Dostawa prasy w 2020 roku obejmująca gazety o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz czasopisma i wydawnictwa fachowe

2019-12-16 12:13:26
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks 94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl


Zamówienie Nr 82/EP/NA/2019/NU/PU


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, w procedurze uproszczonej na dostawę prasy w 2020 roku obejmująca gazety o zasięgu  regionalnym i ogólnopolskim oraz czasopisma i wydawnictwa fachowe,  została wybrana oferta złożona jako jedynaw niniejszym postępowaniu przez firmę Garmond Press S.A. ul. Lubicz 3;31-034 Kraków.


Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci, zgodnie z zapytaniem ofertowymi złożoną ofertą, za cenę:

Łączna wartość netto: 18 558,76 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 76/100),
Łączna wartość podatku VAT (8%): 1 484,69 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt cztery złote 69/100)
Łączna wartość brutto: 20 043,45 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy czterdzieści trzy złote 45/100).

Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 16.12.2019 r. 

Skip to content