Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez MEC Spółka z o. o. w Koszalinie. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-08-14 14:36:29
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez MEC Spółka z o. o. w KoszalinieMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 52/ER-4/PR/2019/NU/PP

                                                                                     OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
   Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nadostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez MECSpółka z o. o. w Koszalinie, został wybrany Wykonawca nr 2, tj. firma Miejski Zakład Komunikacji  Spółka z.o.o w Koszalinie,  ul. Gnieźnieńska 9  75-736 Koszalin, którego oferta odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ i otrzymała najwyższą liczbę pkt  tj. 100 pkt w oparciu o przyjęte kryteria  oceny ofert  w niniejszym postępowaniu.

Realizację zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, z ceną:

łączna wartość netto: 289 750,88 zł
(słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych  88/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 66 624,70 zł
(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote  70/100),
łączna wartość brutto: 356 393,58 zł
(słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 58/100).
 ZATWIERDZAMPrezes Zarządumgr Robert Mania/podpis na oryginale/                                               
Koszalin, dnia 14.08.2019 r

Przetargi

Odpowiedzi na pytania

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: mec@meckoszalin.pl | ©2008-201

Skip to content