Wykonanie remontów obmurzy kotłów.

2019-06-27 11:55:36
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 38/ER-4/PT/2019/NU/PU                                            

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, na wykonanie remontów obmurzy kotłów WR-25 i WR 10 w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20A , kotłów WR 25 w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie oraz kotła  KRm 2,33 nr 2 w kotłowni  ul. Słowackiego 30 w Sianowie, został wybrany Wykonawca nr 2, tj. firma KRAFT-PIEC Zakład Usług Budowlanych, ul. Radomska 52, 26-630 Jedlnia Letniskoktórego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, wg następujących elementów kalkulacyjnych:

stawka roboczogodziny brutto/po narzutach/bez VAT: 13,76 zł
(słownie: trzynaście złotych 76/100), co stanowi – 90 punktów,
koszty zakupu materiałów: 1%, co stanowi – 10 punktów.

Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 27.06.2019 r.

Skip to content