Dostawa środków czystości.

2019-06-26 13:24:17
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks  94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 41/ER-4/EZ/2019/NU/PU

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę środków czystości, została wybrana oferta Wykonawcy, która zawiera najniższą łączną cenę, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. firmie POLSTAR HOLDING Spółka z o.o. Sp. K. ul. H. Modrzejewskiej 52; 75-734 Koszalin, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz złożoną ofertą, z łączną ceną:

łączna wartość netto: 41 120,70 zł
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia złotych 70/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 9 457,76 zł
(słownie: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 76/100),
łączna wartość brutto: 50 578,46 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 46/100).

Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/    

Koszalin, dnia 26.06.2019 r.

Skip to content