Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR 25 nr 6, WR 25/10-M nr 5, WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie oraz dla kotła WR 25 nr 6 zainstalowanego w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie.

2019-03-07 07:31:03
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR 25 nr 6, WR 25/10-M nr 5, WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie oraz dla kotła WR 25 nr 6 zainstalowanego w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie.

Branża: InneMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 64A/ER-4/PT/2018/NU/PP pn. Dostosowanie istniejących źródeł ciepła MEC Koszalin do wymagań emisyjnych Dyrektywy MCP. Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR 25 nr 6, WR 25/10-M nr 5, WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie oraz dla kotła WR 25 nr 6 zainstalowanego w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompletnej instalacji oczyszczania spalin (IOS) w technologii filtrów workowych wraz z instalacją redukcji  dwutlenku siarki SO2 do poziomu poniżej 1100 mg/m3z zastosowaniem reagenta (sorbentu wapniowego) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dla  niżej wymienionych  kotłów węglowych:
 2. Kotłownia DPM ul. Mieszka I-go 20  w Koszalinie:

– kocioł WR 10 nr 4  / 11,63 MW /
– kocioł WR 25/10 -M nr 5  / 11,63 MW/
– kocioł WR 25 nr 6  / 29,07 MW /

 1. Kotłownia FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie:

– kocioł WR 25 nr 6 / 29,07 MW/
w tym:

 1. opracowanie dokumentacji projektowej  budowlano – wykonawczej obejmującej kompletny przedmiot zamówienia,
 2. kosztorys inwestorski,
 3. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z opłatami (w tym rzeczoznawcy w specjalności bhp, ppoż, ochrony środowiska
  i innych) oraz złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, wymaganego zgodnie z przepisami prawa (w przypadku takiej konieczności),
 4. demontaż istniejących urządzeń odpylających (w tym zagospodarowanie odpadów z demontażu),
 5. dostawa i zabudowa nowych urządzeń odpylających, pozostałych urządzeń i instalacji współpracujących oraz ich integracja z istniejącymi instalacjami – zapewnienie pełnej funkcjonalności nowych urządzeń w istniejącej kotłowni,
 6. wyposażenie urządzeń w kompletne systemy sterujące umożliwiające ich pracę  i osiąganie wymaganego poziomu odpylania w pełnym zakresie pracy kotła. Systemy sterujące muszą umożliwiać pracę w pełnej automatyce oraz w trybie ręcznym,
 7. rozruch i uruchomienie wykonanej instalacji i urządzeń odpylających oraz przeszkolenie załogi Zamawiającego.

Kody CPV:
45251250-8 – Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
45111300-1 – Roboty rozbiórkowe
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45262000-1 – Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45351000-2 – Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45442200-9 – Nakładanie powłok antykorozyjnych

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod względem technicznym określa Program Funkcjonalno  Użytkowy (PFU)  załącznik nr 1 do SIWZ.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie, po wcześniejszym umówieniu się z osobami wyznaczonymi w pkt 14.2 ppkt 2.

2.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2.3. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, wykonawca powinien wskazać w formularzu ofertowym nazwy (firmy) podwykonawców oraz zakresy prac, jakie będą wykonywane przez podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.

3. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
3.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 regulaminu.
3.2. Spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
3.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że:

 1. Zbudował lub zmodernizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
  co najmniej 5 instalacji odpylania spalin kotłów typu OR lub WR w technologii filtrów workowych o wydajności każdej instalacji co najmniej  20 000 Nm³/h  przepływu spalin.

Zamawiający uzna referencje na instalacje odpylania w których oprócz filtra workowego, zostały zastosowane  również inne urządzenia odpylające. Natomiast z referencji musi jednoznacznie wynikać, że zostały zamontowane filtry workowe.

 1. Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która zaprojektuje instalację odpylania spalin w technologii filtrów workowych, posiadającą doświadczenie w projektowaniu, co najmniej dwóch takich instalacji dla  kotłów WR lub OR.
 2.  Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 51) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

 1. Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub modernizacji co najmniej dwóch instalacji odpylania spalin w technologii filtrów workowych,.

Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 51) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

 1. Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą która będzie przy realizacji zamówienia wykonywała czynności programowania systemu automatyki dla instalacji odpylania spalin, posiadająca doświadczenie w realizacji, co najmniej dwóch takich systemów lub systemów automatyki kotła WR 25 lub WR 10.

3.2.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości, co najmniej 2 000 000,00 zł.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 4.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
4.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4.2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
4.3.Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju (dokładny opis robót zawierający wszystkie elementy niezbędne dla potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 3.2.1. litera a), daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
4.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniających wymagania z pkt 3.2.1 litera b), c), e) i d) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia:
– w przypadku projektanta, który będzie projektował instalację odpylania spalin, wskazać wykonane przez niego projekty instalacji odpylania spalin w technologii filtrów workowych,
– w przypadku kierownika robót wskazać zadania związane z budową lub modernizacją instalacji odpylania spalin w technologii filtrów workowych, przy realizacji których pełnił funkcję kierownika robót,
– w przypadku programisty wskazać, przy jakich zadaniach wykonywał czynności programowania systemów automatyki dla instalacji odpylania spalin lub systemów automatyki kotła WR 25 lub WR 10, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności ze wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
4.5.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, nie mniejszych niż wymagane w pkt 3.2.3, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w pkt 3.2.3, zamawiający do obliczenia wartości sytuacji ekonomicznej i finansowej przyjmie średni kurs wymiany stosowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zamieszczenia ogłoszenia na własnej stronie internetowej.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 4.2 i 4.6 ma obowiązek złożyć każdy z wykonawców oddzielnie. 

5. Zawartość oferty.
5.1. W skład oferty powinien wchodzić:
5.1.1. Formularz ofertowy.
5.1.2. Formularz cenowy.
5.2. Do oferty należy dołączyć:
5.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
5.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 4.

6. Termin wykonania zamówienia.
6.1.  Modernizacja instalacji oczyszczania  spalin  kotła WR 25/10-m nr 5 w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie.
a. Rozpoczęcie robót demontażowych na obiekcie kotłowni: od dnia 30.04.2019r.
b. Przekazanie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej instalacji oczyszczania spalin kotła WR 25/10-m nr 5: do dnia 15.06.2019r.
c. Zakończenie demontażu istniejącej instalacji odpylania spalin kotła WR 25/10-M nr 5, demontażu nieczynnej  sąsiadującej instalacji odpylania po połowie kotła WR 25 nr 5, zakończenie robót montażowych(wszystkie branże) w zakresie instalacji odpylania spalin kotła, zakończenie niezbędnych prób i odbiorów, odbiór  elementów instalacji przez UDT, uruchomienie i przekazanie instalacji oczyszczania spalin kotła  do rozruchu próbnego: do dnia 30.08.2019 r.
d. Rozruch próbny – rozruch w zakresie  instalacji odpylania spalin kotła:
W trakcie rozruchu próbnego:
 – zostanie wykonane włączenie instalacji odpylania spalin  kotła do istniejącego systemu automatyki kotłowni przez niezależny podmiot wybrany przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia- na koszt Zamawiającego,
– zostaną wykonane pomiary skuteczności odpylania spalin celem weryfikacji spełnienia parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę. Pomiary zostaną wykonane przez niezależny  podmiot wybrany przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia- na koszt Zamawiającego,
– zostanie przeprowadzona weryfikacja poprawności działania poszczególnych elementów instalacji odpylania spalin kotła, układów automatycznej regulacji i zdalnego sterowania oraz wizualizacji pracy instalacji.
O rozpoczęciu rozruchu próbnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem.   
e. Odbiór eksploatacyjny  –  przekazanie instalacji odpylania spalin kotła do eksploatacji i użytkowania. Przekazanie instalacji odpylania spalin  nastąpi po podłączeniu budowanej instalacji  do istniejącego systemu komputerowego kotłowni oraz po wykonaniu pomiarów skuteczności odpylania spalin (spełnienia parametrów gwarantowanych) przez niezależny podmiot i sprawdzeniu spełnienia wymogów technologicznych określonych w SIWZ: do dnia 30.10.2019 r.
f. Zakończenie robót montażowych (wszystkie branże), w zakresie  instalacji odsiarczania spalin kotła, zakończenie niezbędnych prób i odbiorów, odbiór  elementów instalacji przez UDT, uruchomienie i przekazanie instalacji oczyszczania  spalin kotła  do rozruchu próbnego: do dnia 30.08.2020 r.
g. Rozruch próbny – rozruch w zakresie  instalacji odsiarczania spalin kotła: W trakcie rozruchu próbnego:
 – zostanie wykonane włączenie instalacji odsiarczania spalin  kotła do istniejącego systemu automatyki kotłowni przez niezależny podmiot wybrany przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia – na koszt Zamawiającego,
– zostaną wykonane pomiary skuteczności odsiarczania spalin celem weryfikacji spełnienia parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę. Pomiary zostaną wykonane przez niezależny  podmiot wybrany przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia – na koszt Zamawiającego,
– zostanie przeprowadzona weryfikacja poprawności działania poszczególnych elementów instalacji odsiarczania spalin kotła, układów automatycznej regulacji i zdalnego sterowania oraz wizualizacji pracy instalacji.
O rozpoczęciu rozruchu próbnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem.   
h. Odbiór eksploatacyjny – przekazanie instalacji oczyszczania spalin kotła do eksploatacji i użytkowania. Przekazanie instalacji oczyszczania spalin nastąpi po podłączeniu budowanej instalacji do istniejącego systemu komputerowego kotłowni oraz po wykonaniu pomiarów skuteczności odsiarczania spalin (spełnienia parametrów gwarantowanych) przez niezależny podmiot i sprawdzeniu spełnienia wymogów technologicznych określonych w SIWZ: do dnia 30.10.2020 r.
6.2.  Modernizacja instalacji oczyszczania spalin  kotła WR 25 nr 6 w kotłowni DPM  ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie.
a. Rozpoczęcie robót demontażowych na obiekcie kotłowni:  od dnia 30.04.2019r.
b.  Przekazanie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej instalacji oczyszczania spalin kotła WR 25 nr 6: do dnia 15.06.2019 r.
c.  Zakończenie demontażu istniejącej instalacji odpylania spalin kotła WR 25 nr 6, zakończenie robót montażowych (wszystkie branże) w zakresie instalacji odpylania spalin kotła, zakończenie niezbędnych prób i odbiorów, odbiór  elementów instalacji przez UDT, uruchomienie i przekazanie instalacji odpylania spalin kotła  do rozruchu próbnego: do dnia 30.08.2019 r.
d.    Rozruch próbny – rozruch w zakresie  instalacji odpylania spalin kotła:
W trakcie rozruchu próbnego:
 – zostanie wykonane włączenie instalacji odpylania spalin  kotła do istniejącego systemu automatyki kotłowni przez niezależny podmiot wybrany przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia – na koszt Zamawiającego,
– zostaną wykonane pomiary skuteczności odpylania spalin celem weryfikacji spełnienia parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę. Pomiary zostaną wykonane przez niezależny  podmiot wybrany przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia- na koszt Zamawiającego,
– zostanie przeprowadzona weryfikacja poprawności działania poszczególnych elementów instalacji odpylania spalin kotła, układów automatycznej regulacji i zdalnego sterowania oraz wizualizacji pracy instalacji.
O rozpoczęciu rozruchu próbnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem.           
e. Odbiór eksploatacyjny – przekazanie instalacji odpylania spalin kotła do eksploatacji i użytkowania. Przekazanie instalacji odpylania spalin  nastąpi po podłączeniu budowanej instalacji  do istniejącego systemu komputerowego kotłowni oraz po wykonaniu pomiarów skuteczności odpylania spalin (spełnienia parametrów gwarantowanych) przez niezależny podmiot i sprawdzeniu spełnienia wymogów technologicznych określonych w SIWZ: do dnia30.10.2019 r.
f. Zakończenie robót montażowych (wszystkie branże), w zakresie  instalacji odsiarczania spalin kotła, zakończenie niezbędnych prób i odbiorów, odbiór  elementów instalacji przez UDT, uruchomienie i przekazanie instalacji odsiarczania  spalin kotła  do rozruchu próbnego: do dnia 30.08.2020 r.
g. Rozruch próbny – rozruch w zakresie  instalacji odsiarczania spalin kotła:
W trakcie rozruchu próbnego:
 – zostanie wykonane włączenie instalacji odsiarczania spalin  kotła do istniejącego systemu automatyki kotłowni przez niezależny podmiot wybrany przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia- na koszt Zamawiającego,
– zostaną wykonane pomiary skuteczności odsiarczania spalin celem weryfikacji spełnienia parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę. Pomiary zostaną wykonane przez niezależny  podmiot wybrany przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia- na koszt Zamawiającego,
– zostanie przeprowadzona  weryfikacja poprawności działania poszczególnych elementów instalacji odsiarczania spalin kotła, układów automatycznej regulacji i zdalnego sterowania oraz wizualizacji pracy instalacji.
O rozpoczęciu rozruchu próbnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem.           
h. Odbiór eksploatacyjny – przekazanie instalacji oczyszczania spalin kotła do eksploatacji i użytkowania. Przekazanie instalacji oczyszczania spalin nastąpi po podłączeniu budowanej instalacji  do istniejącego systemu komputerowego kotłowni oraz po wykonaniu pomiarów skuteczności odsiarczania spalin (spełnienia parametrów gwarantowanych) przez niezależny podmiot i sprawdzeniu spełnienia wymogów technologicznych określonych w SIWZ: do dnia  30.10.2020 r.
6.3.  Modernizacja instalacji oczyszczania spalin kotła WR 10 nr 4 w kotłowni DPM ul. Mieszka  I-go 20 A w Koszalinie.
a. Rozpoczęcie robót demontażowych na obiekcie kotłowni:  od dnia 30.04.2020 r.
b.  Przekazanie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej instalacji oczyszczania spalin kotła WR 25/10-m nr 5: do dnia 30.04.2020 r.
c.  Zakończenie demontażu istniejącej instalacji odpylania spalin kotła WR 10 nr 4,demontażu pozostawionej części instalacji odpylania po  kotle WR 10 nr 3, zakończenie robót montażowych (wszystkie branże) w zakresie instalacji odpylania i odsiarczania  spalin kotła, zakończenie niezbędnych prób i odbiorów, odbiór elementów instalacji przez UDT, uruchomienie i przekazanie instalacji odpylania i odsiarczania spalin kotła  do rozruchu próbnego: do dnia 30.08.2020 r.
d.   Rozruch próbny – rozruch w zakresie  instalacji odpylania i odsiarczania spalin kotła:
W trakcie rozruchu próbnego:
 – zostanie wykonane włączenie instalacji odpylania i odsiarczania spalin  kotła do istniejącego systemu automatyki kotłowni przez niezależny podmiot wybrany przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia – na koszt Zamawiającego,
– zostaną wykonane pomiary skuteczności odpylania i odsiarczania spalin celem weryfikacji spełnienia parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę. Pomiary zostaną wykonane przez niezależny  podmiot wybrany przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia – na koszt Zamawiającego,
– zostanie przeprowadzona weryfikacja poprawności działania poszczególnych elementów instalacji odpylania i odsiarczania spalin kotła, układów automatycznej regulacji i zdalnego sterowania oraz wizualizacji pracy instalacji.
O rozpoczęciu rozruchu próbnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem.           
e. Odbiór eksploatacyjny – przekazanie instalacji oczyszczania spalin kotła do eksploatacji i użytkowania. Przekazanie instalacji oczyszczania spalin  nastąpi po podłączeniu budowanej instalacji  do istniejącego systemu komputerowego kotłowni oraz po wykonaniu pomiarów skuteczności odpylania i odsiarczania spalin (spełnienia parametrów gwarantowanych) przez niezależny podmiot i sprawdzeniu spełnienia wymogów technologicznych określonych w SIWZ: do dnia 30.10.2020 r.
6.4.  Wykonanie  instalacji odsiarczania (zewnętrznych zbiorników magazynowania sorbentu i produktu odsiarczania) oraz wspólnych urządzeń i instalacji współpracujących z kotłami WR 25 nr 6, WR 25/10-m nr 5, WR 10 nr 4w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie, niezbędnych dla prawidłowej pracy instalacji oczyszczania spalin tych kotłów.
a. Rozpoczęcie robót na obiekcie kotłowni: 15.02.2020 r.
b. Przekazanie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej wykonania zewnętrznych zbiorników magazynowania sorbentu i produktu odsiarczania oraz  wspólnych urządzeń i instalacji współpracujących z kotłami WR 25 nr 6, WR 25/10-m nr 5, WR 10 nr 4: do dnia  15.02.2020 r.
c. Zakończenie robót montażowych (wszystkie branże), zakończenie niezbędnych prób i odbiorów, odbiór elementów instalacji przez UDT, uruchomienie i przekazanie instalacji  odsiarczania i wspólnych urządzeń i instalacji współpracujących z kotłami WR 25 nr 6, WR 25/10-m nr 5, WR 10 nr 4  do rozruchu próbnego: do dnia 30.08.2020 r.
d. Rozruch próbny wykonanych  instalacji:
W trakcie rozruchu:
 – zostanie wykonane włączenie zewnętrznej instalacji odsiarczania spalin  (zbiorniki sorbentu i produktu odsiarczania) do istniejącego systemu nadrzędnego kotłowni przez niezależny podmiot wybrany przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia,
– zostaną przeprowadzone pomiary skuteczności oczyszczania spalin (spełnienie parametrów gwarantowanych)  dla kotłów WR 25/10-m nr 5, WR 25 nr 6, WR 10 nr 4 przez niezależny podmiot na zlecenie Zamawiającego,
– zostanie wykonana weryfikacja poprawności działania poszczególnych elementów instalacji odsiarczania spalin, układów automatycznej regulacji i zdalnego sterowania oraz wizualizacji pracy instalacji.
O rozpoczęciu rozruchu próbnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem.
e. Odbiór eksploatacyjny – przekazanie zewnętrznej instalacji odsiarczania spalin do eksploatacji i użytkowania. Przekazanie instalacji odsiarczania spalin nastąpi po podłączeniu budowanej instalacji  do istniejącego systemu komputerowego kotłowni oraz  po wykonaniu pomiarów skuteczności oczyszczania spalin (spełnienia parametrów gwarantowanych) dla kotłów WR 25/10-m nr 5, WR 25 nr 6, WR 10 nr 4 przez niezależny podmiot i sprawdzeniu spełnienia wymogów technologicznych określonych  w SIWZ: do dnia 30.10.2020 r.
6.5.  Modernizacja instalacji  oczyszczania  spalin kotła WR 25 nr 6 wraz z urządzeniami i instalacjami współpracującymi  w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie.
a. Rozpoczęcie robót demontażowych na obiekcie kotłowni:  od dnia 30.04.2020 r.
b.  Przekazanie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej instalacji oczyszczania spalin kotła WR 25 nr 6: do dnia 30.04.2020 r.
c.   Zakończenie demontażu istniejącej instalacji odpylania  spalin kotła WR 25 nr 6, zakończenie robót montażowych (wszystkie branże) w zakresie instalacji odpylania i odsiarczania spalin kotła, zakończenie niezbędnych prób i odbiorów, odbiór  elementów instalacji przez UDT, uruchomienie i przekazanie instalacji odpylania spalin kotła  do rozruchu próbnego: do dnia 30.08.2020 r.
d.  Rozruch próbny – rozruch w zakresie  instalacji odpylania i odsiarczania spalin kotła:
W trakcie rozruchu próbnego:
 – zostanie wykonane włączenie instalacji odpylania i odsiarczania spalin  kotła do istniejącego systemu automatyki kotłowni przez niezależny podmiot wybrany przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia- na koszt Zamawiającego,
– zostaną wykonane pomiary skuteczności odpylania i odsiarczania spalin celem weryfikacji spełnienia parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę. Pomiary zostaną wykonane przez niezależny  podmiot wybrany przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia- na koszt Zamawiającego,
– zostanie przeprowadzona weryfikacja poprawności działania poszczególnych elementów instalacji odpylania i odsiarczania  spalin kotła, układów automatycznej regulacji i zdalnego sterowania oraz wizualizacji pracy instalacji.
O rozpoczęciu rozruchu próbnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem.           
e. Odbiór eksploatacyjny – przekazanie instalacji oczyszczania spalin kotła do eksploatacji i użytkowania. Przekazanie instalacji odpylania spalin  nastąpi po podłączeniu budowanej instalacji do istniejącego systemu komputerowego kotłowni oraz po wykonaniu pomiarów skuteczności odpylania spalin (spełnienia parametrów gwarantowanych) przez niezależny podmiot i sprawdzeniu spełnienia wymogów technologicznych określonych w SIWZ: do dnia 30.10.2020 r.
6.6.Wykonanie instalacji odsiarczania (zewnętrznych zbiorników magazynowania sorbentu i produktu odsiarczania) oraz urządzeń  instalacji współpracujących z kotłem WR 25 nr 6 w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 A w Koszalinie, niezbędnych dla prawidłowej pracy instalacji oczyszczania spalin tego kotła.
a. Rozpoczęcie robót na obiekcie kotłowni: 15.02.2020 r.
b. Przekazanie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej wykonania zewnętrznych zbiorników magazynowania sorbentu i produktu odsiarczania oraz instalacji współpracujących z kotłem WR 25 nr 6 do dnia  15.02.2020 r.
c. Zakończenie robót montażowych (wszystkie branże), zakończenie niezbędnych prób i odbiorów, odbiór elementów instalacji przez UDT, uruchomienie i przekazanie instalacji  odsiarczania oraz urządzeń i instalacji współpracujących z kotłem WR 25 nr 6 do rozruchu próbnego: do dnia 30.08.2020 r.
d. Rozruch próbny instalacji oczyszczania spalin kotła:
W trakcie rozruchu:
 – zostanie wykonane włączenie zewnętrznej instalacji odsiarczania spalin  (zbiorniki sorbentu i produktu odsiarczania) do istniejącego systemu nadrzędnego kotłowni przez niezależny podmiot wybrany przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia,
– zostaną przeprowadzone pomiary skuteczności oczyszczania spalin (spełnienie parametrów gwarantowanych)  dla kotła  WR 25 nr 6 przez niezależny podmiot na zlecenie Zamawiającego,
– zostanie wykonana weryfikacja poprawności działania poszczególnych elementów instalacji odsiarczania spalin, układów automatycznej regulacji i zdalnego sterowania oraz wizualizacji pracy instalacji.
O rozpoczęciu rozruchu próbnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem.
e. Odbiór eksploatacyjny – przekazanie zewnętrznej instalacji odsiarczania spalin do eksploatacji i użytkowania. Przekazanie instalacji odsiarczania spalin nastąpi po podłączeniu budowanej instalacji  do istniejącego systemu komputerowego kotłowni oraz  po wykonaniu pomiarów skuteczności odsiarczania spalin (spełnienia parametrów gwarantowanych) dla kotła WR 25 nr 6przez niezależny podmiot i sprawdzeniu spełnienia wymogów technologicznych określonych  w SIWZ: do dnia 30.10.2020 r.
6.7. Ostatni odbiór częściowy jest jednocześnie odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.

7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
7.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.
7.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.

8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9.1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny ofertowej brutto.
9.2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu,
 2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 3. gwarancjach bankowych,
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych.

9.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
9.4. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie wad przedmiotu umowy i ponownym bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich usunięcie z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie dochodzić kwot uzupełniających.
9.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank MILLENNIUM S.A. Nr 21116022020000000061750529.
9.6. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądze należy wnieść w oryginale.
9.7. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – wzywające
do zapłaty kwoty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – następuje jako bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
9.8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
9.9. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 20.2.
9.10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9.11. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane.
9.12. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.meckoszalin.pl.

11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 03.04.2019 r. do godziny 13:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie Siedziba Spółki, sekretariat – pokój nr 10; 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25 A.

12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.04.2019 r. o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.

13. Termin związania ofertą.
13.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
13.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

14. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

 1. w sprawach formalnych:

Monika Myzik, tel. 94 347 44 57;
e-mail: monika.myzik@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.

 1. w sprawach technicznych:

branża technologiczna i budowlana:
Adam Mielniczek, tel. 94 347 44 61 lub tel. kom. 607 351 691;
e-mail: adam.mielniczek@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 10:00.

Andrzej Drzał, tel. 94 347 45 53 lub tel. kom. 693 541 164;
e-mail:marek.drzal@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 10:00.

branża elektryczna i automatyki:
Henryk Pielesiak, tel. 94 347 45 10 lub tel. kom. 605 446 636,
e-mail: henryk.pielesiak@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 11:00.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. „Przetargi”.

Członek Zarządu
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 06.03.2019 r.                                                       


Załączniki:

 • 3._UWAGA_Odpowiedzi_dla_Wykonawców_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu_.pdf(636.52 KB)
 • Transport_pyłów_WR_25_nr_6_FUB-1.pdf(37.38 KB)
 • Transport_pyłów_WR_10_nr_4_DPM-1.pdf(33.41 KB)
 • Transport_pyłów_WR_25_nr_6_FUB_-3.pdf(59.03 KB)
 • Transport_pyłów_WR_10_nr_4_DPM_-2.pdf(74.81 KB)
 • Tramsport_pyłów_WR_25_nr_6_FUB_-2.pdf(68.88 KB)
 • Zwilżacz_pyłów_WR_25_nr_6_FUB.pdf(54.8 KB)
 • Zwilżacz_pyłów_WR_10_nr_4_DPM.pdf(57.47 KB)
 • 2._UWAGA_Odpowiedzi_dla_Wykonawców_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu_.pdf(1822.41 KB)
 • 1._UWAGA_Odpowiedzi_dla_Wykonawców_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu_.pdf(4692.48 KB)
 • Sprawozdanie_z_badań_emisji_kocioł_WR_25-10M_nr_5_DPM.pdf(115.84 KB)
 • Sprawozdanie_z_badań_emisji_kocioł_WR_25_nr_6_DPM.pdf(189.51 KB)
 • Sprawozdanie_z_badań_emisji_kocioł_WR_25_nr_6_FUB.pdf(185.92 KB)
 • Sprawozdanie_z_badań_emisji_kocioł_WR_10_nr_4_DPM.pdf(117.25 KB)
 • SIWZ._8.pdf(696.87 KB)
 • Zalącznik_nr_1._Program_Funkcjonalno-Użytkowy_.doc(450.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Formularz_ofertowy_9.doc(124.5 KB)
 • Załącznik_nr_2a._Formularz_cenowy_1.xls(35.5 KB)
 • Załącznik_nr_3._Projekt_umowy_9.pdf(814.57 KB)
 • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_1.doc(101 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_robót_budowlanych_4.doc(101.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Informacja_o_potencjale_kadrowym_2.doc(105.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_1.doc(106 KB)
 • Załącznik_nr_8._Klauzula_informacyjna_7.doc(64.5 KB)
 • Załącznik_nr_9._Gabaryt_fundamentu_pod_komin_.pdf(2688.36 KB)
 • Załącznik_nr_10._Mapka_sytuacyjna_kotłownia_DPM_skala_1-_500(2)_.pdf(1199.12 KB)
 • Załącznik_nr_11._Mapka_sytuacyjna_kotłownia_FUB_skala_1-500_.pdf(1280.44 KB)
 • Załącznik_nr_12._Rysunki_-_istniejąca_instalacja_odpylania_kotłów_WR_25_nr_5,6,7_kotłownia_DPM_.pdf(2150.86 KB)
 • Załącznik_nr_13._Rysunki_-_istniejąca_instalacja_odpylania_WR_10_nr_3_4_DPM_.pdf(1165.77 KB)
 • Załącznik_nr_14._Rysunki_-_istniejaca_instalacja_odpylania_kotłów_WR_25_nr_5,6,7_kotłownia_FUB_.pdf(2164.79 KB)
Skip to content