Świadczenie na rzecz zamawiającego usługi dozoru fizycznego obiektów należących do zamawiającego.

2019-10-22 07:57:52
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dozór fizyczny obiektów Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

Branża: InneMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 76/EP/EA/2019/NU/PP
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego usługi dozoru fizycznego obiektów należących do zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

UWAGA! Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawca odbył wizję lokalną na terenach obiektów zamawiającego, z potwierdzeniem protokołem (załącznik do formularza ofertowego). Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z osobą wskazaną do kontaktu z wykonawcami w sprawach technicznych  pkt 15 ust. 2.
2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
 Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem osób fizycznych zatrudnionych u Wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.
5. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców.
5.1.  Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29, 8.7.30.1 i 8.7.30.2. regulaminu,5.1.2. spełniają warunki dotyczące:a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z przepisów prawa,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
5.2. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z przepisów prawa, jeżeli wykaże, że:
– posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.);
– w przypadku instalacji urządzeń radiowych na terenie zamawiającego, wykaże, że posiada pozwolenie radiowe Prezesa UKE na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchowej, na obszar gminy i miasta Koszalin.
b. sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.
c. zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
– zatrudniał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej12 pracowników ochrony;
– dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane uprawnienia zgodnie z koncesją na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
– wykonywał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie i nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. związane z ochroną mienia, o wartości minimum 100 000,00 zł netto każda.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 6.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
6.2. Kopię koncesji ma prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (jednolity tekst Dz.U. z 2018r. poz. 2142 z późn. zm.), potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, na każdej stronie dokumentu, na której znajduje się jego treść (zwrot „za zgodność z oryginałem”, czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczęcią osoby/osób potwierdzającej zgodność z oryginałem).
6.3. Kopię aktualnego pozwolenia radiowego Prezesa UKE na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchowej, na obszar gminy i miasta Koszalin.
6.4. Kopię polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
6.5. Oświadczenie wykonawcy, że zatrudniał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 12 pracowników ochrony.
6.6. Oświadczenie wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane uprawnienia zgodnie z koncesją na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz. 1432), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. ochrony.
6.7. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. związane z ochroną mienia, realizowane przez okres minimum 12 miesięcy każda, wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie, ze wskazaniem wartości usługi oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
6.8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
6.9. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 6.8 i 6.9 ma obowiązek złożyć każdy z wykonawców oddzielnie.
7. Zawartość oferty.
7.1. W skład oferty musi wchodzić:
7.1.1. Formularz ofertowy.
7.2. Do oferty należy dołączyć:
7.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
7.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 6.
8. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 30 listopada 2019 r. od godz. 7:00 do dnia 31 maja 2021 r. do godz. 7:00.
9. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
9.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert,tj. z najniższą ceną.
9.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.
10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.meckoszalin.pl.
11. Oferty w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 31.10.2019 r. do godziny 10:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie Siedziba Spółki, sekretariat- pokój nr 10; 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25 A.
12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.10.2019 r. o godzinie 10:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.
13. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
14.Termin związania ofertą.
14.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
14.3.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
15. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
Monika Myzik
tel. 94 34 74 457
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00
2) w sprawach merytorycznych:
Dorota Stankiewicz
tel. 94 34 74 448 lub 601 87 21 50           
email: dorota.stankiewicz@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie
pn. ,,Przetargi”.

ZATWIERDZAMPrezes Zarządu
      Dyrektormgr inż. Robert Mania/podpis na oryginale/  Koszalin, dnia 21.10.2019 r


Załączniki:

 • UWAGA_2_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców.pdf(1471.1 KB)
 • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców11.pdf(2383.6 KB)
 • SIWZ._49.pdf(304.98 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_._7.doc(119.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_._12.pdf(521.67 KB)
 • Załącznik_nr_1_do_umowy._Harmonogram_godzin_pracy_._1.doc(25 KB)
 • Załącznik_nr_2_do_umowy._Oświadczenie_o_zatrudnieniu_.doc(23.5 KB)
 • Załącznik_nr_2a._Umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych_._.pdf(751.7 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_52.doc(100.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_dotyczące_potencjału_kadrowego_.doc(95.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Oświadczenie_dotyczące_osób,_które_będą_uczestniczyć_w_wykonywaniu_zamówienia_.doc(95 KB)
 • Załącznik_nr_6._Wykaz_usług_._.doc(105.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Oświadczenie_o_wykluczeniu_.doc(106 KB)
 • Załączniki_nr_8,_8a,_8b._Schematy_lokalizacji_budynków_i_budowli_._.xls(77.5 KB)
 • Załącznik_nr_9._Klauzula_informacyjna_3.pdf(163.42 KB)
 • Instrukcja_dla_Wykonawców_i_Podwykonawców_do_umowy5.pdf(6191.84 KB)
Skip to content