Dostawa mebli do pomieszczeń socjalnych i biurowych w podziale na zadania

2019-08-22 10:19:14
Ogłoszenie dodane przez: K.SwiechTen przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa mebli do pomieszczeń socjalnych i biurowych w podziale na zadania.

Branża: Inne
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 61/ER-4/EZ/2019/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1.    ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-211 Koszalin
KRS nr 0000027924  NIP: 669-050-14-66
adres strony internetowej: www.meckoszalin.pl
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mebli do pomieszczeń socjalnych i biurowych w podziale na zadania, wyszczególnionych w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 i nr 2a do niniejszego zapytania ofertowego.

3.    WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
3.1. Wykonawca w wykonaniu umowy dostarczy meble do pomieszczeń socjalnych i/lub biurowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego [miejsce dostawy – Koszalin], w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
3.2.     Przedstawione w ofercie ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3.3.     Meble do pomieszczeń socjalnych i biurowych muszą być dostarczane w opakowaniach zabezpieczających przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie transportu.
3.4.     Wszystkie meble muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty, wymagane prawem i być dopuszczone do obrotu handlowego w Polsce.
3.5.     Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone meble do pomieszczeń socjalnych i biurowych, na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od chwili dostawy materiałów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
3.6.     Dostarczane meble muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, w pierwszym gatunku i wolne od wad prawnych i fizycznych.
3.7.     Pozostałe warunki realizacji zamówienia są opisane w projekcie umowy załącznik nr 3.

4.    WYMAGANIA FORMALNE:
4.1.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dane zadanie.
Oferta niezawierająca pełnego zakresu przedmiotu zamówienia dla danego zadania zostanie odrzucona.
4.2.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.3.     Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.

5.    OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
5.1.    Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena dla danego zadania.
5.2.    Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą łączną ceną dla danego zadania.

6.    MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.2.     Oferty w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 04.09.2019 r. do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat – pokój nr 10.
6.3.    Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
6.4.    Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
6.5.    Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
6.6.    Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
6.7.    Zamawiający zwróci niezwłocznie oferty złożone po terminie.

7.    OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
7.1. W skład oferty muszą wchodzić:
7.1.1.  Formularz ofertowy – (wzór druku) – załącznik nr 1.
7.1.2.  Formularz cenowy – (wzór druku) – załącznik nr 2 i 2a.
7.2. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

8.    ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

9.    OSOBA DO KONTAKTU:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, jest:
w sprawach formalnych:
Karolina Święch, telefon: (94) 347 44 42 e-mail: karolina.swiech@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00,
w sprawach technicznych:
Dariusz Szada-Borzyszkowski: (94) 34 74 527, e-mail: darekb@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 15:00,

10.    INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:
   

Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1)    Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2)    Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych,
ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl.
3)    Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a.    przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b.    zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c.    realizacji umowy z wybranym wykonawcą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d.    rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e.    marketingu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f.    ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g.    realizacji kontaktów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4)    Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a.    podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b.    firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c.    podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d.    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5)    Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6)    Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  
a.    złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b.    oferta wybranego Wykonawcy – przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c.    do ustania celu biznesowego.
7)    Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a.    prawo dostępu do treści swoich danych
b.    prawo do sprostowania danych osobowych,
c.    prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e.    prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.            prawo wniesienia sprzeciwu,
g.    prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h.    prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A,
75-111 Koszalin.
8)    Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia
i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9)    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą
o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

12. INNE POSTANOWIENIA:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
formularz cenowy (wzór druku) – załącznik nr 2 i 2a
projekt umowy (wzór druku) – załącznik nr 3.
szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór druku) – załącznik nr 4.

ZATWIERDZAMPrezes Zarządumgr Robert Mania/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 22.08.2019 r.


Załączniki:

  • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców9.pdf(516.87 KB)
  • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_._4.doc(215.5 KB)
  • Załącznik_nr_2._Formularz_cenowy_dla_zadania_nr_1_.xls(63.5 KB)
  • Załącznik_nr_2a_Formularz_cenowy_dla_zadania_nr_2.xls(42.5 KB)
  • Załącznik_nr_3._Projekt_umowy_.doc(67 KB)
  • Załącznik_nr_4_KLAUZULA_INFORMACYJNA3.doc(65.5 KB)
Skip to content