Budowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania

2019-08-14 15:05:04
Ogłoszenie dodane przez: K.Swiech

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 55/ER-4/PT/2019/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Budowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania:

Pakiet 1:

Zadanie nr 1 – „Program Ograniczania Niskiej Emisji – Budowa sieci oraz przyłączy wysokich  parametrów do  budynków przy ul. Szymanowskiego 30, Szymanowskiego 30a-b, Szymanowskiego 30c, Szymanowskiego 28, Chopina 21-21a, Chopina 23-23a, Chopina 17-19, Chopina 15, o parametrach: 2×114,3/200 L=1,5m, 2×76,1/140 L=49,0m, 2×42,4/110 L=62,0m,2×33,7/90 L=13,0m, wraz z demontażem odcinków które staną się nieczynne.”

Zadanie nr 2 – „Program Ograniczania Niskiej Emisji – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do istniejącego budynku wielorodzinnego przy ul. Bałtyckiej 4-10,
o parametrach: 2×60,3/125, L=36,8mb wraz z demontażami istniejących odcinków sieci , które staną się nieczynne”.

Zadanie nr 3 – „Program Ograniczania Niskiej Emisji – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Księżnej Anastazji 13,
o parametrach: 2×42,4/110  L=1,6 m”.

Pakiet 2:
 Zadanie nr 4 – „Program Ograniczania Niskiej Emisji – Połączenie zewnętrznej instalacji odbiorczej do sieci wysokich  parametrów 2×139/225 zlokalizowanej obok wymiennikowni przy ul. Plater 3  o parametrach: 2×139,7/225 L=43,5m, 2×114,3/200 L=5,4m, 2×76,1/140 L=1,5m, 2×60,3/125 L=7,0 m wraz z demontażami istniejących odcinków sieci które staną się nieczynne.” Zadanie nr 5 – „Program Ograniczania Niskiej Emisji – Połączenie zewnętrznej instalacji odbiorczej z siecią wysokich  parametrów 2×406,4/520 w rejonie ul. Sikorskiego 6a-6d, 7a-7g, 9a-9h  o parametrach: 2×139,7/225 L=12,9m, 2×76,1/140 L=6,0m, 2×114,3/200 L=5,5m, 2×168,3/250 L=5,0m, 2×139,7/225 L=6,0m, 2×406,4/520 L=2,0m wraz z demontażami istniejących odcinków sieci które staną się nieczynne.” dla Pakietu 2 został wybrany Wykonawca, którego oferta została złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu oraz odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonymw specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Realizacja przedmiotu zamówienia Pakiet 2: zadanie nr 4,5 zostanie zlecona Wykonawcy nr 1, tj. firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Handlowe „ARTEX” Spółka z o.o. ul. Na Skarpie 17, 75-343 Koszalin zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:

łączna wartość netto: 450 147,00 zł
(słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 00/100)
łączna wartość podatku VAT (23%): 103 533,81 zł
(słownie: sto trzy tysiące pięćset trzydzieści trzy złote 81/100)
łączna wartość brutto: 553 680,81 zł
(słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych 81/100)

w tym:

Zadanie nr 4
wartość netto: 262 541,00 zł
(słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 00/100)
wartość podatku VAT (23%): 60 384,43 zł
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 43/100)
wartość brutto: 322 925,43 zł
(słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 43/100)

Zadanie nr 5
wartość netto: 187 606,00 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześć złotych 00/100)
wartość podatku VAT (23%): 43 149,38 zł
(słownie: czterdzieści trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych 38/100)
wartość brutto: 230 755, 38 zł
(słownie: dwieście trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy 38/100)

Ponadto, Zamawiający informuje, że postępowanie na Pakiet 1: zadanie nr 1,2,3  zostało unieważnione na podstawie pkt 8.10.1.1. Regulaminu udzielania zamówień w Spółce, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia  postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu
mgr Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 14.08.2019 r.

Skip to content