Posadzenie 7 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny oraz ich pielęgnacja na terenie działki nr 21/3 obręb 10 przy ul. Różanej w Koszalinie

2019-03-13 14:15:42
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Posadzenie 7 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny oraz ich pielęgnacja na terenie działki nr 21/3 obręb 10 przy ul. Różanej w Koszalinie

Branża: Inne
~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 10/ER-4/EA/2019/NU/PU
Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-211 Koszalin
KRS nr 0000027924  NIP: 669-050-14-66
adres strony internetowej: www.meckoszalin.pl
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1.  Zakres rzeczowy
Przedmiotem zamówienia jest
posadzenie 7 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny oraz ich pielęgnacja na terenie działki nr 21/3 obręb 10 przy ul. Różanej w Koszalinie, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do umowy oraz warunkami Decyzji wydanej przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie z dnia 26.03.2018 r. udzielającej Spółce zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 21/13 obręb 10 przy ul. Różanej w Koszalinie, sygnatura sprawy TZ.5043.39.2018.BSW (do wglądu u Zamawiającego), w zamian za nowe nasadzenia zastępcze.
2.2.  Miejsce nasadzeń
Działka nr 21/13 obręb 10 przy ul. Różanej w Koszalinie, będąca w użytkowaniu wieczystym Zamawiającego. Teren nieogrodzony. Miejsce nasadzeń drzew wskazane w załączniku nr 1 do projektu umowy.
2.3.  Materiał nasadzeniowy drzew
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posadził 7 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny o minimalnym obwodzie pnia na wysokości 100 cm – 8 cm, z dobrze wykształconymi koronami, po wielosezonowej uprawie kontenerowej, z dobrze rozbudowanymi bryłami korzeniowymi. Rośliny muszą być zdrowe, bez uszkodzeń mechanicznych, śladów żerowania owadów. Każde drzewo musi posiadać etykietę z nazwą gatunku.
2.4.  Warunki techniczne nasadzeń
Materiał nasadzeniowy drzew należy zabezpieczyć poprzez stabilizowanie roślin trzema palikami, wysokość palików winna być dobrana do wysokości sadzonki. Pień drzewa należy podwiązać do palika taśmą ogrodniczą w dwóch miejscach.
2.5.  Zabiegi pielęgnacyjne
Pielęgnacja posadzonych drzew przez okres 12 miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie nasadzeń. W ramach pielęgnacji należy zapewnić optymalne warunki do rozwoju drzew, w tym – podlewanie w sezonie letnim, zabezpieczenie przed mrozem, cięcia pielęgnacyjne, kontrolę stabilności drzew.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
3.1.  Nasadzenie drzew od dnia protokolarnego przekazania terenu do dnia 30 czerwca 2019 r.
3.2.  Pielęgnacja drzew – 12 miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie nasadzeń.

4. DODATKOWE INFORMACJE:
4.1.  Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie mapy lub planu terenu z zaznaczeniem wykonanych nasadzeń oraz ich dokumentację fotograficzną i przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zrealizowania nasadzeń.
4.2. W przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu lub kradzieży drzew, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt właściwemu organowi ścigania i powiadomić Zamawiającego. W przypadku braku wykonania powyższego zobowiązania Wykonawca ponosi koszty ponownego ich nasadzenia.

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH:
5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta nieposiadająca całego przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.
5.2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
6.1. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.
6.2.Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą łączną ceną.

7. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać/składać w formie pisemnej do dnia 26.03.2019 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10.

8. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
8.1. W skład oferty muszą wchodzić:
8.1.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie  tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

8.2.2. Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 8.2.1.
9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, na które Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9.2.  Pytania należy kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego.
9.3. Treść zapytań dotyczących postanowień zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekazuje Wykonawcy, który zapytania przesłał do Zamawiającego oraz zamieści je na stronie internetowej.
10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WNOSZENIA OFERT WSPÓLNYCH:
10.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
10.2. Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia:
10.2.1. Oferta powinna być podpisana (czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczęcią osoby podpisującej dokument) przez wykonawców składających ofertę wspólną, zgodnie z zasadami reprezentacji albo pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z pkt 10.2.2.
10.2.2. Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo to musi być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz zostać dołączone do oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Umocowanie to może wynikać również z treści dołączonej do oferty umowy.
10.2.3.  Oferta Spółki Cywilnej jest ofertą wspólną.
10.2.4.  Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania.

11. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

12. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI JEST:
     Stankiewicz Dorota tel. 94 34 74 448 lub 601 87 21 50

13. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:


Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp.
z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w   Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres email:  iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań-  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e. marketingu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f. ustalenia i dochodzenia roszczeń– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g. realizacji kontaktów- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celu biznesowego.
7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.         prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w  dowolnym momencie
i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres emailowy: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A,
75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia
i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką..
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą
o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
Projekt umowy wraz z załącznikiem nr 1- załącznik nr 2.
Klauzula informacyjna – załącznik nr 3.

                ZATWIERDZAM
                CZŁONEK ZARZĄDU
                dr Adam Wyszomirski

Koszalin, dnia 13.03.2019 r                                          


Załączniki:

  • UWAGA._Informacja_do_wszystkich_Wykonawców_.pdf(482.7 KB)
  • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_po_zmianie__.doc(116 KB)
  • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_47.pdf(2197.38 KB)
  • Załącznik_nr_1_do_umowy_nr_._._._._.pdf(675.87 KB)
  • Załącznik_nr_3._Klauzula_informacyjna_3.doc(103 KB)
Skip to content