Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadania

2019-08-13 14:41:59
Ogłoszenie dodane przez: K.Swiech

Branża: Projektowanie sieci
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10    faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 64/ER-4/ER/2019/NU/PP

1.    Przedmiot zamówienia: usługa.

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadania :

Program Ograniczenia Niskiej Emisji – Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2×114,3/200 wraz z przyłączem do projektowanego węzła ciepłowniczego w budynku administracyjnym targowiska miejskiego przy ul. Połczyńskiej 39 w Koszalinie, działka nr 223/10 obr 21.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający  nie dopuszcza wykonywania części zamówienia przy udziale podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

6.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich zadań: od dnia zawarcia umowy.
6.2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie:
I etap – do dnia 02.04.2020 r.
II etap – po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

7. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
7.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2.1.Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował projektantami, którzy będą wykonywać dokumentację projektowo – kosztorysową sieci i przyłączy:
•       co najmniej jeden posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, którzy przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831
z późn. zm) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

7.2.2. Każda z wykazanych osób, dla której zostanie przypisana funkcja projektanta, posiadająca uprawnienia  z pkt 7.2.1., powinna posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, minimum trzech projektów sieci wraz z przyłączami ciepłowniczymi o średnicy min. Dn 80 i długości min. L=70m.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia –
w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego
z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

8.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
8.1.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2.    Wykaz projektantów, którzy będą wykonywać w/w dokumentację projektowo
-kosztorysową wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych
do wykonania zamówienia oraz funkcji, którą będą pełnić przy realizacji zamówienia,
ze wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z wymaganiami pkt 7.2.1 SIWZ oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
8.3. Wykaz projektów sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami wykonanych przez projektantów wskazanych w wykazie projektantów, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, który powinien zawierać temat opracowania, miejscowość, średnicę sieci ciepłowniczej dla rur preizolowanych i długość sieci, datę opracowania, adres Zamawiającego i nazwisko projektanta.
8.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 8.4 i 8.5 ma obowiązek złożyć każdy z wykonawców oddzielnie.

9.    ZAWARTOŚĆ OFERTY
9.1. W skład oferty musi wchodzić:
9.1.1. Formularz ofertowy.
9.2. Do oferty należy dołączyć:
9.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
9.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 8.

10.    Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
11.    Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
12.    Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

13.    Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

14.    Oferty należy przesłać/składać do dnia 26.08.2019 r.  do godz. 13:00.
15.    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.08.2019 r., o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.

16.    Termin związania ofertą:
16.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
16.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
17. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, są:
1)    w sprawach formalnych:
        Karolina Święch  tel. 94 347 44 42;
        e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,
 2)    w sprawach technicznych:
        Barbara Kaźmierczak, tel. 94 347 45 11
        e-mail: barbara.kazmierczak@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 15:00

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.    

 ZATWIERDZAMCzłonek Zarządudr Adam Wyszomirski/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 13.08.2019 r.


Załączniki:

 • SIWZ._32.pdf(58891.39 KB)
 • Zalacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_14.doc(116 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_2.doc(114 KB)
 • Załącznik_nr_2a._Projekt_umowy_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych_1.doc(55.5 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_47.doc(101.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_osób_które_będą_uczestniczyć_w_wykonywaniu_zamówienia_6.doc(97.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_projektów_sieci_lub_przyłączy_ciepłowniczych_16.doc(102 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_27.doc(107.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Opis_sposobu_zapisania_dokumentacji_projektowej_11.doc(36 KB)
 • Załącznik_nr_8._Klauzula_informacyjna_14.doc(108.5 KB)
 • Warunki_Techniczne_26_2018.pdf(5983.76 KB)
Skip to content