Budowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania.

2019-07-25 13:39:06
Ogłoszenie dodane przez: S.Wozniak

Branża: Wykonawstwo sieciMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

     OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodniez postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.
Zamówienie nr 55/ER-4/PT/2019/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
Budowa  sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania :
Pakiet 1:
Zadanie nr 1 – „Program Ograniczania Niskiej Emisji – Budowa sieci oraz przyłączy wysokich  parametrów do  budynków przy ul. Szymanowskiego 30, Szymanowskiego 30a-b, Szymanowskiego 30c, Szymanowskiego 28, Chopina 21-21a, Chopina 23-23a, Chopina 17-19, Chopina 15, o parametrach: 2×114,3/200 L=1,5m, 2×76,1/140 L=49,0m, 2×42,4/110 L=62,0m,2×33,7/90 L=13,0m, wraz z demontażem odcinków które staną się nieczynne.”
Zadanie nr 2 – „Program Ograniczania Niskiej Emisji – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do istniejącego budynku wielorodzinnego przy ul.Bałtyckiej 4-10,
o parametrach: 2×60,3/125, L=36,8mb wraz z demontażami istniejących odcinków sieci , które staną się nieczynne”.
Zadanie nr 3 – „Program Ograniczania Niskiej Emisji – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul.Księżnej Anastazji 13,
o parametrach: 2×42,4/110  L=1,6 m”.
Pakiet 2:
Zadanie nr 4 – „Program Ograniczania Niskiej Emisji – Połączenie zewnętrznej instalacji odbiorczej do sieci wysokich  parametrów 2×139/225 zlokalizowanej obok wymiennikowni przy ul. Plater 3  o parametrach: 2×139,7/225 L=43,5m, 2×114,3/200 L=5,4m, 2×76,1/140 L=1,5m, 2×60,3/125 L=7,0m wraz z demontażami istniejących odcinków sieci które staną się nieczynne.”
UWAGA: Przy wycenie powyższego zadania należy uwzględnić zmiany wynikające z uzupełnienia dokumentacji do zadania nr 4 – załącznik nr 22a do SIWZ.
Zadanie nr 5 – „Program Ograniczania Niskiej Emisji – Połączenie zewnętrznej instalacji odbiorczej z siecią wysokich  parametrów 2×406,4/520 w rejonie ul. Sikorskiego 6a-6d, 7a-7g, 9a-9h  o parametrach: 2×139,7/225 L=12,9m, 2×76,1/140 L=6,0m, 2×114,3/200 L=5,5m, 2×168,3/250 L=5,0m, 2×139,7/225 L=6,0m, 2×406,4/520 L=2,0m wraz z demontażami istniejących odcinków sieci które staną się nieczynne.”
 2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pakiety:

Pakiet 1 : zadanie nr 1,2,3
Pakiet 2 : zadanie nr 4 i 5
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2019 r.
7. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
7.1.2.Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją przyłącza lub sieci ciepłowniczej preizolowanej
– dlapakietu nr 1ośrednicy rur, co najmniej – 2xDn 2×76,1/140mm i długości minimum 50,00 mbkażda,
– dla pakietu nr 2ośrednicy rur, co najmniej – 2xDn 2×114,3/200mm i długości minimum 50,00 mbkażda,
 2) Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.   Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra   Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.b) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi związanymi z budową lub przebudową lub modernizacją przyłączy lub sieci cieplnych, przy czym przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert oraz
c) doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub/i przebudowa lub/i modernizacja przyłączy lub sieci cieplnej preizolowanej, o wartości nie mniejszej, niż: 200 000,00 zł (netto).
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia
– w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego
z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:8.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku)– załącznik nr 3do SIWZ8.2.Wykaz robót budowlanych spełniających wymagania pkt.7.2 ppkt 1 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (np. protokół odbioru końcowy lub ostateczny) (wzór druku) – załącznik nr 4 do SIWZ.8.3.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniających wymagania pkt.7.2 ppkt 2 lit.a,b,c, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia (wzór druku) – załącznik nr 5 do SIWZ.8.4.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór druku) – załącznik nr 6 do SIWZ.
8.5.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4 oraz 8.5, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
8a. Dla potwierdzenia, że oferowana robota budowlana spełnia wymagania zamawiającego, 
w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, o których mowa w pkt 3.4 SIWZ  do oferty należy dołączyć wykaz zamienników z podaniem nazwy ich producenta, typu (pełne oznaczenie zastosowanego urządzenia, materiału) oraz parametrów, co najmniej wskazanych w dokumentacji projektowej– (wzór druku) – załącznik nr 7 do SIWZ.
9. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
10.Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena dla poszczególnych pakietów.
10.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą łączną cenę dla poszczególnych pakietów.
11.Oferty należy przesłać/składać do dnia 09.08.2019 r., do godz. 13:00.
12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.08.2019 r., o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.13.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert14.Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

 1. w sprawach formalnych:

        Karolina Święch tel. 94 347 44 42; e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,

 1. w sprawach technicznych:

      Urszula Januszewska tel. 94 347 45 28; e-mail: urszula.januszewska@meckoszalin.pl
       od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 9:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.

ZATWIERDZAM
Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/                                                                                  
Koszalin, 25.07.2019 r


Załączniki:


Załączniki:

 • UWAGA_-_informacja_do_Wykonawców.pdf(472.21 KB)
 • SIWZ._24.pdf(554.74 KB)
 • Załącznik_nr_1_Formularz_ofertowy4.doc(101 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_48.pdf(448.22 KB)
 • Załącznik_nr_1_do_umowy._Instrukcja_dla_wykonawców_(dostawców_usług_i_materiałów)_3.pdf(6192.02 KB)
 • Załącznik_nr_3_-_Ośw._o_sp_._war_._udz_._w_post_2.doc(205.5 KB)
 • Załącznik_nr_4_-_Wykaz_robót_budowlanych5.doc(201.5 KB)
 • Załącznik_nr_5_-_Wykaz_osób3.doc(97.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_42.doc(210.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Wykaz_zamienników_24.doc(199 KB)
 • Załącznik_nr_8._Szczegółowe_zasady_dotyczące_przetwarzania_danych_osobowych_.pdf(301.5 KB)
 • Zadanie_1-Szymanowskiego_-_załączniki_od_nr_9_do_nr_11.zip(21338.66 KB)
 • Zadanie_2_-Bałtycka_4-10_-_załączniki_od_nr_12_do_nr_14.zip(17122.72 KB)
 • Zadanie_3_-_Ks._anastazji_13_-_załączniki_od_nr_15_do_nr_17_1.zip(14442.14 KB)
 • Załącznik_nr_18-skrócenie_instalacji_alarmowej_-zadanie_nr_3.pdf(252.05 KB)
 • Zadanie_4-Plater_-_załączniki_od_nr_19_do_nr_23.zip(24719.55 KB)
 • UWAGA_-_uzupełnienie_do_zadania_nr_4_-_załącznik_nr_22_a.zip(7149.04 KB)
 • Zadanie_5-Sikorskiego_-_załączniki_od_nr_24_do_nr_26.zip(61741.31 KB)
Skip to content