Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-12-23 10:46:26
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie z podziałem na zadaniaMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10,  faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 84/EP/NA/2019/NU/PU

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie z podziałem na zadania.
Zadanie nr 1 pn. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (zbiorowe).
Zadanie nr 2 pn. Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów i sprzętu ciężkiego.
Zadanie nr 3 pn. Ubezpieczenie sprzętu ciężkiego (maszyn budowlanych – CPM).
Zadanie nr 4 pn. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków kierownictwa spółki Miejska Energetyka Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych / zarządczych w organach Spółki – zwanym dalej: Ubezpieczeniem D&O,
dokonano wyboru:

1) Wykonawcy nr 3, tj. firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą przy ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa Oddział w Szczecinie, ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin, któremu zostanie zlecona realizacja zadania nr 1 pn. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (zbiorowe).
Oferta Wykonawcy nr 3 uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt na to zadanie.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:
jednorazowa składka na ubezpieczenie: 13 789,50 zł
(słownie: trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 50/100)
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2) Wykonawcy nr 3, tj. firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą przy ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa Oddział w Szczecinie, ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin, któremu zostanie zlecona realizacja zadania nr 2 pn. Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów i sprzętu ciężkiego.
Oferta Wykonawcy nr 3 uzyskała najwyższą liczbę punktów  tj. 100 pkt na to zadanie.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:
jednorazowa składka na ubezpieczenie: 25 269,50 zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100)
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

3) Wykonawcy nr 2, tj. firmy Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, któremu zostanie zlecona realizacja zadania nr 3 pn. Ubezpieczenie sprzętu ciężkiego (maszyn budowlanych – CPM).
Oferta Wykonawcy nr 2 została złożona jako jedyna na to zadanie i uzyskała 90 pkt.

Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:
jednorazowa składka na ubezpieczenie: 9 795,70 zł
(słownie: dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 70/100)
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

4) Wykonawcy nr 1, tj. firmy Leadenhall Polska S.A, Lloyd’s coverholder, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, któremu zostanie zlecona realizacja zadania nr 4 pn. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków kierownictwa spółki Miejska Energetyka Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych / zarządczych w organach Spółki – zwanym dalej: Ubezpieczeniem D&O.
Oferta Wykonawcy nr 1 została złożona jako jedyna na to zadanie i uzyskała 100 pkt.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:
jednorazowa składka na ubezpieczenie: 11 560,00 zł
(słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100)
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 20.12.219 r.

Skip to content