Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci ciepłowniczej.

2019-08-27 14:40:08
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 64/ER-4/ER/2019/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadania:

Program Ograniczenia Niskiej Emisji – Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2×114,3/200 wraz z przyłączem do projektowanego węzła ciepłowniczego w budynku administracyjnym targowiska miejskiego przy ul. Połczyńskiej 39 w Koszalinie, działka nr 223/10 obr 21, została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego DANBUD Bronisław Stachurski, ul. Macierzy 10, 75-390 Koszalin.
Ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ i zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

Realizacja zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

cena ogółem za I i II etap:
wartość netto: 9 400,00 zł.
 (słownie: dziewięć tysięcy czterysta  złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 2 162,00  zł
(słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100),
brutto: 11 562,00 zł
(słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100).


Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 27.08.2019 r.

Skip to content