Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci i przyłączy w podziale na 7 zadań. – ROZSTRZYGNIĘTY

Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci i przyłączy, w podziale na 7 zadań.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 86/EP/ER/2019/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:
Zadanie nr 1 pn. Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do nowobudowanych budynków nr A, B i C zlokalizowanych na działkach nr 688/16, 688/18, 688/19, 688/20  w obrębie 19 przy ul. Leśnej/Chałubińskiego w Koszalinie wraz z demontażem odcinków sieci kanałowej.
Zadanie nr 2 pn.Budowa sieci i przyłącza wysokich parametrów do nowoprojektowanego budynku wielorodzinnego nr 1 przy ul. Połczyńskiej 64 zlokalizowanego na działce nr 243 w obrębie nr 22.
Zadanie nr 3 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji  – Budowa sieci i przyłącza wysokich parametrów do budynku wielorodzinnego przy ul. Ratajczaka 14-24 wraz z demontażem odcinków sieci, które staną się nieczynne.
Zadanie nr 4 pn. Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączem do budynku zlokalizowanego na działce nr 647/9 obręb 20 przy ul. Grunwaldzkiej w Koszalinie.
Zadanie nr 5 pn. Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku usługowego zlokalizowanego na działce nr 18/7 obręb 26 przy ul. 4 Marca w Koszalinie.
Zadanie nr 6 pn. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Spółdzielczej 9-11-13-15 w Koszalinie.
Zadanie nr 7 pn. Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Karłowicza 9-9c w Koszalinie,

zostały wybrane oferty, które zawierają najniższe łączne ceny spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
1) Realizację zamówienia w zakresie zadań nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. Przedsiębiorstwu Projektowo-Wykonawczemu „DANBUD” Bronisław Stachurski, ul. Macierzy 10, 75-390 Koszalin.

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 1 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

cena ogółem za I i II etap:
netto: 19 600,00 zł
(słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 4 508,00 zł
(słownie: cztery tysiące pięćset osiem złotych 00/100),
brutto: 24 108,00 zł
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto osiem złotych 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 2 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

cena ogółem za I i II etap:
netto: 14 400,00 zł
(słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 3 312,00 zł
(słownie: trzy tysiące trzysta dwanaście złotych 00/100),
brutto: 17 712,00 zł
(słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwanaście złotych 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 3 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

cena ogółem za I i II etap:
netto: 7 600,00 zł
(słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 748,00 zł
(słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści osiem złotych 00/100),
brutto: 9 348,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych  00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 4 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

cena ogółem za I i II etap:
netto: 12 400,00 zł
(słownie: dwanaście tysięcy czterysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 2 852,00 zł
(słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100),
brutto: 15 252,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 5 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

cena ogółem za I i II etap:
netto: 8 300,00 zł
(słownie: osiem tysięcy trzysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 909,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięć złotych 00/100),
brutto: 10 209,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy dwieście dziewięć złotych 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 6 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

cena ogółem za I i II etap:
netto: 6 300,00 zł
(słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 449,00 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100),
brutto: 7 749,00 zł
(słownie: siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 00/100).

2) Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 7 Zamawiający zleci Wykonawcy nr 1, tj. Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowemu „RAHMAD” Janusz Czerepaniak, Pl. Kilińskiego 9/12, 75-307 Koszalin.

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 7 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

cena ogółem za I i II etap:
netto: 5 300,00 zł
(słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 219,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście dziewiętnaście złotych 00/100),
brutto: 6 519,00 zł
(słownie: sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 00/100).

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 09.01.2020 r.

Skip to content