Program ograniczenia niskiej emisji – przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej w rejonie ulicy Bałtyckiej wraz z demontażami istniejących odcinków sieci, które staną się nieczynne oraz przystosowanie sieci do pracy jako sieć wysokich parametrów

2019-12-10 14:32:39
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakZamówienie Nr 58B/ER-4/PT/2019/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Program ograniczenia niskiej emisji – przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej w rejonie ulicy Bałtyckiej wraz z demontażami istniejących odcinków sieci, które staną się nieczynne oraz przystosowanie sieci do pracy jako sieć wysokich parametrów ” została wybrana oferta, która została złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu.
Realizację zamówienia Zamawiający zleci Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu „ARTEX” Sp. z o.o. ul. Na Skarpie 17, 75-343 Koszalin.

Realizacja zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za cenę ryczałtową:

wartość netto: 219 538,00 zł
(słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 50 493,74 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 74/100),
wartość brutto: 270 031,74 zł
(słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden złotych 74/100).
Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 10.12.2019 r.

Skip to content