Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR 25 nr 6, WR 25/10-M nr 5, WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie oraz dla kotła WR 25 nr 6 zainstalowanego w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-04-18 12:50:58
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR 25 nr 6, WR 25/10-M nr 5, WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie oraz dla kotła WR 25 nr 6 zainstalowanego w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 64A/ER-4/PT/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie istniejących źródeł ciepła MEC Koszalin do wymagań emisyjnych Dyrektywy MCP. Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR 25 nr 6, WR 25/10-Mnr 5, WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie oraz dla kotła WR 25 nr 6 zainstalowanego w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie, została wybrana oferta Wykonawcy nr 2, tj. KONSORCJUM FIRM: Lider: Eco Technologia Sp. z o.o., ul. Kłobucka 23e/8, 02-699 Warszawa, Partner: Ekomega Sp. z o.o., ul. Traktorowa 121 lok. 101, 91-204 Łódź, którego oferta odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ i zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Realizacja zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za cenę:

wartość netto: 10 599 600,00 zł
(słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 2 437 908,00 zł
(słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiem złotych 00/100),
wartość brutto: 13 037 508,00 zł
(słownie: trzynaście milionów trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiem złotych 00/100).

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Członek Zarządu
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/

Koszalin, 17.04.2019 r.

Skip to content