Remont instalacji elektrycznej, płaszcza, głowicy i konstrukcji stalowych komina żelbetowego (120m) przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie

2019-04-19 13:08:30
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Remont instalacji elektrycznej, płaszcza, głowicy i konstrukcji stalowych komina żelbetowego (120m) przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie

Branża: Inne
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 25/ER-4/PT/2019/NU/PP

1.    Przedmiot zamówienia:

Remont instalacji elektrycznej, płaszcza, głowicy i konstrukcji stalowych komina żelbetowego (120m) przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie
2.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.    Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
5.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
      Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

6.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 75 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

7.    KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
7.1.        O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
7.1.2.     Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

7.2.     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane związane z remontem płaszcza komina żelbetowego, o wysokości, co najmniej 80 m, każda,
2)    Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej:
a)    jednym kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydanych co najmniej
5 lat przed terminem składania ofert oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
b)    jednym kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń co najmniej 5 lat przed terminem składania ofert oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

8.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

8.1.     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (wzór druku) – załącznik nr 3.
8.2.     Wykaz robót budowlanych, spełniających wymagania z pkt 7.2. ppkt 1) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (wzór druku) – załącznik nr 4.
8.3.     Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania z pkt 7.2 ppkt 2) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności ze wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia (wzór druku) – załącznik nr 5.
8.4.     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór druku) – załącznik nr 6.
8.5.     Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie  
niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4 oraz 8.5, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.

9.    Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

10.     Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

10.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.
10.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.

11.    Oferty należy przesłać/składać do dnia 14.05.2019 r., do godz. 13:00.
12.    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.05.2019 r., o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.
13.    Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.    Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
      w sprawach formalnych:
      Karolina Święch tel. 94 347 44 42; e-mail: karolina.swiech@meckoszalin.pl     
      od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,
      w sprawach techniczno-budowlanych:
 Marek Smarul tel. 94 347 44 92;
 e-mail: marek.smarul@meckoszalin.pl
 od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,
      w sprawach instalacji elektrycznych:
 Krzysztof Lewandowski tel. 94 347 45 08;
 e-mail: krzysztof.lewandowski@meckoszalin.pl
 od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.    

CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 19.04.2019 r.


Załączniki:

 • 2019_SIWZ._.pdf(371.68 KB)
 • 2019_Załącznik_do_SIWZ_nr_1_-_Formularz_ofertowy._.doc(118.5 KB)
 • 2019_Załącznik_do_SIWZ_nr_2._Umowa_._.doc(168 KB)
 • 2019_Załącznik_do_SIWZ_nr_3._Ośw_._o_sp_._war_._udz_._w_post_11_.doc(101 KB)
 • Załącznik_do_SIWZ_nr_4_-_Wykaz_osób.doc(97 KB)
 • 2019_Załącznik_do_SIWZ_nr_5_-_Wykaz_robót_budowlanych_11.doc(102.5 KB)
 • 2019_Załącznik_do_SIWZ_nr_6._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_11_.doc(106.5 KB)
 • 2019_Załącznik_do_SIWZ_nr_7._KLAUZULA_INFORMACYJNA_.doc(64 KB)
 • Załącznik_nr_8_STWiOR.pdf(30979.92 KB)
 • Załącznik_nr_9_przedmiar_robót.pdf(6152.63 KB)
 • Załącznik_nr_10_protokół_przeglądu_stanu_technicznego.pdf(23598.85 KB)
Skip to content