Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dla zadania pn. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 30 zlokalizowanego na terenie COSzSG w Koszalinie.

2019-12-04 08:14:14
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10    faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 83/EP/ER/2019/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, zleci opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dla zadania pn. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 30 zlokalizowanego na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej (COSzSG) w Koszalinie, działka nr 1478/4 w Koszalinie (II część realizacji zadania), Wykonawcy, tj. Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowemu „RAHMAD” Janusz Czerepaniak,
Pl. Kilińskiego 9/12, 75-307 Koszalin.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono, że ww. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia, za cenę:

wartość netto: 7 400,00 zł                         
(słownie: siedem tysięcy czterysta złotych 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 1 702,00 zł
(słownie: jeden tysiąc siedemset dwa złote 00/100),
wartość brutto: 9 102,00 zł            
(słownie: dziewięć tysięcy sto dwa złote 00/100).

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 03.12.2019 r.

Skip to content