Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla stacji uzdatniania wody

2019-03-08 12:03:14
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla stacji uzdatniania wody

Branża: Dostawy płynów, preparatów, farb i betonu.ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 09/ER-4/EZ/2019/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY:

1.1.Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o. o. w Koszalinie
         ul. Łużycka 25A
         75-111 Koszalin
         KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
         godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
         1.2. Kontakt telefoniczny:
         Numer telefonu: 94 347 44 10
         Numer faksu: 94 347 44 11
        1.3. Kontakt elektroniczny:
        Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
        Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do stacji uzdatniania wody.

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

3.1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy materiałów eksploatacyjnych dla stacji uzdatniania wody kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 a oraz kotłowni FUB ul. Słowiańska
8 w Koszalinie,  
wyszczególnionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr
2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.2. Wymagania techniczne dotyczące materiałów:

3.2.1.Sól tabletkowa (pastylkowa):
Produkt przeznaczony do procesów uzdatniania wody.
Chlorek sodu – NaCl) barwy białej, bez zapachu, bez oznak szlamowania podczas rozpuszczania w wodzie, rozpuszczające się równomiernie, bez rozpadu na pojedyncze kryształy.
Stężenie: min  99,5 %
pH 1% roztworu: 6,5 – 7,5 

3.2.2. Wodny 5 % roztwór wodorotlenku sodu:
Produkt przeznaczony do procesów uzdatniania wody.
Bezbarwna ciecz bez zapachu.
pH: 14

3.2.3.Wodny roztwór fosforanu trójsodowego:
Produkt przeznaczony do korekty pH wody oraz zabezpieczeniem układu przed twardością szczątkową w systemach wodnych, gdzie ciśnienie nie przekracza 170 bar. Stosunek molowy roztworu  Na:Po4 = 3,0:1
pH roztworu  >= 13 (100 %)
gęstość: 1,09-1,12  g/cm3
Stężenie wodorotlenku sodu: 5 – 10 %
Temperatura krzepnięcia: – 3oC

3.2.4.Wodny katalizowany związek siarczynu sodowego:
Preparat przeznaczony do układów grzewczych i układów wody zasilającej kotły, którego zadaniem jest usunięcie tlenu z wody.
Teoretyczna zdolność wiązania tlenu rozpuszczonego w wodzie wynosić powinna 17,5 mg produktu  na 1 mg O2.
Stężenie aktywnej substancji powinno być w zakresie 21-24% wyrażona jako SO2.
Stężenie wodorosiarczanu (IV) sodu 30 -50%
Stężenie siarczanu (VI) kobaltu 0,01 – 0,1%
Gęstość produktu: 1,28 – 1,33 g/cm3
pH:  3÷5 (100%, 25 oC)
Temperatura krzepnięcia: – 7oC
Lepkość dynamiczna: 6 mps (20 oC)

3.2.5.Antyskalant  Everblue  EB 200 lub równoważnyo poniższych parametrach:
Środek chemiczny przeznaczony do ochrony membran oraz usuwania zanieczyszczeń
w systemach odwróconej osmozy.
Do ochrony przed złogami kamienia oraz żelaza.
pH: 7,5
temp wrzenia: 100 ⸰C
gęstość:1,3 kg/L

3.2.6.Roztwór ciekły KCL (3mol) lub równoważny, o poniższych parametrach:
Roztwór do sondy PH.
Ciecz bezbarwna, bezwonna.
pH (20 ⸰C): 6
gęstość (1,13g/cm3)

3.2.7.Rękaw filtrujący 50 mikronów:
Do filtra samopłuczącego typu Cintrpur NW 650.
Materiał filtrujący: tkanina poliestrowa
Dokładność filtracji: 50 µm

3.2.8.Rękaw filtrujący 100 mikronów:
Przeznaczony do filtra samopłuczącego typu  Cintropur NW 650.

3.2.9. Wkład filtracyjny polipropylenowy 5/20 mikronów:
Przeznaczony do filtra  dokładnego świecowego typu AQUA BIG ONE 40.

3.2.10.Wkładfiltracyjny włókninowy (propylen) 5 mikronów:
Przeznaczony do filtra ochronnego typu BWT AQUA BIG 20.

3.2.11.Wkład filtracyjny polipropylenowy 20 mikronów:
Przeznaczony do filtra  narurowego  typu FO3 AQUA (przyłącze Dn 50 mm).

3.2.12. Wkład filtracyjny polipropylenowy 50 mikronów:
Przeznaczony do filtra  narurowego  typu FO3 AQUA (przyłącze Dn 50 mm).

3.2.13.Węgiel aktywny:
Przeznaczony do filtra węglowego typu Optimo 300/C.

3.2.14. Środek do kondycjonowania (korekcji parametrów) wody
EPURODOS W800 lub
LCS 1000S lub inny równoważny

3.3. Wykonawca w wykonaniu umowy dostarczy przedmiot zamówienia na poszczególne (odrębne) zlecenia Zamawiającego w miejsce wskazane przez Zamawiającego [miejsce dostawy – Koszalin], w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia faxem lub drogą elektroniczną zamówienia u Wykonawcy. Przez dni robocze rozumie się dni od  poniedziałku do piątku.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w opakowaniach zabezpieczających przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie transportu, oraz odbierać puste pojemniki po dostarczonych wcześniej środkach.
3.5. Przedstawione w ofercie ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. koszty zamówienia, jego wyładunku i wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz odbioru pustych pojemników po dostarczonych wcześniej środkach.
3.6. Materiały muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty, wymagane prawem i być dopuszczone do obrotu handlowego w Polsce.
3.7.  Dostarczane materiały muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wysokiej jakości i wolne od wad prawnych i fizycznych.
3.8. Wskazane w formularzu cenowym (załącznik nr 2)  ilości asortymentowe są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości asortymentowej niż podane, bez możliwości roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
3.9. Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nie będą podlegały zmianom przez cały czas trwania umowy, z wyjątkiem ustawowej zmiany podatku VAT.
3.10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone materiały, na okres nie krótszy niż długość okresu gwarancji udzielonej przez producentów tych materiałów,
z zastrzeżeniem, że nie może on wynosić mniej niż 12 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od chwili dostawy materiałów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Sukcesywnie od daty zawarcia umowy do dnia 31.03.2020 r.

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH:

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej. Oferta nieposiadająca całego przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.3. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia
z wyłączeniem poddostawców.

6. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

6.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
6.2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą
wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

7. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy przesłać/składać do dnia 19 marca 2019 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10.

8. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

8.1. W skład oferty muszą wchodzić:
8.1.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
8.1.2.  Formularz cenowy (wzór druku) – załącznik nr 2.

8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu  
Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone   
pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie  tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

9. WYMAGANIA FORMALNE DLA OFERTY:

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła).

10. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.

Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. w sprawach formalnych:   
Karolina Święch, telefon: (94) 347 44 42 e-mail: karolina.swiech@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00,
2. w sprawach technicznych:
Marek Drzał, telefon : (94) 34 74 553, e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00,

12. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.

2. Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych,
ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl.

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

 1. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 2. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 3. realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 4. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
 5. marketingu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 6. ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 7. realizacji kontaktów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 8. Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:

 1. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
 3. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

 1. złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
 2. oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
 3. do ustania celu biznesowego.
 4. Przysługujące prawa

W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6.         prawo wniesienia sprzeciwu,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A,
75-111 Koszalin.

 1. Wymóg podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia
i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą
o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

13. INNE POSTANOWIENIA:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 1. Formularz oferty (wzór druku) – załącznik nr 1.
 2. Formularz cenowy (wzór druku) – załącznik nr 2.
 3. Projekt umowy (wzór druku) – załącznik nr 3.
 4. Klauzula informacyjna – załącznik nr 4.

ZATWIERDZAM
Członek Zarządu
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/

Koszalin, 08.03.2019 r.


Załączniki:

 • UWAGA_-_pytanie_i_odpowiedź_do_Wykonawców.pdf(494.79 KB)
 • Załącznik_nr_1_-_formularz_ofertowy1.doc(119.5 KB)
 • Załącznik_nr_2_-_formularz_cen1.doc(48.5 KB)
 • Załącznik_nr_3_-_projekt_umowy.pdf(2848.22 KB)
 • Załącznik_nr_4_-_klauzula_informacyjna1.pdf(1485.07 KB)
Skip to content