Budowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-04-19 09:45:20
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 19/ER-4/PT/2019/NU/PP               

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 – „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów od Tr8 (działka nr 157 obr.21) do Działki nr 386/1 obr.21 przy ul. Szerokiej, o parametrach: 2×114,3/200, L=106,80mb.”
Zadanie nr 2 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku Żłobka Miejskiego „Jacek i Agatka” przy ul. Konstytucji 3 maja 29-31, o parametrach: 2×88,9/160, L=267,89mb ; 2×48,3/110, L=7,42m.”
Zadanie nr 3 – „Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 35, o parametrach: 2×88,9/160, L=58,50mb, 2×48,3/110, L=24,00 m.”
została wybrana oferta, która zawiera najniższą łączną cenę, spośród ofert złożonych
w prowadzonym postępowaniu.

Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 3, tj. Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu ARTEX Sp. z o.o., w Koszalinie, ul. Na Skarpie 17, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:

wartość netto: 663.754,00 zł
(słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100)
wartość podatku VAT (23%): 152.663,42 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote 42/100)
wartość brutto: 816.417,42 zł
(słownie: osiemset szesnaście tysięcy czterysta siedemnaście złotych 42/100)

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 18.04.2019 r. 

Skip to content