Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa instalacji elektrycznej dwóch serwerowni w budynkach MEC Spółka z o.o. w Koszalinie” – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-06-25 08:17:53
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa instalacji elektrycznej dwóch serwerowni”
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 36/ER-4/NX/2019/NU/PU

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa instalacji elektrycznej dwóch serwerowni w budynkach MEC Spółka z o.o. w Koszalinie”, została wybrana oferta Wykonawcy, która zawiera najniższą łączną cenę, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 1, tj. PM Rafał Kurowski ul. Staropolska 10; 03-289 Warszawa, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz ze złożoną ofertą, za łączną cenę:
wartość netto: 23 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).
wartość podatku VAT (23%): 5 290,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00//100).
wartość brutto: 28 290,00 zł
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

        PREZES ZARZĄDU
        DYREKTOR
        mgr inż. Robert Mania
        /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 24.06.2019 r.   

Skip to content