Dostawa materiałów automatyki przemysłowej oraz materiałów elektrycznych

2019-08-08 14:42:53
Ogłoszenie dodane przez: K.Swiech 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks  94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 51/ER-4/PE/2019/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej trybie zapytania o cenę na  dostawę materiałów automatyki przemysłowej oraz materiałów elektrycznych dla zadania 2 – dostawa materiałów elektrycznych, został wybrany Wykonawca nr 1, tj. firma Elektro-Centrum Spółka Jawna A. Majewski, T. Micholcz, ul. Bohaterów Warszawy 4, 75-211 Koszalin, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Realizacja zamówienia zostanie zlecona zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą, za  łączną cenę:

łączna wartość netto: 129 430,06 zł
(słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych  06/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 29 530,79  zł
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych  79/100),
łączna wartość brutto: 158 960,85 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 85/100).

Ponadto, Zamawiający informuje, że postępowanie na zadanie nr 1 pn. Dostawa materiałów automatyki przemysłowej zostało unieważnione na podstawie pkt 8.10.1.1. Regulaminu udzielania zamówień w Spółce, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia  postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie złożono żadnej oferty.
  ZATWIERDZAMCzłonek Zarządudr Adam Wyszomirski/podpis na oryginale/ 

Koszalin, dnia 06.08.2019 r.

Skip to content