Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla stacji uzdatniania wody kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 a oraz kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie w podziale na zadania

Branża: Dostawy płynów, preparatów, farb i betonu.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 01/EP/PP/2020/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o. o.w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1.    ZAMAWIAJĄCY

 1.1. Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o. o. w Koszalinie
         ul. Łużycka 25A
         75-111 Koszalin
   KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
   godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
  1.2. Kontakt telefoniczny: 94 347 44 10
  1.3. Kontakt elektroniczny:
   Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
   Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych dla stacji uzdatniania wody kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 a oraz kotłowni FUB ul. Słowiańska 8  w Koszalinie w podziale na zadania:
Zadanie nr 1. Dostawa środków chemicznych.
Zadanie nr 2. Dostawa filtrów.

wyszczególnionych w formularzach cenowych, stanowiących załączniki nr 2 i 2a do niniejszego zapytania ofertowego.

2.2.    Parametry materiałów.
2.2.1. Sól tabletkowa (pastylkowa).
Produkt przeznaczony do procesów uzdatniania wody.
Chlorek sodu – NaCl) z dolną i górna powierzchnią wypukłą cylindrycznie (soczewkowo), barwy białej, bez zapachu, bez oznak szlamowania podczas rozpuszczania w wodzie, rozpuszczające się równomiernie, bez rozpadu na pojedyncze kryształy.
Stężenie: min  99,5 %
pH 1% roztworu: 6,5 – 7,5  
2.2.2.Wodny 5 % roztwór wodorotlenku sodu.
Produkt przeznaczony do procesów uzdatniania wody.
Bezbarwna ciecz bez zapachu.
pH: 14

2.2.3. Wodny roztwór fosforanu trójsodowego.
Produkt przeznaczony do korekty pH wody oraz zabezpieczeniem układu przed twardością szczątkową w systemach wodnych gdzie ciśnienie nie przekracza 170 bar. Stosunek molowy roztworu  Na:Po4 = 3,0:1
pH roztworu  >= 13 (100 %)
gęstość: 1,09-1,12  g/cm3
Stężenie wodorotlenku sodu: 5 – 10 %
Temperatura krzepnięcia: – 3oC

2.2.4. Wodny katalizowany związek siarczynu sodowego.
Preparat przeznaczony do układów grzewczych i układów wody zasilającej kotły , którego zadaniem jest usunięcie tlenu z wody.
Teoretyczna zdolność wiązania tlenu rozpuszczonego w wodzie wynosić powinna 17,5 mg produktu  na 1 mg O2.
Stężenie aktywnej substancji powinno być w zakresie 21-24% wyrażona jako SO2.
Stężenie wodorosiarczanu (IV) sodu 30 -50%
Stężenie siarczanu (VI) kobaltu 0,01 – 0,1%
Gęstość produktu: 1,28 – 1,33 g/cm3
Barwa – bursztynowa
Zapach – siarkowy
pH – 3÷5 (100%, 25 oC)
Temperatura krzepnięcia: – 7 oC
Lepkość dynamiczna: 6 mps (20 oC)

2.2.5. Antyskalant  Everblue  EB 200.
Środek chemiczny przeznaczony do ochrony membran oraz usuwania zanieczyszczeń w systemach odwróconej osmozy.
Do ochrony przed złogami kamienia oraz żelaza.
Ciecz
pH:  7,5
temp wrzenia: 100 oC
gęstość: 1,3 kg/L

2.2.6. Roztwór ciekły KCL ( 3mol).
Roztwór do sondy PH.
Ciecz
pH (20 oC): 6
gęstość (20 oC)

2.2.7. Środek do kondycjonowania (korekcji parametrów) wody.
EPURODOS W800 lub LCS 1000S lub równoważny o charakterystyce:
postać – bezbarwna ciecz
gęstość (20 st. C) – ok 1,18 g/cm3
ph (20 st. C) – 13,1
temperatura zamarzania – ok. + 5 st. C

2.2.8. Rękaw filtrujący 50 mikronów.
Przeznaczony do filtra samopłuczącego typu Cintrpur NW 650 .
Opakowanie: 1 opakowanie = 5 szt.
2.2.9. Rękaw filtrujący 100 mikronów.
Przeznaczony do filtra samopłuczącego  typu  Cintropur NW 650.
Opakowanie: 1 opakowanie = 5 szt. rękawów.
2.3.1. Wkład filtracyjny polipropylenowy 5/20 mikronów typ 40FON5.
Przeznaczony do filtra  dokładnego świecowego typu BIG ONE 40.
2.3.2. Wkład filtracyjny włókninowy (propylen)   5 mikronów typ 20BSE5.
Przeznaczony do filtra ochronnego typu BWT AQUA BIG 20.
2.3.3. Wkład filtracyjny polipropylenowy 20 mikronów typ 9FRN20.
Przeznaczony do filtra  narurowego  typu FO3 AQUA (przyłącze Dn 50 mm).
2.3.4. Wkład filtracyjny polipropylenowy 50 mikronów typ 9FRN50.
Przeznaczony do filtra  narurowego  typu FO3 AQUA (przyłącze Dn 50 mm).
2.3.5. Węgiel aktywny.
Przeznaczony do filtra węglowego typu Optimo 300/C.
Opakowanie: 1 opakowanie = 20 kg.

3.    WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca w wykonaniu umowy dostarczy materiały eksploatacyjne na poszczególne (odrębne) zlecenia Zamawiającego w miejsce wskazane przez Zamawiającego [miejsce dostawy – kotłownia DPM ul. Mieszka I-go 20A  lub  kotłownia FUB ul. Słowiańska  8 w Koszalinie], w terminie do 14 dni roboczych w godzinach  7.00 – 14.00,  od daty złożenia faxem lub drogą elektroniczną zamówienia u Wykonawcy. Przez dni robocze rozumie się dni od  poniedziałku do piątku.
2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały w opakowaniach zabezpieczających przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie transportu oraz odebrać puste pojemniki po dostarczonych wcześniej środkach.
3) Przedstawione w ofercie ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. koszty dostarczenia, wyładunku przy ścianie  budynku kotłowni od strony stacji uzdatniania wody.
4) Wszystkie materiały i wyroby muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty, wymagane prawem i być dopuszczone do obroty handlowego w Polsce.
5)  Zamawiający wymaga aby Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia dostarczył na wezwanie Zamawiającego karty charakterystyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
6) Dostarczane materiały muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,  wolne od wad prawnych i fizycznych.
7)  Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone materiały, na okres nie krótszy niż długość okresu gwarancji udzielonej przez producentów tych materiałów,
z zastrzeżeniem, że nie może on wynosić mniej niż 12 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od chwili dostawy materiałów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości kupowanych materiałów eksploatacyjnych w poszczególnych asortymentach, w granicach łącznej ceny ofertowej.
9) Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nie będą podlegały zmianom przez cały czas trwania umowy.

Termin wykonania zamówienia: Sukcesywnie w okresie do daty podpisania umowy do dnia 30.06.2021 r.

Wskazane w formularzu cenowym (załączniki nr 2 i 2a) ilości asortymentowe są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości asortymentowej niż podane, bez możliwości roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

4.    WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania. Oferta nieposiadająca całego przedmiotu zamówienia dla danego zadania zostanie odrzucona.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.

5.    OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

5.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.
5.2. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą
wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną za poszczególne zadania.
5.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.

6.    MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy przesłać/składać do dnia 21.01.2020 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10.

7.    OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

7.1. W skład oferty muszą wchodzić:
7.1.1.  Formularz oferty (wzór druku) – załącznik nr 1.
7.1.2.  Formularz cenowy (wzór druku) – załączniki nr 2 i 2a.
7.2. Do oferty należy dołączyć:
7.2.1. Aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.2.2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

8.    ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.

Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie
z pkt 7.22 regulaminu.

9.    OSOBA DO KONTAKTU:

Waldemar Smoła, tel. 94 347 44 07
e-mail: waldemar.smola@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 14:00.

10. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:

Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1)    Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2)    Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych,
ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl.
3)    Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a.    przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b.    zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c.    realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d.    rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e.    marketingu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f.    ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g.    realizacji kontaktów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4)    Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a.    podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b.    firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c.    podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d.    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5)    Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6)    Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  
a.    złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b.    oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c.    do ustania celu biznesowego.
7)    Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a.    prawo dostępu do treści swoich danych
b.    prawo do sprostowania danych osobowych,
c.    prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e.    prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.    prawo wniesienia sprzeciwu,
g.    prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h.    prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A,
75-111 Koszalin.
8)    Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9)    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

11. INNE POSTANOWIENIA:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie lub elektronicznie.

12. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
Formularze cenowe (wzór druku) – załączniki nr 2 i 2a.
Projekt umowy – załącznik nr 3.
Klauzula informacyjna – załącznik nr 4.

ZATWIERDZAMCzłonek Zarządudr Adam Wyszomirski/podpis na oryginale/       
Koszalin, 13.01.2020 r.

Załączniki:

Wszystkich załączników: 5
pobierz wszystkie liczba plików 5

Załączniki

Agnieszka 22/01/2020 12:00 am

Test śćółąęńźż ddadav


Adam 22/01/2020 12:00 am

sgadhfahn


Skip to content