Dostawa krążników do taśmociągów

2019-04-23 12:03:16
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa krążników do taśmociągów
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 21/ER-4/PP/2019/NU/PU                                  

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę krążników do taśmociągów, została wybrana oferta która zawiera najniższą łączną cenę spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci firmie Nitroll Tomasz Link ul. 11 Listopada 3, 58-340 Głuszyca, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz złożoną ofertą, z ceną:

łączna wartość netto: 7549,30 zł
(słownie: siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 30/100)
łączna wartość podatku VAT (23%): 1736,34 zł
(słownie: tysiąc siedemset trzydzieści sześć złotych 34/100)
łączna wartość brutto: 9285,64 zł
(słownie: dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 64/100)

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 23.04.2019 r.   

Skip to content