Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej wysokich parametrów 2xDn150mm pomiędzy ulicami Kotarbińskiego a Wyki w Koszalinie wraz z powiązaniem do projektowanego i istniejącego odgałęzienia od sieci kanałowej 2xDn150

2019-06-25 13:43:13
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakZamówienie nr 45/ER-4/PT/2019/NU/PP

                                OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, zleci przebudowę sieci ciepłowniczej kanałowej wysokich parametrów2xDn150mm pomiędzy ulicami Kotarbińskiego a Wyki w Koszalinie wraz z powiązaniem do projektowanego i istniejącego odgałęzienia od sieci kanałowej 2xDn150 Wykonawcy, tj.„DOMAR” Kazimierz Domaracki Tatów 3 76-039 Biesiekierz.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono, że ww. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia, za cenę ryczałtową:

wartość netto: 340 000,00 zł                         
(słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 78 200,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych 00/100),
wartość brutto: 418 200,00 zł            
(słownie: czterysta osiemnaście tysięcy  dwieście złotych 00/100).

ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu    
     Dyrektor
mgr inż.Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 25.06.2019 r.  

Skip to content