Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań. – ROZSTRZYGNIĘTY

Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przyłącza i węzła, w podziale na 2 zadania.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 85A/EP/ER/2019/NU/PP


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:
Zadanie nr 1 pn. „Budowa przyłącza ciepłowniczego dla projektowanego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 659/1 w obrębie nr 22 przy ul. Obotrytów
w Koszalinie”.
Zadanie nr 2 pn. „Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla projektowanego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 659/1 w obrębie nr 22 przy ul. Obotrytów w Koszalinie”, została wybrana oferta, która zawiera najniższą łączną cenę spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

Realizację zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. Przedsiębiorstwu Projektowo-Wykonawczemu „DANBUD” Bronisław Stachurski ul. Macierzy 10, 75-390 Koszalin.

Realizacja zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

wartość netto: 11 900,00 zł
(słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100)
wartość podatku VAT (23%): 2 737,00 zł
(słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych 00/100)
wartość brutto: 14 637,00 zł
(słownie: czternaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 00/100)

ZATWIERDZAM
Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 13.01.2020 r.

Skip to content