Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa instalacji elektrycznej dwóch serwerowni”

2019-05-23 14:42:10
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa instalacji elektrycznej dwóch serwerowni w budynkach MEC Spółka z o.o. w Koszalinie”

Branża: Projektowanie pozostałe
~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 36/ER-4/NX/2019/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
1.1.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie
      ul. Łużycka 25A
      75-111 Koszalin
      KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
      godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2. Kontakt telefoniczny.
       Numer telefonu: 94 347 44 10
       Numer faksu: 94 347 44 11
1.3. Kontakt elektroniczny.
       Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
      Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa instalacji elektrycznej dwóch serwerowni w budynkach MEC Spółka z o.o. w Koszalinie”.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi do projektowania, stanowiącymi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.1. Zakres prac projektowych:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwa etapy i dotyczy dwóch lokalizacji: serwerownia przy ul. Łużyckiej 25A w Koszalinie i serwerownia przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie.
I etap obejmuje:
a)  projekt przebudowy instalacji elektrycznej w dwóch lokalizacjach,
b)  uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i sprawdzeń (w tym rzeczoznawcy w specjalności przeciwpożarowej), niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji,
c)  opracowanie przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w  podziale na dwie lokalizacje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.),
d)  opracowanie kosztorysu inwestorskiego w podziale na dwie lokalizacje,
e) opracowanie projektu technologii montażu, uwzględniającego utrzymanie działania instalacji w ruchu.
II etap – nadzór autorski obejmuje:
Sprawowanie kompletnego nadzoru autorskiego nad realizacją robót montażowych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia, w zakresie obejmującym:
a)  czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót zgodności realizacji z projektem,
b)  uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, w tym także na etapie organizacji i rozstrzygnięcia przetargu na roboty montażowe, a także uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,    
c) bieżące monitorowanie robót montażowych i przybywanie na teren budowy, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie jednego dnia roboczego od daty zawiadomienia (fax, telefon) lub w innym uzgodnionym z MEC terminie. Za dzień roboczy w rozumieniu powyższego zapisu, nie uznaje się soboty i niedzieli.
d)  przeprowadzenie inwentaryzacji i sporządzenie dokumentacji powykonawczej po każdym etapie robót montażowych, 
e)
 udział w odbiorach poszczególnych etapów i potwierdzenie, że realizacja jest zgodna z projektem.

2.2. Wymagana ilość dokumentacji:
Dokumentację projektową i powykonawczą należy dostarczyć w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy (kompletów) oraz w wersji elektronicznej na pojedynczej płycie CD/DVD lub pamięci flash (pendrive). Jeżeli poniżej nie stwierdzono inaczej, wersja elektroniczna winna mieć postać plików .pdf  zoptymalizowanych pod kątem wielkości plików (mniejsza waga pliku przy niższej jakości), z zawartością czarno-białą lub w odcieniach szarości, a tylko tam, gdzie to niezbędne – z zawartością kolorową.
Wymagane elementy dokumentacji:
a) projekt budowlano-wykonawczy zawierający wszystkie wymagane branże i opracowania do realizacji przedmiotu zamówienia:
– wersja elektroniczna w formacie .pdf,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:
–  wersja elektroniczna w formacie .pdf
c) przedmiar robót:
–  wersja elektroniczna w formacie .pdf (dodatkowo w programie Rodos),
d) kosztorys inwestorski:
–  wersja elektroniczna w formacie .pdf (dodatkowo w programie Rodos),
e) projekt technologii montażu, uwzględniający utrzymanie działania instalacji w ruchu:
– wersja elektroniczna w formacie .pdf,
f) wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna – z punktu widzenia celu, któremu ma służyć:
– wersja elektroniczna w formacie .pdf.

2.3. Wymagania szczegółowe:
1. Projekt dotyczący niniejszego postępowania powinien być wykonany przez uprawnionych projektantów branżowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Projekt należy opracować w oparciu o materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w Polsce, posiadające: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności oraz odpowiednie atesty.
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do projektu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je uwzględnić w projekcie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego przez cały czas trwania robót montażowych – przewidywany okres: do dnia 31.12.2019 r.
5. W ramach obowiązków i wynagrodzenia Wykonawca zapewni wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia prac na etapie wykonawstwa robót.
6. Przy zachowaniu należytej staranności, wykorzystując swoją wiedzę fachową, Wykonawca opracowując dokumentację projektową powinien uwzględnić roboty nie ujęte
   w wytycznych do projektowania (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2.4. Rozliczenie nastąpi fakturami częściowymi, zgodnie z warunkami:
    – faktura częściowa za realizację I etapu przedmiotu zamówienia w wysokości 70% wynagrodzenia,
      – faktura częściowa za realizację II etapu przedmiotu zamówienia w wysokości 30% wynagrodzenia, po wykonaniu robót montażowych.

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.3. Zamawiający dopuszcza wykonanie części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca powinien wskazać w formularzu ofertowym nazwy (firmy) podwykonawców oraz zakresy prac, jakie będą wykonywane przez podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
4.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy.
4.2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia:
       I etap: do 35 dni od daty zawarcia umowy.
       II etap: po zakończeniu i odbiorze robót montażowych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej, lecz nie dłużej, niż do dnia 31.12.2019 r.

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
5.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące potencjału kadrowego, jeżeli wykaże, że:
1) posiada lub będzie posiadał co najmniej jednego projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, który będzie wykonywać dokumentację projektowo-kosztorysową i powykonawczą, stanowiące przedmiot zamówienia.
Projektant z uprawnieniami budowlanymi musi posiadać uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Projektant musi przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
2) każda z wykazanych osób, dla której zostanie przypisana funkcja projektanta, posiadająca uprawnienia, o których mowa w pkt 5.2.1 ppkt 1, wykonała w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, minimum jeden projekt w branży elektrycznej, dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2.
5.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1. na podstawie oświadczenia z pkt 6.1, a warunków z pkt 5.2.1 – na podstawie wykazów z pkt 6.2.1 oraz 6.2.2 SIWZ, zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.

6. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1.  Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć:
6.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku) – załącznik nr 4.
6.1.2. Wykaz projektantów, którzy będą wykonywać dokumentację projektowo-kosztorysową i powykonawczą wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, ze wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (wzór druku) – załącznik nr 5.
6.1.3. Wykaz projektów wykonanych przez projektantów wskazanych w załączniku nr 5, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5.2.1 pkt 2 – (wzór druku) – załącznik nr 6.
Wykaz musi zawierać: temat opracowania, miejscowość, powierzchnię budynku, datę opracowania, branżę i nazwisko projektanta oraz adres Zamawiającego.
6.1.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Bez zgody Zamawiającego nie dopuszcza się zmiany podanego w ofercie składu zespołu opracowującego dokumentację pod rygorem odstąpienia od umowy, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

7. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
7.1.W skład oferty muszą wchodzić:
7.1.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 2.
7.2. Do oferty należy dołączyć:
7.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
7.2.2. Dokumenty i oświadczenie wskazane w pkt 6.

8. WYMAGANIA FORMALNE DLA OFERTY:
Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność
z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 7.2.1 i pkt 14.2.2.

9. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
9.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
9.2. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

10. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
10.1.Ofertę w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 07.06.2019 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10.
10.2.Oferta w formie pisemnej powinna być przesłana/złożona na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa instalacji elektrycznej dwóch serwerowni w budynkach MEC Spółka z o.o. w Koszalinie”.

11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ:
11.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

12. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

13. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1) w sprawach formalnych: Jan Stankiewicz
     telefon: 94 347 44 43; e-mail: jan.stankiewicz@meckoszalin.pl
     od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.
 2)
 w sprawach technicznych: Krzysztof Glinka
     telefon: 94 347 44 49; e-mail: krzysztof.glinka@meckoszalin.pl
     od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.

14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY WSPÓLNEJ:
14.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
14.2. Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia:
14.2.1. Oferta powinna być podpisana przez wykonawców składających ofertę wspólną, zgodnie z zasadami reprezentacji albo pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z pkt. 14.2.2.
14.2.2. Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo to musi być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz zostać dołączone do oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
14.2.3. Oferta Spółki Cywilnej jest ofertą wspólną.
14.2.4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania.

15. INNE POSTANOWIENIA:
15.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłożone osobiście.
15.2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się wiązała z przetwarzaniem danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego, w związku z czym z Wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania, zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3a.
15.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:
• uprawnienia projektantów wskazanych do projektowania w zakresie określonym w pkt 5.2.1 ppkt 1, wskazanych w wykazie dołączonym do oferty,
• aktualne zaświadczenia o przynależności projektantów do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, w przypadku nie dołączenia do oferty.

16. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres email: iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. realizacji zadań inwestycyjnych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c, f  Rozporządzenia,
e. zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, f  Rozporządzenia,
f. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań –  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f  Rozporządzenia,
g. marketingu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
h. ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celów biznesowych.
7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f. prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w  dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
W przypadku gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

17. ZAŁĄCZNIKI:
1. Wytyczne do projektowania – załącznik nr 1.
2. Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 2.
3. Projekt umowy – załącznik nr 3.
4. Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3a.
5.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku) – załącznik nr 4.
6. Informacja o potencjale kadrowym (wzór druku) – załącznik nr 5.
7.  Wykaz wykonanych projektów (wzór druku) – załącznik nr 6.
8. Klauzula informacyjna – załącznik nr 7.

Zatwierdzam
CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski                                       
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 23.05.2019 r. 


Załączniki:

  • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_dla_Wykonawców.pdf(745.79 KB)
  • Załącznik_nr_1._Wytyczne_do_projektowania_.pdf(664.43 KB)
  • Załacznik_nr_2._Formularz_ofertowy_.doc(113 KB)
  • Załącznik_nr_3._Umowa_projekt_21.pdf(5125.59 KB)
  • Załącznik_nr_3a._Projekt_umowy_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowyc_.pdf(369.09 KB)
  • Załącznik_nr_4._Ośw_._o_sp_._war_._udz_._w_post_2.doc(201 KB)
  • Załącznik_nr_5._Wykaz_osób_16.doc(97.5 KB)
  • Załącznik_nr_6._Wykaz_projektów_.doc(102 KB)
  • Załącznik_nr_7._Klauzula_informacyjna_1.pdf(1475.6 KB)
Skip to content