Dostawa stabilizatorów, wymienników na cele grzewcze, wymienników ciepła c.w.u., naczyń przeponowych, wodomierzy impulsowych oraz pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w podziale na 6 zadań. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-06-25 08:28:35
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa stabilizatorów, wymienników na cele grzewcze, wymienników ciepła c.w.u., naczyń przeponowych, wodomierzy impulsowych oraz pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w podziale na 6 zadań.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10,  faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 31/ER-4/PD/2019/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej na dostawę stabilizatorów, wymienników na cele grzewcze, wymienników ciepła c.w.u., naczyń przeponowych, wodomierzy impulsowych oraz pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 pn. Dostawa stabilizatorów.
Zadanie nr 2 pn. Dostawa wymienników na cele grzewcze.
Zadanie nr 3 pn. Dostawa wymienników ciepła c.w.u.
Zadanie nr 4 pn. Dostawa naczyń przeponowych.
Zadanie nr 5 pn. Dostawa wodomierzy impulsowych.
Zadanie nr 6 pn. Dostawa pomp obiegowych i cyrkulacyjnych,
dokonano wyboru:
1) Wykonawcy nr 2, tj. HYDROKOMPLET Grzegorz Dreszler, Andrzej Molczyński S.C. ul. Legionów 65/67, 86-300 Grudziądz, któremu zostanie zlecona realizacja zadania nr 1 pn. Dostawa stabilizatorów.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze złożoną ofertą, za łączną cenę:
łączna wartość netto: 25 783,00 zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 5 930,09
(słownie: pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 09/100),
łączna wartość brutto: 31 713,09
(słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzynaście złotych 09/100).

2) Wykonawcy nr 5, tj. CIBET REnergy Sp. z o.o., Al. Krakowska 197, 02-180 Warszawa, któremu zostanie zlecona realizacja zadania nr 2 pn. Dostawa wymienników na cele grzewcze.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze złożoną ofertą, za łączną cenę:
łączna wartość netto: 42 665,00 zł
(słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 9 812,25
(słownie: dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych 25/100),
łączna wartość brutto: 52 477,95
(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 95/100).

3) Wykonawcy nr 7, tj. Metrolog Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków, któremu zostanie zlecona realizacja zadania nr 3 pn. Dostawa wymienników ciepła c.w.u.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze złożoną ofertą, za łączną cenę:
łączna wartość netto: 59 017,60 zł
(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemnaście złotych 60/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 13 574,05
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 05/100),
łączna wartość brutto: 72 591,65
(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 65/100).

4) Wykonawcy nr 9, tj. SANI-TECH Grupa SBS Wacław Bogdan Łazarczyk, ul. Sienkiewicza 10, 78-100 Kołobrzeg, któremu zostanie zlecona realizacja zadania nr 4 pn. Dostawa naczyń przeponowych.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze złożoną ofertą, za łączną cenę:
łączna wartość netto: 7 607,70 zł
(słownie: siedem tysięcy sześćset siedem złotych 70/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 749,77
(słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści dziewięć złotych 77/100),
łączna wartość brutto: 9 357,47
(słownie: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 47/100).

5) Wykonawcy nr 8, tj. N3M Spółka z o.o., ul. Połczyńska 61, 75-811 Koszalin, któremu zostanie zlecona realizacja zadania nr 5 pn. Dostawa wodomierzy impulsowych.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze złożoną ofertą, za łączną cenę:
łączna wartość netto: 18 700,00 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy siedemset złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 4 301,00
(słownie: cztery tysiące trzysta jeden złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 23 001,00
(słownie: dwadzieścia trzy tysiące jeden złoty 00/100).

Ponadto, Zamawiający informuje, że postępowanie na zadanie nr 6 pn. Dostawa pomp obiegowych i cyrkulacyjnych zostało unieważnione na podstawie pkt 8.10.2.2. Regulaminu udzielania zamówień w Spółce, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia  postępowanie bez podania przyczyn.

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 24.06.2019 r.

Skip to content