Dostawa materiałów automatyki przemysłowej

2019-08-06 13:59:47
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa materiałów automatyki przemysłowej

Branża: Inne
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie  z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 51a/ER-4/PE/2019/NU/PP

1.    Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów automatyki przemysłowej.
2.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta nie posiadająca całego przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.
3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.    Zamawiający nie dopuszcza wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców.
5.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

6.    Termin wykonania zamówienia:
       Sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 31.08.2020 r.

7.    Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29, 8.7.30.1 oraz 8.7.30.2 regulaminu.

Oceny, czy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający dokona na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.

8.    Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
8.1.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.2    Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu    
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie  
niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 8.1 i 8.2, ma obowiązek złożyć każdy
z Wykonawców oddzielnie.
9.    Kryterium oceny ofert: najniższa  łączna cena.
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą  łączną ceną.
10.    Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

11.     Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

12.     Oferty należy przesłać/składać do dnia 14.08.2018, do godz. 11:00.

13.    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.08.2018 r., o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.

14.    Termin związania ofertą:
14.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
14.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
30 dni.

15.  Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1)    w sprawach formalnych:
       Karolina Święch
       e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
      od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 14:00.
2)    w sprawach technicznych:
       Krzysztof Lewandowski
       e-mail: przetargi@meckoszalin.pl
       od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 14:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.    

 ZATWIERDZAMCzłonek Zarządudr Adam Wyszomirski/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 06.08.2019 r.


Załączniki:

  • Siwz._(2)_.pdf(35811.14 KB)
  • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_._3.doc(118.5 KB)
  • Załącznik_nr_2._Formularz_cenowy_16.xls(36 KB)
  • Załącznik_nr_3._Umowa_projekt_._.doc(83.5 KB)
  • Załącznik_nr_4_.Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_.doc(104.5 KB)
  • Załącznik_nr_5._Klauzula_Informacyjna_.doc(65.5 KB)
Skip to content