Strategiczne cele osiągnięte

Realizacja każdego projektu unijnego wiąże się z zaangażowaniem wielu osób i działów: przetargowych, księgowych, promocyjnych. Od ich profesjonalizmu i skrupulatności zależy, czy projekt uda się pomyślnie doprowadzić do końca. Projekt pn. „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie” to jedno z kluczowych przedsięwzięć ostatnich lat realizowanych przez MEC. Spółka otrzymała na ten cel dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończono właśnie realizację ostatnich zadań zaplanowanych do wykonania w ramach tego projektu.

Funkcjonująca w Koszalinie sieć ciepłownicza wykonana była w dużej części w technologii tradycyjnej napowietrznej lub kanałowej – to rury stalowe w izolacji z wełny mineralnej i blach stalowych lub aluminiowych. Stan techniczny sieci należącej do MEC był mocno zróżnicowany. Izolacja była w znacznym stopniu zdegradowana, co powodowało dość wysoki poziom strat ciepła (ok. 13%-14%) Ponadto występowały ubytki warstwy ochronnej, znaczna awaryjność odcinków sieci i przyłączy oraz zwiększone ponad akceptowalny poziom ubytki nośnika ciepła. Podobnie było ze stanem technicznym węzłów cieplnych. Problemem był stosunkowo duży udział węzłów pracujących w oparciu o przestarzałe i wyeksploatowane wymienniki ciepła typu JAD. Często węzły te nie posiadały też automatyki pogodowej czy pomp z płynną regulacją obrotów. Wszystko to wpływało na wielkość strat ciepła, do których dochodziło w węzłach. Zarówno w przypadku sieci ciepłowniczych jak i węzłów ciepłowniczych straty ciepła oprócz kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa przekładały się w bezpowrotne straty energii oraz zwiększone zanieczyszczenie środowiska wskutek większej emisji substancji zanieczyszczających na źródle, spowodowanej zwiększonym zużyciem węgla (NO2, CO2, SO2, pył zawieszony). Wpływały także na obniżenie jakości dostawy ciepła i obniżały konkurencyjność w stosunku do innych źródeł ciepła. Należało to bezzwłocznie zmienić.

Zakres projektu obejmował kilka kluczowych elementów. To m.in. modernizacja izolacji sieci magistralnych dużej średnicy – 0,7 km, co przyczyniło się do zmniejszenia strat ciepła, tym samym wpłynęło na racjonalizację zużycia energii. Efektem tego działania jest zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów i gazów przy zachowaniu sprzedaży ciepła. Zmodernizowano również przyłącza i sieć rozdzielczą na długości 9,6 km. To działanie zwiększyło dyspozycyjność całej sieci poprzez wymianę odcinków o największej awaryjności, osiągnięto poprawę jakości dostawy ciepła do odbiorców, zmniejszono ubytki nośności ciepła oraz podniesiono efektywność przesyłu poprzez zmniejszenie strat w wymiennych odcinkach sieci.

Modernizacji poddano siedem węzłów cieplnych, w tym trzy grupowe i cztery indywidualne. To pozwoliło na zmniejszenie awaryjności, osiągnięcie poprawy jakości dostawy ciepła do odbiorców, zmniejszenie strat ciepła w węzłach poprzez poprawę ich sprawności cieplnej.

Przyznanie dotacji z Funduszu Spójności to duży sukces. Jednak tak naprawdę trzeba pamiętać, iż projekt unijny podlega skomplikowanym przepisom krajowym i unijnym a także szeregu wytycznym. Dzięki stałej, rzetelnej pracy pracowników MEC realizacja projektu była prowadzona prawidłowo co zaskutkowało otrzymaną refundacją w kwocie 6,9 mln zł. Do pełni satysfakcji pozostało rozliczenie wniosku o płatność końcową. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie pracowników MEC i dobrze układająca się współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozwalają sądzić, że rozliczenie projektu nie będzie stanowiło problemu.

Cele bezpośrednie projektu

Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie następujących celów bezpośrednich:

  • celu energetycznego polegającego na: zwiększeniu efektywności zużycia energii w przedsiębiorstwie, zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw ciepła na obszarze działania przedsiębiorstwa dzięki poprawie stanu infrastruktury energetycznej,
  • celu ekologicznego polegającego na: poprawie czystości powietrza atmosferycznego w wyniku zmniejszenia emisji do atmosfery szkodliwych substancji jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, pył i gaz, oszczędności nieodnawialnych zasobów energetycznych,
  • celu społecznego polegającego na: wdrożeniu prawa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska, co poprawi jakość życia mieszkańców Koszalina i regionu, zwiększy możliwości rozwojowe Koszalina i regionu z poszanowaniem zasad ochrony środowiska,
  • celu ekonomicznego polegającego na: obniżeniu kosztów eksploatacji systemu ciepłowniczego, zachowaniu poziomu sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo, polepszeniu rezultatów ekonomicznych i wyniku spółki (rentowność, produktywność, niezawodność, jakość produktu), stworzeniu możliwości rozwoju obecnie i w przyszłości.
Skip to content