Dostawa materiałów technologicznych firmy FERIND

2019-04-24 14:39:19
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 20/ER-4/PP/2019/NU/PU 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, prowadzonym w procedurze uproszczonej, w trybie negocjacji na dostawę materiałów technologicznych firmy FERIND, zleci realizację przedmiotu zamówienia Firmie FERIND Jan Krajewski os. Piastów 52/34; 31-625 Kraków.
Realizacja zamówienia zostanie zlecona w/w Wykonawcy, za wynegocjowaną cenę:

Łączna wartość netto: 47 500,00 zł  
(słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).
Łączna wartość podatku VAT (23%): 10 925,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć  złotych 00/100).
Łączna wartość brutto: 58 425,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych  00/100).   

         CZŁONEK ZARZĄDU
         mgr inż. Jacek Cybulski
         /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 24.04.2019 r.

Skip to content