Stawki dla podmiotów uprawnionych

Z dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie innych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. 2024 poz. 859)przedłużono okres wsparcia dla uprawnionych Odbiorców ciepła systemowego do dnia 30 czerwca 2025 r.

Wprowadzone w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zmiany, tj. stopniowe poodnoszenie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz stopniowe zwiększenie maksymalnej ceny dostawy ciepła, skutkują tym, że ceny i stawki opłat określone w XIX Taryfie dla ciepła Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie, zatwierdzonej przez Prezesa URE decyzją nr OSZ.4210.1.5.15.2023.139.XIX.JC z dnia 16 października 2023 r., są niższe od ustalanych progów ustawowych. Na mocy ustawy, rozliczenia za ciepło z Odbiorcami uprawnionymi będą zatem dokonywane, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w oparciu o obowiązujące ceny i stawki opłat z XIX Taryfy dla ciepła.

Skip to content