Dostawa materiałów technologicznych w podziale na zadania – ROZSTRZYGNIECIE

2019-05-14 14:53:01
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa materiałów technologicznych w podziale na zadania Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 24/ER-4/PP/2019/NU/PU                                  

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę materiałów technologicznych w podziale na zadania:
Zadanie nr 1, pn. „Dostawa materiałów technologicznych do kotłów”.
Zadanie nr 2, pn. „Dostawa materiałów technologicznych do odżużlaczy”.
Zadanie nr 3, pn. „Dostawa pozostałych materiałów technologicznych”.

zostały wybrane oferty, które zawierały najniższe ceny spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, dla poszczególnych zadań.

Realizację zadania nr 1 i nr 2 Zamawiający zleci Wykonawcy ERGO-GRATE Sp. z o. o., ul. Gimnazjalna 56, 26-200 Końskie, zgodnie zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę:

Zadanie nr 1:
łączna wartość netto: 2284,00 zł  
(słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote 00/100)
łączna wartość podatku VAT (23%): 525,32 zł
(słownie: pięćset dwadzieścia pięć złotych 32/100)
łączna wartość brutto: 2809,32 zł
(słownie: dwa tysiące osiemset dziewięć złotych 32/100)

Zadanie nr 2:
łączna wartość netto: 3850,00 zł  
(słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100)
łączna wartość podatku VAT (23%): 885,50 zł
(słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 50/100)
łączna wartość brutto: 4735,50 zł
(słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych 50/100

Realizację zadania nr 3 Zamawiający zleci Wykonawcy EMET-IMPEX S.A. ul. Błogosławionego Czesława 13 C, 44-100 Gliwice, zgodnie zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę:

łączna wartość netto: 20 355,28 zł  
(słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 28/100)
łączna wartość podatku VAT (23%): 4 681,71 zł
(słownie: cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 71/100)
łączna wartość brutto: 25 036,99 zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć złotych 99/100)

Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 14.05.2019 r.      

Skip to content