Przeglądy okresowe sprzętu ciężkiego

2019-04-19 13:14:09
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Przeglądy okresowe sprzętu ciężkiego

Branża: Pojazdy
~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr  12/ER-4/PR/2019/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
1.1. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-111 Koszalin
KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2. Kontakt telefoniczny.
 Numer telefonu: 94 347 44 10
 Numer faksu: 94 347 44 11
1.3. Kontakt elektroniczny.
 Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
 Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje przeglądy okresowe sprzętu ciężkiego.

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
3.1. Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 
3.1.1. Przeglądy okresowe wynikające z zakresu i częstotliwości książki serwisowej oraz warunków eksploatacji dla danego sprzętu ciężkiego [ilość przepracowanych mtg].
3.1.2. Przeglądy okresowe obejmują:
– wymianę oleju silnikowego,
– wymianę filtrów,
–  sprawdzenie  oleju w przekładni skrzyni biegów,
– diagnostykę komputerową.
3.1.3. Cena za przeglądy powinna obejmować koszty materiałów eksploatacyjnych wymienionych w pkt 3.1.2.
3.1.4. W fakturze za przegląd muszą być wyszczególnione materiały zużyte podczas przeglądu (nazwa, producent).
3.1.5. Termin wykonania przeglądu to jest 3 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu będzie uzgadniany na bieżaco z Wykonawcą.

4. Termin  płatności za  faktycznie wykonany przegląd wynosi 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury w danym miesiącu.

5. Wykonawca zobowiązany jest:
5.1. Dysponować warsztatem naprawczym, znajdującym się na terenie miasta Koszalin lub w odległości nie większej niż 10 km od miasta Koszalin.
5.2. Dysponować osobami odpowiednio przeszkolonymi oraz posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.
5.3. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą realizowane zgodnie z wymogami producentów, obowiązującymi normami i przepisami oraz zachowaniem przepisów BHP i p.poż. [dotyczy w szczególności usług wykonywanych na terenie Zamawiającego].
5.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w wykazie środków sprzętu ciężkiego w trakcie trwania umowy.

WYKAZ SPRZĘTU CIĘŻKIEGO:
Lp.  Nazwa           Rok produkcji
1. SPYCHACZ CAT.D4K2 2014
2. SPYCHACZ HSV TD-10M 2010
3. ŁADOWARKA CASE 721E 2011

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW SPRZĘTU CIĘŻKIEGO:
Lp.  Nazwa              Rodzaj przeglądu
1. SPYCHACZ CAT.D4K2 – 500   mtg – 1000 mtg
2. SPYCHACZ HSV TD-10M – 500   mtg – 1000 mtg
3. ŁADOWARKA CASE 721E 500  mtg 1000 mtg 1500  mtg 2000  mtg

5.5.Zakresy przeglądu okresowego dla poszczególnych sprzętów ciężkich:
1) CAT  D4K2:
Przegląd 500 Mtg
Kontrola stopnia zamarzania cieczy chłodzącej
Filtry powietrza – wymiana
Filtry wentylacji – wymiana
Olej silnikowy z filtrem – wymiana
Filtr paliwa wstępny – wymiana
Filtr paliwa dokładny – wymiana
Separator wody w układzie paliwowym – wymiana
Kontrola akumulatora.
Przegląd 1000 Mtg
Filtr oleju hydraulicznego – wymiana
Odpowietrznik skrzyni korbowej – wymiana wkładu

2) HSV TD-10M:
Przegląd 500 Mtg
Sprawdzić stężenie płynu chłodzącego
Filtr Paliwa – wymiana
Filtry powietrza – wymiana
Filtry kabiny – wymiana
Spuszczenie osadu ze zbiornika paliwa
Wymiana oleju w silniku.
Przegląd 1000 Mtg
Kontrola pasków napędowych
Kontrola napinacza
Kontrola dokręcenia śrub koła łańcuchowego
Filtr układu napędowego – wymiana
Olej w układzie napędowym – wymiana
Odpowietrznik układu napędowego – wymiana
Olej przekładni bocznych – wymiana
Filtr powrotny układu hydraulicznego – wymiana
Regulacja zaworów silnika
Kontrola akumulatora
3) CASE 721E:
Przegląd 500 Mtg
Olej silnikowy z filtrem – wymiana
Filtry paliwa – wymiana
Filtry powietrza – wymiana
Filtry kabiny – wymiana
Przegląd 1000 Mtg
Filtr hydrauliczny – wymiana
Olej w mostach – wymiana
Olej transmisyjny z filtrem – wymiana
Filtr odpowietrzania skrzyni korbowej- wymiana.
Przegląd 1500 Mtg:
Skraplacz czynnika chłodniczego – czyszczenie
Wymiana:
Wkład odpowietrznika skrzyni korbowej silnika
Filtr oleju hydraulicznego
Filtr oleju wyciągarki.
Przegląd 2000 Mtg:
Olej hydrauliczny – wymiana
Płyn chłodzący – wymiana

CAT D4K2                                    pojemność
olej silnikowy syntetyczny 10W30       11
Zwolnica każda SAE30                       10
olej hydrauliczny 10W-30                    60
układ chłodzenia                                 23
HSV TD-10M                                pojemność
olej silnikowy syntetyczny 15W40     10,5
Przekładnia boczna każda 85W140   15,1
Układ napędowy                                 65
Układ hydrauliczny                             51,1
Układ chłodzący                                  25
CASE 721E                                pojemność
olej silnikowy syntetyczny 15W40      16
olej transmisyjny 15W40                   26
układ chłodzenia                               37
układ hydrauliczny (zbiornik)          100
układ jezdny (Mosty) 80W140         35+30=65

5.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.8. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia,   której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców.

6. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki  dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2.  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
7.2.1. Dysponuje co najmniej jednym warsztatem naprawczym, znajdującym się na terenie miasta Koszalin lub w odległości nie większej niż 10 km od miasta Koszalin.
7.2.2. Dysponuje osobami odpowiednio przeszkolonymi oraz posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

8. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.1. Dla potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt 5.1 i 5.2 zapytania ofertowego, do oferty należy dołączyć:
8.1.1. Oświadczenie o dysponowaniu minimum jednym warsztatem naprawczym, znajdującym się na terenie miasta Koszalin lub w odległości nie większej niż 10 km od miasta Koszalin (wzór druku) – załącznik nr 3.
8.1.2. Oświadczenie o dysponowaniu osobami odpowiednio przeszkolonymi oraz posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia (wzór druku) – załącznik nr 4.

9. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
9.1. W skład oferty muszą wchodzić:
9.1.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
9.2. Do oferty należy dołączyć:
9.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczęcią osoby podpisującej dokument) przez osoby reprezentujące Wykonawcę. 
Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
9.2.2.Oferta powinna być podpisana (czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczęcią osoby podpisującej dokument), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 9.2.1.
9.2.3. Oświadczenia wskazane w pkt 8.
 Oferta powinna być przesłana/złożona w formie pisemnej na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Przeglądy okresowe sprzętu ciężkiego”.

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
10.1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, na które Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10.2. 
 Pytania należy kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego.
10.3.  Treść zapytań dotyczących postanowień zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekazuje Wykonawcy, który zapytania przesłał do Zamawiającego oraz zamieści je na stronie internetowej.

11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:
11.1. Oferty oceniane będą punktowo.
11.2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium,   waga):

L.p.        Nazwa kryterium    Waga – ilość punktów
1. Cena przeglądu okresowego          100%
RAZEM: 100%

11.3. Sposób obliczenia oferty zostanie dokonany wg poniższych algorytmów:

1) Kryterium cena przeglądu okresowego: waga 100 %
Sposób obliczenia punktów:

   C =    C0/C1   x   Zc   x   100

gdzie:
C –   ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena przeglądu okresowego” [pkt],
C 0-   najniższa zaproponowana cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie [zł],
C 1-   wartość parametru w badanej ofercie,
Zc –   znaczenie przypisane kryterium „C” [%].
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta  za kryterium cena przeglądu okresowego, wynosi 100 pkt

11.4. Ocena ostateczna zostanie ustalona poprzez zsumowanie wszystkich wskaźników oceny punktowej, odpowiadających kryteriom oceny ofert.
11.5. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg sposobu punktowania ustalonego przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
11.6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

12. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać/składać w formie pisemnej do dnia 30.04.2019 r., do godz. 11:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10.

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WNOSZENIA OFERT WSPÓLNYCH:
13.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
13.2. Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia:
13.2.1. Oferta powinna być podpisana (czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczęcią osoby podpisującej dokument) przez wykonawców składających ofertę wspólną, zgodnie z zasadami reprezentacji albo pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z pkt 13.2.2.
13.2.2. Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo to musi być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz zostać dołączone do oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Umocowanie to może wynikać również z treści dołączonej do oferty umowy.
13.2.3.  Oferta Spółki Cywilnej jest ofertą wspólną.
13.2.4.  Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania.

14. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

15. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
15.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłożone osobiście.
15.2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach merytorycznych, jest:
Andrzej Myzik
telefon : 94 34 74 576
 e-mail: andrzej.myzik@meckoszalin.pl

16. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w tym zakresie prawach:
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań – na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e. marketingu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f. ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g. realizacji kontaktów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celu biznesowego.
7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.         prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A,
75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia
i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą
o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
Projekt umowy – załącznik nr 2.
O świadczenie o dysponowaniu warsztatem naprawczym (wzór druku) – załącznik nr 3.
Oświadczenie o dysponowaniu osobami odpowiednio przeszkolonymi oraz posiadającymi  kwalifikacje do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia (wzór druku) – załącznik nr 4.
Klauzula informacyjna- załącznik nr 5.

ZATWIERDZAM
CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski                                       
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 19.04.2019 r.


Załączniki:

  • Załacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_9.doc(127 KB)
  • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_.doc1.pdf(110.12 KB)
  • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_dysp_warsztatem_.doc(99 KB)
  • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_o_dysponowaniu_osobami[1]_(1)_.doc(98 KB)
  • Załacznik_nr_5._Klauzula_informacyjna_.doc(102.5 KB)
Skip to content