Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci i przyłączy, w podziale na 5 zadań.

2019-04-23 09:48:42
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci i przyłączy, w podziale na 5 zadań.

Branża: Projektowanie sieciMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodniez postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 22/ER-4/ER/2019/NU/PP

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:
Zadanie nr 1 pn.Program Ograniczenia Niskiej Emisji – Budowa przyłącza wysokich parametrów do budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej 59-69 wraz z demontażem odcinków sieci, które staną się nieczynne.
Zadanie nr 2 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji – Przepięcie zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilającej budynki przy ulicy  Kolejowej 35-43, Kolejowej 15-23 oraz Przedszkole nr 11 przy ul. Łużyckiej 14 do wysokich parametrów wraz z budową nowych odcinków i demontażem odcinków sieci oraz urządzeń, które staną się nieczynne.
Zadanie nr 3 pn.  Program Ograniczenia Niskiej Emisji – Budowa sieci i przyłącza wysokich parametrów do budynku wielorodzinnego przy ul. Poprzecznej 24a-24d wraz z demontażem odcinków sieci, które staną się nieczynne.
Zadanie nr 4 pn.Program Ograniczenia Niskiej Emisji – Budowa sieci i przyłącza wysokich parametrów do budynku wielorodzinnego przy ul. Ratajczaka 2-12 wraz z demontażem odcinków sieci, które staną się nieczynne.
Zadanie nr 5 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji – Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów oraz przyłączy do budynków mieszkalnych przy  ul. F. Chopina 26 i Traugutta 18 w Koszalinie wraz  z demontażem odcinków sieci oraz urządzeń, które staną się nieczynne.

1.   Rodzaj zamówienia – usługa.

2.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.

3.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem osób fizycznych zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych. 

6. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 regulaminu,
6.2. spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
6.2.1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje projektantami, którzy będą wykonywać dokumentację projektowo – kosztorysową sieci lub przyłącza ciepłowniczego:
–  co najmniej jeden posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,      wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, którzy przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 51) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (projektowanie sieci ciepłowniczych), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

6.2.2. Każda z wykazanych osób, dla której zostanie przypisana funkcja projektanta, posiadająca uprawnienia  z pkt 6.2.1., powinna posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, minimum trzech projektów sieci lub przyłączy ciepłowniczych preizolowanych o średnicy min. Dn 50 i długości min. L=70m, każdy.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty  w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia.
7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
7.2. Wykaz projektantów, którzy będą wykonywać w/w dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz funkcji, którą będą pełnić przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby
te posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z wymaganiami pkt 6.2.1 oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7.3. Wykaz projektów sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami wykonanych przez projektantów wskazanych w wykazie projektantów, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, który powinien zawierać temat opracowania, miejscowość, średnicę sieci ciepłowniczej dla rur preizolowanych i długość sieci, datę opracowania, adres Zamawiającego i nazwisko projektanta.
7.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 7.4 i 7.5 ma obowiązek złożyć każdy
z wykonawców oddzielnie.


8. Zawartość oferty.8.1.
W skład oferty musi wchodzić:

8.1.1. Formularz ofertowy.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
8.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 7.

9. Termin wykonania zamówienia:
9.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich zadań:
od dnia zawarcia umowy.
9.2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie:
 a) zadania nr 1:
I etap – do dnia 15.01.2020 r.
II etap  po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.
b) zadań nr 2, 3, 4:
I etap – do dnia 24.02.2020 r.
II etap  po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.
c) zadania nr 5:
I etap – do dnia 02.03.2020 r.
II etap  po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

10. Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.
10.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną dla poszczególnych zadań.
10.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.

11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.meckoszalin.pl

12. Oferty w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 09.05.2019 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie, ul. Łużycka 25A; 75-111 Koszalin.Sekretariat MEC pokój nr 10.

13. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.05.2019 r., o godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro. 

14. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

15. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

16. Termin związania ofertą:
16.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
16.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

17. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

 1. w sprawach formalnych:

            Monika Myzik, tel. 94 347 44 57;
            e-mail: monika.myzik@meckoszalin.pl
            od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 14:00.

 1. w sprawach technicznych:

           Magdalena Wolska -Polaszek, tel. 94 347 45 52;
           e-mail: magdalena.wolska-polaszek@meckoszalin.pl
           od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 10:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.

Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 19.04.2019 r.                                                                       


Załączniki:

 • SIWZ._15.pdf(885.33 KB)
 • Zalacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_6.doc(130.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_39.pdf(527.25 KB)
 • Załącznik_nr_2a._Projekt_umowy_.pdf(527.41 KB)
 • Załącznik_nr_2b._Projekt_umowy_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych_.pdf(369.09 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_37.doc(104.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_osób,_które_będą_uczestniczyć_w_wykonywaniu_zamówienia_21.doc(97 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_projektów_sieci_lub_przyłączy_ciepłowniczych_13.doc(102.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_23.doc(110 KB)
 • Załącznik_nr_7._Opis_sposobu_zapisania_dokumentacji_projektowej_9.doc(36 KB)
 • Załącznik_nr_8._Klauzula_informacyjna_9.doc(64.5 KB)
 • WT_22-2018_z_dnia_25.06_.2018_r_._.pdf(4059.81 KB)
 • WT_23-2018_z_dnia_25.06_.2018_r_._.pdf(4237.07 KB)
 • WT_88-2018_z_dnia_08.10_.2019_r_._.pdf(5222.61 KB)
 • WT_92-2018_z_dnia_31.10_.2018_r_._.pdf(4130.34 KB)
 • WT_93-2018_z_dnia_31.10_.2018_r_._.pdf(4395.12 KB)
 • WT_102-2018_z_dnia_26.11_.2018_r_._.pdf(4460.03 KB)
Skip to content