Budowa węzłów cieplnych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-05-23 08:38:47
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa węzłów cieplnych na terenie Miasta Koszalina z podziałem na zadania
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 29/ER-4/PT/2019/NU/PP                                       

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę węzłów cieplnych na terenie Miasta Koszalina z podziałem na zadania:
Pakiet 1:
Zadanie nr 1, pn.:
„Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. i c.w.u. w budynku wielorodzinnym, przy ul. Lutyków 22,  w Koszalinie.”
Zadanie nr 2, pn.:
„Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym, przy ul. Konstytucji 3-Maja 4,  w Koszalinie.”
Zadanie nr 3, pn.:
„Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym, przy ul. Konstytucji 3-Maja 35,  w Koszalinie.”
Pakiet 2:
Zadanie nr 4, pn.:
„Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. i c.w.u. dla budynku bursy  międzyszkolnej przy ul. Jana Pawła II 17,  w Koszalinie.”
Zadanie nr 5, pn.:
„Budowa węzła cieplnego wielofunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. + c.t. dla budynku warsztatów  przy ul. Jana Pawła II 17,  w Koszalinie.”
Zadanie nr 6, pn.:
„Budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o.  dla budynku szkoły  przy ul. Jana Pawła II 17,  w Koszalinie.”, zostały wybrane oferty nw. Wykonawców.

Dla realizacji zadań w zakresie pakietu I została wybrana oferta, Wykonawcy który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ i zawiera najniższą łączną cenę spośród ofert złożonych w postępowaniu  dla tego pakietu. Realizacja zadań wchodzących w skład pakietu I zostanie zlecona firmie ENGIE EC serwis Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Orląt Lwowskich 6, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
Łączna wartość netto: 235 019,14 zł
(słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewiętnaście złotych 14/100)                       
Łączna wartość podatku VAT: 18 801,53 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy osiemset jeden złotych 53/100)
Łączna wartość brutto: 253 820,67 zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia złotych 67/100)
w tym:
zadanie nr 1:
węzeł (wartość bez licznika):
wartość netto: 75 668,90 zł                                            
wartość podatku VAT: 6 053,51 zł                       
wartość brutto: 81 722,41 zł
licznik c.o.:
wartość netto: 940,00  zł                                           
wartość podatku VAT: 75,20  zł                     
wartość brutto: 1 015,20 zł
licznik c.w.u.:
wartość netto: 940,00 zł                                            
wartość podatku VAT: 75,20  zł                      
wartość brutto: 1 015,20 zł
zadanie nr 2:
węzeł (wartość bez licznika):
wartość netto: 76 382,62 zł                                            
wartość podatku VAT: 6 110,61 zł                       
wartość brutto: 82 493,23 zł
licznik c.o.:
wartość netto: 1 210,00  zł                                           
wartość podatku VAT: 96,80 zł                      
wartość brutto: 1 306,80 zł
licznik c.w.u.:
wartość netto: 1 210,00 zł                                            
wartość podatku VAT: 96,80 zł                       
wartość brutto: 1 306,80 zł
zadanie nr 3:
węzeł (wartość bez licznika):
wartość netto: 76 787,62 zł                                             
wartość podatku VAT: 6 143,01 zł                        
wartość brutto: 82 930,63 zł
licznik c.o.:
wartość netto: 940,00 zł                                             
wartość podatku VAT: 75,20 zł                        
wartość brutto: 1 015,20 zł
licznik c.w.u.:
wartość netto: 940,00 zł                                           
wartość podatku VAT: 75,20 zł                        
wartość brutto: 1 015,20 zł
Dla realizacji zadań w zakresie pakietu II została wybrana oferta, Wykonawcy który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ i zawiera najniższą łączną cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu dla tego pakietu. Realizacja zadań wchodzących w skład pakietu II zostanie zlecona Firmie Instalacyjno-Ogólnobudowlanej Kazimierz Stankiewicz, 78-100 Kołobrzeg, ul. Budowlana 26A/7, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
Łączna wartość netto: 378 500,00 zł
(słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)
Łączna wartość podatku VAT: 87 055,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)
Łączna wartość brutto: 465 555,00 zł
(słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100),
w tym:
zadanie nr 4:
węzeł (wartość bez licznika):
wartość netto: 162 000,00 zł                                             
wartość podatku VAT: 37 260,00 zł                        
wartość brutto: 199 260,00 zł
licznik c.o.:
wartość netto: 3 500,00 zł                                             
wartość podatku VAT: 805,00 zł                        
wartość brutto: 4 305,00 zł
licznik c.w.u.:
wartość netto: 3 000,00 zł                                           
wartość podatku VAT: 690,00 zł                      
wartość brutto: 3 690,00 zł
zadanie nr 5:
węzeł (wartość bez licznika)
wartość netto: 132 000,00 zł                                             
wartość podatku VAT: 30 360,00 zł                       
wartość brutto: 162 360,00 zł
licznik c.o.:
wartość netto: 2 500,00 zł                                            
wartość podatku VAT: 575,00 zł                       
wartość brutto: 3 075,00 zł
licznik c.w.u.:
wartość netto: 2 000,00  zł                                          
wartość podatku VAT: 460,00 zł                        
wartość brutto: 2 460,00 zł
licznik ciepła technologicznego
wartość netto: 2 500,00 zł                                             
wartość podatku VAT: 575,00 zł                        
wartość brutto: 3 075,00 zł
zadanie nr 6:
węzeł (wartość bez licznika):
wartość netto: 68 500,00 zł                                            
wartość podatku VAT: 15 755,00  zł                     
wartość brutto: 84 255,00 zł
licznik c.o.
wartość netto: 2 500,00  zł                                           
wartość podatku VAT: 575,00 zł                        
wartość brutto: 3 075,00 zł

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 22.05.2019 r.

Skip to content