Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej wysokich parametrów dla budynków wielorodzinnych KSM „Przylesie” przy ul. Jagoszewskiego w Koszalinie z podziałem na etapy. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-09-27 15:38:45
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej wysokich parametrów dla budynków wielorodzinnych KSM „Przylesie” przy ul. Jagoszewskiego w Koszalinie z podziałem na etapy.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 68/ER-4/PT/2019/NU/PP

                                                                              OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa  sieci ciepłowniczej osiedlowej wysokich parametrów dla budynków wielorodzinnych KSM „Przylesie” przy ul. Jagoszewskiego w Koszalinie z podziałem na etapy:
Etap I – „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrówz przyłączami do  budynków przy ul. Jagoszewskiego 4A i 8A,o parametrach: 2×114,3/200,L=34,40mb, 2×88,9/160, L=36,50mb, 2×76,1/140, L=10,00, 2×60,3/125 L=35,60mb.”
Etap II – „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z przyłączami do   budynków przy ul. Jagoszewskiego 1 i 3, o parametrach: 2×60,3/125 L=21,70mb,  2×48,3/110, L=70,30.”
Etap III – „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z przyłączami do  budynków przy ul. Jagoszewskiego 12A i 5, o parametrach: 2×76,1/140, L=78,60, 2×60,3/125 L=20,1mb, 2×48,3/110, L=30,70”, została wybrana oferta, która zawiera najniższą łączną cenę spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Realizację zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. Przedsiębiorstwu Produkcyjno- Handlowemu „ARTEX” Sp. z o.o.ul. Na Skarpie 17, 75-343 Koszalin.
Realizacja zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

łączna wartość netto: 359 830,00 zł
(słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 82 760,90 zł
(słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt złotych 90/100),
łączna wartość brutto: 442 590,90 zł
(słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych pięćset dziewięćdziesiąt złotych 90/100).

W tym:
Etap I 
wartość netto: 150 049,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 34 511,27  zł
(słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset jedenaście złotych 27/100),
wartość brutto: 184 560,27 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych  27/100).

Etap II
wartość netto: 81 321,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści dwadzieścia jeden złotych  00/100),
wartość podatku VAT (23%): 18 703,83 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy siedemset trzy złote 83/100),
wartość brutto: 100 024,83 zł
(słownie: sto tysięcy dwadzieścia cztery złote 83/100).
Etap III
wartość netto: 128 460,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy  czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 29 545,80 zł
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 80/100),
wartość brutto: 158 005,80  zł
(słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięć złotych 80/100).

Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 27.09.2019 r.

Skip to content