Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie.

2019-05-16 14:08:14
Ogłoszenie dodane przez: S.WozniakTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie

Branża: InneMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie
 z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 33/ER-4/PE/2019/NU/PP

Przedmiot zamówienia:

Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM  przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie.

1.   Rodzaj zamówienia – usługa.
2.   Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.  Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem osób fizycznych zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.
5.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
6. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 regulaminu,
6.2. spełniają warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika z odrębnych przepisów
6.2.1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika z odrębnych przepisów jeżeli wykaże, że posiada :
      1) aktualną licencję / zezwolenie na wykonanie transportu drogowego rzeczy wydaną na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późniejszymi zmianami).
      2) aktualny wpis do rejestru  prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2528). Wpis do rejestru (BDO) w zakresie działu VII (Transportujący odpady) winien obejmować co najmniej kod odpadu 10 01 80 – mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych.
W przypadku złożenia oferty wspólnej warunek określony w pkt 6.2.1 ppkt 1) powinien spełnić każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek określony w pkt 6.2.1.ppkt 2) powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.
7.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty  w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia.

7.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku) – załącznik nr 3.
7.2.Aktualna licencja /zezwolenie na wykonanie transportu drogowego rzeczy wydaną na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późniejszymi zmianami).
7.3.Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wpisu do rejestru BDO (wzór druku) załącznik nr 4.
7.4.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór druku) – załącznik nr 5.
7.5.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 7.2,7.4 i 7.5 ma obowiązek złożyć każdy z wykonawców oddzielnie.
8. Zawartość oferty.
8.1. W skład oferty musi wchodzić:
8.1.1. Formularz ofertowy.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
8.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 7.
9. Termin wykonania zamówienia:
9.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy
9.2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30.09.2019 r.
10.Kryterium oceny ofert: najniższa cena  brutto za 1 kurs samochodu ciężarowego.
10.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. najniższa cena  brutto za 1 kurs samochodu ciężarowego.
10.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.
11.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami została zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego: www.meckoszalin.pl.
12. Oferty w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 28.05.2019 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie, ul. Łużycka 25A; 75-111 Koszalin.
Sekretariat MEC pokój nr 10.
13.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.05.2019 r., o godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.
14.Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
15.Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
16.Termin związania ofertą:
16.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
16.3.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
17.Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1.w sprawach formalnych:
    Sylwia Wozniak, tel. 94 347 44 12;
     e-mail: sylwia.wozniak@meckoszalin.pl
      od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00.
2.w sprawach technicznych:
       Karolina Dobrzyńska , 94 347 45 40; kom. 601 410 717                  
        e-mail: karolina.dobrzynska@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 15:00.
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie
pn. ,,Przetargi”.


ZATWIERDZAM
Członek Zarządu
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 16.05.2019 r.


Załączniki:

  • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców5.pdf(879.45 KB)
  • SIWZ._19.pdf(348.39 KB)
  • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_._2.doc(114.5 KB)
  • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_43.pdf(295.22 KB)
  • Załącznik_nr_2a._Projekt_umowy_powierzenia_3.pdf(319.47 KB)
  • Załącznik_nr_2b.Wzór_Karty_Przekazania_Odpadu_3.doc(118.5 KB)
  • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_41.doc(99.5 KB)
  • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_o_posiadaniu_wpisu_do_rejestru_BDO_3.doc(99 KB)
  • Załącznik_nr_5._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_8.doc(104.5 KB)
  • Załącznik_nr_6._Klauzula_informacyjna_5.doc(103 KB)
Skip to content