauzula informacyjna – załącznik nr 7.

ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 12.07.2019 r.                                        


Załączniki:

 • Zalacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_10.doc(112.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_46.pdf(378.84 KB)
 • Załącznik_nr_3._Wykaz_osób_2.doc(95 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_wykonanych_usług_2.doc(99 KB)
 • Załącznik_nr_5._Monitoring_wizyjny_mapka_.docx(1778.5 KB)
 • Załacznik_nr_6._Magazyn_odpadów_.pdf(2582.42 KB)
 • Załącznik_nr_7._Klauzula_informacyjna_.doc(109 KB)
 • Instrukcja_dla_Wykonawców_i_Podwykonawców_do_umowy2.pdf(6191.84 KB)
Skip to content